IPRI - www.ipri.kiev.ua - IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Інтеграція"

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Розробка архітектури та створення інтегрованої реферативної бази даних національних наукових видань України

(шифр “Інтеграція”) 2004 р.

 

РЕФЕРАТ

звіт по НДР: 90 стор., 6 рис., 1 табл., 40 джерел

 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи створення інтегрованої реферативної бази даних. В роботі розглянуто процес формування реферативної бази даних, систему електронного обміну інформацією з редакціями журналів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка та інформаційне наповнення реферативної бази даних національних наукових видань. Підготовка та видання реферативної бази даних на компакт-диску.

Головні результати, отримані при виконанні НДР:

 • розроблені протоколи електронного обміну реферативною інформацією з редакціями наукових журналів;
 • розроблено програмне забезпечення для інтегрованого розміщення в базі даних рефератів національних наукових видань;
 • здійснено наповнення інтегрованої реферативної бази даних національних наукових видань; загальна кількість рефератів у базі даних понад 130 тисяч записів за період 1999-2004 р.;
 • організовано обмін науковою та науково-технічною інформацією з галузевими бібліотеками;
 • підготовлені компакт-диски з реферативною базою даних за період 1999-2002 рр., 1999-2003 рр., 1999-2004 рр.;
 • видано компакт-диски з реферативною базою даних за період 1999-2002 рр., 1999-2003 рр.;
 • проведено тестування та дослідна експлуатація розроблених баз даних, виданих на компакт-дисках та у режимі on-line.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: база даних, реферат, компакт-диск, доступ, редакції, обмін інформацією.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка архитектуры и создание интегрированной реферативной базы данных национальных научных изданий Украины

(шифр “Интеграция”)

РЕФЕРАТ

отчет по НДР: 90 стр., 6 рис., 1 табл., 40 назв.

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: методы создания интегрированной реферативной базы данных. В работе рассмотрен процесс формирования реферативной базы данных, система электронного обмена информацией с редакциями журналов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: разработка и информационное наполнение реферативной базы данных национальных научных изданий. Подготовка и издание реферативной базы данных на компакт-диске.

Главные результаты, полученные при выполнении НДР:

 • разработаны протоколы электронного обмена реферативной информацией с редакциями научных журналов;
 • разработано программное обеспечение для интегрированного размещения в базе данных рефератов национальных научных изданий;
 • осуществлено наполнение интегрированной реферативной базы данных национальных научных изданий; общее количество рефератов в базе данных более 130 тыс. за период 1999-2004 гг.;
 • организован обмен научной и научно-технической информацией с отраслевыми библиотеками;
 • подготовлены компакт-диски с реферативной базой данных за период 1999-2002 гг., 1999-2003 гг., 1999-2004 гг.;
 • изданы компакт-диски с реферативной базой данных за период 1999-2002 гг., 1999-2003 гг.;
 • проведено тестирование и опытная эксплуатация разработанных баз данных, изданных на компакт-дисках и в режиме on-line.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: база данных, реферат, компакт-диск, доступ, редакции, обмен информацией.

 

Условия получения отчета по адресу:

03113, Киев, ул. Н. Шпака, 2, ИПРИ НАН Украины.