IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».

 17-18 травня відбудеться щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних».До участі в роботі конференції запрошуються науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції будуть розглянуті результати досліджень за науковими напрямами:

-  Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

-Інформаційно-аналітичні системи

-  Математичні методи обробки даних

-  Програмно-апаратні засоби моніторингу

-  Моніторинг і аналіз даних в глобальних мережах

-  Експертні системи та системи підтримки прийняття рішення

Кінцевий термін подачі тез доповідей 15 березня 2017 р.

Планується видати тези доповідей до початку роботи конференції. Тези доповідей надсилати в електронному вигляді на адресу nvs@ipri.kiev.ua, а в паперовому вигляді надавати Cолоніній Н.В. (тел. 1-47, к 4-8)

 Вимоги до тез доповідей додаються.

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word 2003 (*.doc).

2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.

3. Обсяг тез - 2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4.

4. Поля з усіх боків - 2 см.

5. У верхньому лівому кутку вказується УДК.

6. Назва статті - посередині прописними літерами, шрифт 14пт, Тimes New Roman, напівжирний.

7. Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора - шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний курсив, вирівнювання посередині. Тези щорічної підсумкової конференції є одноосібною публікацією.

8. Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль - шрифт 12пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1см; вирівнювання за шириною;

9. Заголовки структурних частин друкуються зліва з інтервалом 6 пт. перед абзацом та виділяються жирним шрифтом.

10. Назва таблиці розташовується посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman. Зверху та знизу таблиця відокремлюється від основного тексту пустими рядками.

11. Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру. Зверху та знизу рисунок відокремлюється від основного тексту пустими рядками. В тезах має бути не більше одного рисунка.

12. Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation;

13. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту шрифт 10 пт, Тimes New Roman.

Орг. комітет конференції

 

Міжнародна конференція ІТБ-2016

1 грудня 2016 року пройшла XVI Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2016). Організатори: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ».

"Виданий збірник матеріалів доповідей, представлених на XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та безпека».

Конференція CNM-4’2015

З 12 по 16 жовтня 2015 року в Ужгороді відбулася конференція “Кластери та наноструктурні матеріали” (CNM-4’2015).

На конференції розглядались фундаментальні аспекти фізики твердого тіла: просторові ефекти та самоорганізація наносистем; структура та властивості низько-вимірних систем; напівпровідникові наносистеми та наноструктури; металеві та вуглецеві наноматеріали; плівки, покриття та поверхневі наносистеми; надмолекулярні структури, повітряні гелі, колоїдні системи; біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині; діагностика та моделювання наноструктур і наносистем; технології отримання наноматеріалів; практичне застосування наноматеріалів.

В конференції брали участь науковці Беларусі, Польщі, Словакії, України, Угорщини, Франції. Тези доповідей конференції надруковані у збірнику Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-4’2015)” – Uzhgorod, Ukraine, 2015 – 152 p.

Із 120 доповідей на конференції більше 8-ми зроблені провідними науковими співробітниками Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та Ужгородського науково-технологічного центру матеріалів оптичних носіїв інформації, зокрема:

- Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Beliak Ie.V. “Prospects of development of optical memory systems”

- Ie.V.Beliak “Adevelopment of nanostructured pyrazoline coating for solar cell”.

- Lapchuk A. S., Kryuchyn A.A., Morozov Ye.M. “Optical diagnostics of nanostructures using near-field probe based on optical plasmon microstrip line.”

 

 

Збірник наукових праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 26-27 травня 2015 року

Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічноїпідсумкової наукової конференції 26-27 травня 2015 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації; відпов. ред. В.В. Петров. — К.: ІПРІ НАН України, 2015. — 160 с. —ISBN 978-966-02-7595-9.

У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2014 році. Результати досліджень доповідалися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені матеріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.

Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.

ЗМІСТ>>>>