IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

РЕФЕРАТ

Науковий звіт про НДР: 128 стор., 2 рис., 3 табл., 85 джерел.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи підтримки прийняття групових рішень щодо складних багатопрофільних проблем з урахуванням компетентності членів групи і ймовірності реалізації альтернатив при визначенні показників їх відносної ефективності на проміжку часу. Методи  визначення компетентності експертів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка теорії підтримки прийняття групових рішень.

Проаналізовані відомі методи визначення компетентності експертів. Встановлено, що вони є спеціалізованими, тобто орієнтованими на ту чи іншу галузь діяльності.

Визначено доцільність розробки методів підтримки прийняття групових рішень на основі обчислення групових кардинальних експертних оцінок відносної ефективності альтернатив з урахуванням компетентності експертів.

Запропоновано метод обчислення показників узгодженості множини результатів парних порівнянь, виконаних різними експертами, з урахуванням їх компетентності, а також метод визначення достатності рівня узгодженості для обчислення агрегованих кардинальних експертних оцінок. На цій основі розроблено три базових методи парних порівнянь підтримки прийняття групових рішень по однопроіфльним із зворотнім зв’язком з експертами з урахуванням відносної компетентності експертів у питанні, що обговорюється, а також алгоритми генерації модифікацій базових методів і вибору модифікації відповідно до уподобань ОПР. Запропоновані групові методи експертного оцінювання в умовах неповноти інформації, що дається експертами. Визначені необхідні і достатні умови конструктивності множини первинних експертних оцінок альтернатив. Розроблено метод визначення показників відносної компетентності експертів у питанні, по якому приймається рішення. Метод базується на визначенні самооцінки, взаємооцінки і оцінки за об’єктивними даними з наступною інтеграцією цих оцінок. Запропоновано метод формування групового рішення щодо складних багатопрофільних проблем, який передбачає залучення багатьох експертів різних фахів до побудови бази знань проблеми і дозволяє оцінити відносну ефективність взаємопов’язаних альтернатив на інтервалі часу з урахуванням ймовірностей реалізації їх складових.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: підтримка прийняття групових рішень, компетентність експертів, оцінювання альтернатив.