Skip to main content

"База-2"

Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу «Джерело»
Керівник НДР А.А. Крючин
Метою даної роботи є визначення напрямків досліджень в інформатиці, що розвиваються найбільш швидко, на базі аналізу рефератів наукових публікацій з використанням статистичних методів та вебометричних вимірювань. Розглядається можливість використання статистики реферативної БД для виявлення пріоритетних напрямків розвитку інформатики, основних її тенденцій, внесків окремих науковців, організацій, видань, найбільш відомих публікацій. Передбачається створення нових технологій досліджень з визначення пріоритетного розвитку певної галузі, а також програмних засобів для їх здійснення. 
Аналіз реферативних баз, як свідчить світовий досвід, дає можливість оперативного виявлення пріоритетних напрямків наукових досліджень. Наприклад, Інститут наукової інформації (США) періодично надає інформацію урядовим установам та науковим центрам країни про швидке зростання кількості публікацій в певних наукових напрямках, збільшення цитування наукових робіт в них. Такі напрямки отримали назву «гарячих точок» («hot points»). Проведення робіт з визначення пріоритетних напрямків розвитку в галузі інформатики буде сприяти концентрації зусиль на визначених напрямках досліджень.
В світовій практиці існує велика кількість показників формування рейтингів, призначених для ранжирувань публікацій, авторів та журналів. Імпакт-фактор, індекс Хірша, еіджен-фактор та інші індекси в своїй основі містять показники кількості цитувань іншими публікаціями. Але подібні розрахунки важко привести для українських видань, адже норми оформлення посилань часто змінюють, крім того не всі редакції пильно перевіряють їх дотримання. Іншою проблемою використання таких показників є відсутність всіх електронних версій видань, що знижує рівень індексу цитування. Таким чином, сьогодні в Україні актуальною є задача розробки підсистеми наукометричного аналізу на основі веб-аналізу реферативної бази даних у мережі Інтернет. В подальшому при організації електронного доступу до більшої частини наукової інформації, встановленні жорстких норм посилань на літературу та відповідному фінансуванні буде корисним поєднати загальновживані методи бібліометрії з вебометрією для визначення пріоритетних напрямків досліджень.
Паралельним напрямком роботи буде наповнення та підтримка функціонування системи реферування українських видань. Результати наукометричних досліджень мають пряму залежність від вмісту відповідної БД, тому необхідно забезпечити надійну і найбільш повну основу для подальшої роботи. Існуюча БД рефератів наукових видань України налічує приблизно 320 000 записів, щорічно поповнюється всередньому на 40 000 рефератів. Щоденно до реферативної БД Україніка наукова звертається 350-400 користувачів (кількість унікальних ip-адрес). Реферативна база даних «Україніка наукова» активно функціонує і включена до колекцій електронного сервісу «The European library».