Skip to main content

KIM – 2013


Розробити та дослідити методи забезпечення живучості комп’ютерних інформаційних мереж для високотехнологічних об’єктів
Метою науково-дослідної роботи є розробка та дослідження методів забезпечення живучості КІМ високотехнологічних об’єктів та побудова методик створення інформаційних структур, стійких в умовах наявності деструктивних впливів.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних основних завдань:
Дослідження структурних та функціональних особливостей КІМ високотехнологічних об’єктів, з урахуванням параметрів інформації, що циркулює у них, можливих деструктивних впливів та показників якості функціонування.
Формулювання цілей та задач моделювання, аналіз існуючих моделей КІМ, вибір множини досліджуваних параметрів.
Вибір і розробка методів та засобів визначення параметрів КІМ, виходячи з теорії складних мереж.
Розробка та дослідження моделей деструктивних впливів на КІМ та сценаріїв протидії ним з використанням механізмів забезпечення живучості.
Визначення підходів до забезпечення необхідного рівня живучості КІМ високотехнологічних об’єктів, розробка методики реконструкції інформаційних структур у КІМ з урахуванням критичності інформаційного процесу та контенту. 
 Узагальнення підходів, визначення методів і засобів забезпечення живучості КІМ як теоретико-методологічних основ створення інформаційних структур із заданими властивостями.
Тривалість життєвого циклу КІМ високотехнологічних об’єктів суттєво залежить від вдалості прийнятих проектних рішень, гнучкості закладених моделей управління, організації процесів інформаційного обміну, відповідності побудованих інформаційних структур функціональним вимогам користувачів.
Результати, що будуть отримані при виконанні науково-дослідної роботи, дозволять зменшити рівень вразливості КІМ та високотехнологічних об’єктів, забезпечити виконання критичних інформаційних процесів при наявності деструктивних впливів у КІМ та зовнішньому середовищі.