IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Евріка"

ЗВІТ

ПО НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ

"РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ІЄРАРХІЙ

ЯК ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПРОГНОЗУЮЧИХ СИСТЕМ

ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ"

( “ЕВРІКА”)

РЕФЕРАТ

Заключний науково-технічний звіт по НДР “Евріка” 127 стор., 8 мал., 29 таблиць, 81 джерел.

Ціль роботи - розробка елементів теорії ієрархій довільної структури для побудови систем підтримки рішень. Метод досліджень - розробка методів, алгоритмів, аналітичних моделей з наступною перевіркою їх адекватності шляхом експериментального дослідження комп'ютерних програм, які їх реалізують.

В якості кількісного показника відносної ефективності альтернатив запропоновано використовувати коефіцієнти впливу прийняття альтернатив на досягнення головної цілі. Для визначення цих показників експерти здійснюють декомпозицію головної цілі і будують ієрархію цілей, що дозволяє акумулювати знання багатьох експертів, фахівців у різних галузях знань. Уведені поняття цілей різних типів: лінійних, порогових, кількісно визначених, кількісно невизначених, якісних, сумісних і несумісних з позитивним і негативним впливами на досягнення безпосередніх надцілей. Cформульовані алгоритми побудови ієрархії, виділення підмножин сумісних підцілей, визначення часткових коефіцієнтів впливу і ступенів досягнення цілей різних типів. Для загального випадку, коли ієрархія є мережа з позитивними і негативними прямими та зворотними зв’язками і містить цілі різних типів, розроблено метод обчислення кількісних показників відносної ефективності альтернатив, який базується на моделюванні ієрархій, Доведено сталість алгоритму моделювання. Розроблено нову кількісну міру ступеню узгодженості множини експертних оцінок, метод її обчислення та визначення достатності, що базуються на уведеному понятті спектру експертних оцінок. Розроблено новий метод визначення коефіцієнта узгодженості результатів парних порівнянь. Запропоновано новий підхід до одержання та обробки експертної інформації, який базується на використанні зворотнього зв'язку з експертом. На основі цього підходу розроблено метод генерації нових процедур одержання та обробки експертної інформації. Наведено короткий опис чотирьох систем підтримки прийняття рішень (СППР), розроблених на основі запропонованих теоретичних положень: СППР при проведенні великомасштабних конкурсів науково-технічних проектів; СППР, що повторюються, з урахуванням досвіду особи, яка приймає рішення (ОПР); СППР щодо планування комплексних цільових програм.

Прогнози і передбачення відносно розвитку досліджень: узагальнення опису цілей з метою урахування фактору часу, розробка програмної системи, що реалізує розроблені методи.

Ключові слова: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ІЄРАРХІЇ ЦІЛЕЙ, МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ, ПАРНІ ПОРІВНЯННЯ.