Skip to main content

«Плазмон»

«Розробка оптичних методів запису інформації з використанням наноструктурованих середовищ» 

Метою даної роботи є комплексне дослідження оптичних методів запису інформації з використанням наноструктурованих матеріалів. Передбачається, що запис інформації буде базуватися на ефектах фотолюмінесценції, магнітооптичному та магніторезистивному ефекті. З метою виконання проекту будуть проведені оптичні дослідження вище наведених ефектів у частинках малих розмірів, розміщених у діелектричних матрицях. Дослідження та розробка нових наноструктурованих матеріалів направлені на створення реєструвальних середовищ з надщільним записом інформації, оптичної пам’яті з низькими енергетичними затратами. Виявлення нових ефектів у наноструктурах (подібних до плазмонних чи поляронних) призведе до розробки нових принципів реєстрування інформації. Розробка нових реєструвальних середовищ передбачає поєднання досягнень оптичного та магнітного запису та використання нових ефектів характерних для нанорозмірних структур. 
Очікувані наукові результати можна розділити на фундаментальні та прикладні: до перших слід віднести вивчення природи фізичних процесів у наноструктурованих матеріалах при їх опроміненні лазерним світлом з різними довжинами хвиль; виявлення впливу магнітного поля на магнітооптичні характеристики вищевказаних матеріалів; дослідження ефектів плазмонних збуджень на підсилення фотолюмінесцентного та магнітооптичного відгуків; з’ясування механізму двофотонного поглинання у органічних барвниках та методи впливу на його підсилення. До практичних результатів слід віднести: і) розробка технології одержання наноструктурованих середовищ (наногранульованих метал-діелектрик плівок, аморфних магніторезистивних плівок, органічних барвникових середовищ); іі) встановлення фізичних параметрів запису інформації на цих плівках; ііі) створення контрольно-вимірювальних пристроїв для застосування їх як при технології одержання цих плівок, так і для комплексного дослідження їх характеристик; іv) розробка нових фізико-технічних принципів запису інформації у наноструктурованих середовищах (механізм плазмових збуджень, двофотонного поглинання, тунелювання електронів).