IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Мета"

Дослідження методів і створення технології довготермінового
зберігання цінної та стратегічно важливої цифрової інформації

(шифр "Мета") 2006

Р Е Ф Е Р А Т
звіт по НДР: 214 стор., 105 рис., 26 табл., 247 джерел

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи створення носіїв для довготермінового зберігання даних у цифровому вигляді. В роботі проведено аналіз методів виготовлення носіїв для довготермінового зберігання даних у цифровому вигляді і показано, що тривалий строк зберігання даних (понад 300 років) можуть забезпечити оптичні носії з мікрорельєфним представленням даних, в яких використано підкладки з високостабільних матеріалів. Наведено результати експериментальних досліджень процесів виготовлення оптичних носіїв з скляними і монокристалевими підкладками.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка фізико-технічних основ технології виготовлення оптичних носіїв з мікрорельєфним представленням інформації для довготермінового зберігання даних.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: проведено аналіз способів виготовлення оптичних носіїв для довготермінового зберігання даних, в яких використано представлення даних на стандартних компакт-дисках. Розроблено технології підготовки даних для запису інформації на носії для довготермінового зберігання даних:
- запропонована технологія виготовлення носіїв для довготермінового зберігання даних, в яких використано рельєфно-фазове представлення даних в металевих або монокристалічних підкладках;
- визначені фактори, що обмежують строк зберігання даних на компакт-дисках. Показано, що головним чином нестабільність характеристик компакт-дисів пов'язана з використанням полімерних підкладок оптичних носіїв;
- запропоновано для підвищення строків надійного зберігання даних на оптичних носіях виготовляти підкладки оптичних носіїв з високостабільних неорганічних матеріалів;
- досліджено процеси формування рельєфних мікрозображень на підкладках з кварцу та сілікатного скла і показана доцільність використання методів іонноплазмового і плазмохімічного селективного травлення підкладок крізь вікна в шарі фоторезисту;
- для розширення кількості матеріалів підкладок оптичних носіїв, показана доцільність використання додаткових шарів на прозорих підкладках, в яких формується рельєфна інформаційна мікроструктура;
- розроблено технологію оцифровування інформації, записаної на фонографічних циліндрах Едісона;
- побудовані моделі процесів старіння носіїв інформації з рельєфнофазовим представленням даних.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: оптичний диск, мікрорельєф, зберігання даних, монокристал, іонне травлення, підкладка.