IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Міраж"

“Розробка некритеріальних методів підтримки прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності”

(шифр "Міраж") (2003-2005)

 

 


РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 376 стор., 43 табл., 450 рис., 100 джерел.

Об’єкт дослідження – некритеріальні методи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, загроз та ризиків.

Ціль роботи – підвищення ефективності рішень щодо формування комплексних цільових програм.

Метод дослідження - розробка аналітичних моделей та алгоритмів методів з наступною експериментальною перевіркою за допомогою розроблених програмних засобів.

Визначено чинники невизначеності, які мають враховуватись при підтримці прийняття рішень. Розроблено метод підтримки прийняття рішень при цільовому оцінюванні альтернатив в умовах нечіткості структури ієрархії цілей. Запропоновані нові індивідуальний і груповий методи визначення експертних оцінок значень функції приналежності одиничних підцілей нечіткій множині підцілей. Запропоновано метод визначення коефіцієнтів приналежності підмножин підцілей на основі коефіцієнтів приналежності одиничних підцілей. Показано, що при обчисленні показників відносної ефективності альтернатив треба враховувати можливість виникнення реверсу рангів і запобігати цьому явищу. Розкрито сутність феномену реверсу рангів і одержана достатня умова відсутності реверсу рангів. Проаналізовано різні методи експертного оцінювання часткових коефіцієнтів впливу підцілей з точки зору можливості виникнення реверсу рангів. Показано, що методи: безпосередньої оцінки, „лінія” задовольняють достатнім умовам відсутності реверсу рангів, а методи, орієнтовані на визначення нормованих значень коефіцієнтів впливу, не мають цієї властивості. Виконано експериментальне дослідження виникнення феномену реверса рангів при застосуванні різних методів експертного оцінювання. Обґрунтовано необхідність використання чітких еквівалентів нечітких значень ступенів досягнення цілей, одержано вирази для їх обчислення.

Досліджено методи визначення коефіцієнтів відносної вагомості об’єктів по інтервальним матрицям парних порівнянь і на основі цього сформульовано придатний до застосування алгоритм. Виконано експериментальне дослідження законів розподілу експертних оцінок ступенів переваг при парних порівняннях у фундаментальній шкалі. Розроблено алгоритм визначення показників відносної ефективності проектів з урахуванням випадкового характеру параметрів елементів бази знань системи підтримки прийняття рішень (СППР): тривалості виконання проектів, ресурсів і ефектів цілей, затримок розповсюдження досягнення цілей.

Запропоновано підхід до оцінки ефективності проектів комплексних цільових програм з урахуванням загроз та ризиків. Події, які викликають ризики, розглядаються як складова частина комплексної цільової програми (КЦП). Вплив загроз і ризиків оцінюється ступенем впливу на досягнення головної мети програми. Ефективність проектів КЦП оцінюється за умови наявності ризиків з урахуванням імовірнісних характеристик ризиків. Фактор ризику задається випадковим процесом. Загроза розглядається, як деякий специфічний проект, який включається у ієрархію цілей КЦП. Запропоновано спосіб визначення відносної вагомості загроз та оцінки відносної ефективності проектів, які спрямовано на протидію загрозі, а також алгоритми кількісної оцінки впливу ризику на досягнення головної мети програми.

Ключові слова: підтримка прийняття рішень, нечіткі множини, реверс рангів, експертне оцінювання, загрози, ризики.