IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Пучок"

Тема: “Дослідження і розробка методів підвищення продуктивності при об'ємній реконструкції зображень для складної геометрії сканування”

шифр “ПУЧОК”

РЕФЕРАТ

Звіт про НИР:147 с., 48 мал., 8 табл., 93 джерело.

Об'єктом дослідження є алгоритми об'ємної реконструкції томографічних зображень для складної геометрії сканування.

Робота спрямована на розробку методів підвищення ефективності і продуктивності алгоритмів об'ємної реконструкції томографічних зображень об'єктів, розміри яких перевищують зону відновлення (“великих” об'єктів).

Метод дослідження – метод математичного моделювання з використанням інтегральної геометрії.

У роботі розглянута проблема об'ємної реконструкції “великих” об'єктів. На основі наближених алгоритмів (типу модифікації алгоритму Фельдкампа для циліндричного детектора), були розроблені методи реконструкції при частковому охопленні об'єктів детекторною системою. Розроблено різні по трудомісткості і якості томографічного зображення методи об'ємної реконструкції. Найбільш висока якість реконструкції досягається при скануванні об'єктів з декількох центрів обертання, при якому забезпечується повнота проекційних даних.

Для скорочення часу сканування і зниження трудомісткості розроблені методи об'ємної реконструкції, що використовують надмірність проекційних даних. Це дозволяє приблизно вдвічі скоротити кількість сканувань з різних центрів. Для підвищення якості об'ємної реконструкції при використанні надмірності проекційних даних запропоноване деяке розширення (до 55%) кута охоплення об'єкта детекторною системою.

Запропоновано сканування зони інтересу “великого” об'єкта з різним ступенем перекриття, що значно підвищує точність реконструкції.

Проведено комп'ютерне моделювання розроблених алгоритмів реконструкції томографічних зображень для конусних пучків і проведений порівняльний аналіз результатів моделювання.

ОБ'ЄМНА ТОМОГРАФІЯ, ПРОМИСЛОВА ТОМОГРАФІЯ, НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, КОНУСНИЙ ПУЧОК, АЛГОРИТМ ОБ'ЄМНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЦИЛІНДРИЧНИЙ ДЕТЕКТОР, ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, “ВЕЛИКИЙ” ОБ'ЄКТ.

8 публікацій у журналі “Реєстрація, збереження й обробка даних”