IPRI - www.ipri.kiev.ua - IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Слот"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (СЛОТ)

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, СХОВИЩА ДАНИХ, БАЗИ ДАНИХ, ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД, ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ, ПІДТРИМКА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

 

Заключний звіт про НДР: с.120, рис62, табл.26, джерел 66.

Об’єкт дослідження – корпоративні інформаційні системи (КІС) з інформаційними сховищами спільного використання в Інтернет/Інтранет середовищі.

Мета розробки - розробка методології системного аналізу та синтезу корпоративних інформаційно-аналітичних систем в середовищі Інтернет/Інтранет, а також створення методик та інформаційних технологій побудови інформаційних сховищ для підтримки процесів прийняття рішень.

Методи досліджень – об’єктно-орієнтовані методи моделювання бізнес-процесів, інформаційних систем, інформаційних структур та потоків, дослідне макетування.

При проведенні НДР вирішувались наступні завдання:

 • дослідження архітектур та методів побудови сховищ даних в сучасних корпоративних інформаційних системах,
 • визначення можливостей моделювання та основних етапів проектування корпоративних сховищ даних на основі реляційних моделей даних.
 • дослідження існуючих стандартів створення корпоративних інформаційних систем та визначення особливостей їх застосування.
 • дослідження сучасних методологій проектування та реалізації КІС
 • дослідження сучасних технологій створення КІС в середовищі Internet/Intranet
 • розробка методики об’єктного проектування КІС.
 • створення засобів підтримки управління процесами створення КІС.

Внаслідок проведених досліджень запропоновано методичні основи об’єктного аналізу та синтезу КІС, що призначені для підтримки процесів прийняття рішень, та іх основних компонентів. Визначені основні технології, що забезпечуютьможливість побудови таких систем для функціонування у Інтернет/Інтранет середовищі. Методологія охоплює всі етапи побудови таких систем, починаючи з розробки їх організаційної та функціональної структури, і закінчуючи структурами баз даних для сховищ даних.

У цьому звіті надані результати, отримані під час вирішення викладених завдань.

Глава 1 присвячена дослідженню сучасних КІС, їх різновидам, структурним особливостям та можливостям інтеграції компонентів та організації їх взаємодії на грунті корпоративного сховища даних. Наведений також опис методики створення сховища даних на основі реляцийних моделей.

Глава 2 вміщує аналіз існуючих підходів до розроблення КІС та інформаційних технологій іх реалізації, а також розроблену методику побудови КІС в середовищі Internet/Intranet.

Глава 3 вміщує аналіз найбільш поширених засобів підтримки процесів проектування КІС та дослідження можливості іх застосування для реалізації об’єктного підходу до проектування.

До глави 4 вміщено описи розроблених протягом НДР методів моделювання, оригінальних підходів до створення КІС та їх окремих складових, орієнтованих на підтримку прийняття рішень та технологічного макету КІС, створеного із застосуванням запропонованих підходів, методик та технологій.

Використання результатів НДР можливе під час розробки та реінженірингу корпоративних інформаційних систем будь-якого рівня складності на всіх етапах їх життєвого циклу.

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (СЛОТ)

 

 

РЕФЕРАТ

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ, БАЗЫ ДАННЫХ, ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

 

Заключительный отчет про НИР: с.120, рис62, табл.26, источников 66.

Объект исследования – корпоративные информационные системы (КИС) с информационными хранилищами общего использования в Интернет/Інтранет среде.

Цель разработки - разработка методологии системного анализа и синтеза корпоративных информационно-аналитических систем в среде Интернет/Інтранет, а также создание методик и информационных технологий построения информационных хранилищ для поддержки процессов принятия решений.

Методы исследований – объектно-ориентированные методы моделирования бизнес-процессов, информационных систем, информационных структур и потоков, исследовательское макетирование.

При проведении НИР решались следующие задачи:

 • исследование архитектур и методов построения хранилищ данных в современных корпоративных информационных системах,
 • определение возможностей моделирования и основных этапов проектирования корпоративных хранилищ данных на основе реляционных моделей данных.
 • исследование существующих стандартов создания корпоративных информационных систем и определение особенностей их применения.
 • исследование современных методологий проектирования и реализации КИС
 • исследование современных технологий создания КИС в среде Internet/Intranet
 • разработка методики объектного проектирования КИС.
 • создание средств поддержки управления процессами создания КИС.

Вследствие проведенных исследований предложены методические основы объектного анализа и синтеза КИС, которые предназначены для поддержки процессов принятия решений, и их основных компонентов. Определенные основные технологии, которые обеспечивают возможность построения таких систем для функционирования в Интернет/Інтранет среде. Методология охватывает все этапы построения таких систем, начиная с разработки их организационной и функциональной структуры, и заканчивая структурами баз данных для хранилищ данных.

В этом отчете предоставлены результаты, полученные во время решения изложенных задач.

Глава 1 посвящена исследованию современных КИС, их разновидностям, структурным особенностям и возможностям интеграции компонентов и организации их взаимодействия на основе корпоративного хранилища данных. Приведено также описание методики создания хранилища данных на основе реляционных моделей.

Глава 2 вмещает анализ существующих подходов к разработке КИС и информационных технологий их реализации, а также разработанную методику построения КИС в среде Internet/Intranet.

Глава 3 вмещает анализ наиболее распространенных средств поддержки процессов проектирования КИС и исследование возможности их применения для реализации объектного подхода к проектированию.

К главе 4 помещены описания разработанных на протяжении НИР методов моделирования, оригинальных подходов к созданию КИС и их отдельных составных, ориентированных на поддержку принятия решений и технологического макета КИС, созданного с применением предложенных подходов, методик и технологий.

Использование результатов НИР возможно во время разработки и реинжениринга корпоративных информационных систем любого уровня сложности на всех этапах их жизненного цикла.