Skip to main content

Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»»

5–9 жовтня 2020 року в смт. Чинадієво, Мукачівського району Закарпатської області на базі відпочинку «Водограй» відбудеться Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»).

Організатори: Національна академія наук України, Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України, Технічний центр НАН України, Ужгородський національний університет.

Тематика конференції:

– розмірні ефекти і самоорганізація наносистем;

– структура і властивості низькорозмірних систем;

– напівпровідникові наносистеми та наноструктури;

– металічні і вуглецеві наноматеріали;

– плівки, покриття та поверхневі наносистеми;

– супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системи;

– біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;

– діагностика та моделювання наноструктур і нанорозмірних систем;

– технології одержання наноматеріалів;

– практичне застосування наноматеріалів.

Робочі мови конференції – англійська, українська, російська.

У рамках цього заходу буде проведено сателітну конференцію проекту ACCELERATE програми H2020.

Передбачається проведення конкурсу наукових робіт молодих учених.

CLUSTERS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS (CNM-6)

Uzhgorod-Vodograj-Ukraine,

5-9 October 2020

The conference is held on the initiative and with financial support of the National Academy of Sciences of Ukraine with the aim of research coordination and information exchange about the latest achievements in the field of obtaining, studying and application of nanosized systems and nanomaterials. The conference will allow discussing new results and will include the most important fundamental, applied and technological aspects of the problem. At the meeting will be held satellite conference of the project ACCELERATE of H2020 program Scopes:

1.Dimensional effects and self-organization of nanosystems

2.Structure and properties of low-dimensional systems

3.Semiconductor nanosystems and nanostructures 

4.Metallic and carbonic nanomaterials

5.Films, coatings and surface nanosystems

6.Suprаmolecular structures, airgels, colloidal systems

7.Biofunctional nanomaterials, nanosystems in biology and medicine

8.Diagnostics and modeling of nanostructures and nanosized systems

9.Obtaining technologies of nanomaterials

10.Practical applications of nanomaterials

Conference Languages

English (for materials)

English, Russian and Ukrainian (for letters, posters and articles)

Important dates 

Registration: till 30 July

Materials submission: 31 August

Second announcement: 31 August

Preliminary program on the conference website: 25 September

Contact Address

Prof. Vasyl Rubish

ULOFM of the IIR NASU

4, Zamkovi schody, 88000, Uzhgorod, Ukraine

tel/fax +380(312)612897

tel +380509399427

http:// www.cnm6.com.ua

e-mail: center.uzh@gmail.com

Захист дисертації

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Антонова Євгена Євгеновича на тему “Методи математичного моделювання мікрорельєфних спеціалізованих структур для світлоповертання та рефракції світла” відбувся на Спеціалізованій вченій раді Д26.002.02 Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 1 липня 2020 року.

В дисертаційній роботі аналізуються мікрорельєфні структури, які створені плоскими дзеркальними гранями і які можливо виготовити з необхідною оптичною якістю відомим методом “алмазного” різання.

Колектив ІПРІ НАН України щиро вітає Євгена Євгеновича з цією подією в житті та бажає плідних успіхів на тернистих стежках науки.

Вітання з нагородою

                Щиро вітаємо директора Інституту проблем реєстрації інформації академіка НАН України, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки

Петрова Вячеслава Васильовича

з нагородженням

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

указом Президента України №254/2020 від  27 червня за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

 

Колектив ІПРІ НАН України.

 Щорічна підсумкова наукова конференція 2020 року

В  ІПРІ НАНУ відбудеться щорічна науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі конференції запрошуються науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції будуть розглянуті результати досліджень за науковими напрямами:

  • фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;
  • теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;
  • розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;
  • створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;
  • теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;
  • створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Кінцевий термін подачі тез доповідей 24 березня2020р.

Планується видати тези доповідей конференції. Тези доповідей надсилати в електронному вигляді на адресу nvs@ipri.kiev.ua, а в паперовому вигляді надавати Cолоніній Н.В. (тел. 1-48, к 4-1)

 Вимоги до тез доповідей додаються.

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word 2003 (*.doc).

2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.

3. Обсяг тез - 2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4.

4. Поля з усіх боків - 2 см.

5. У верхньому лівому кутку вказується УДК.

6. Назва статті - посередині прописними літерами, шрифт 14пт, Тimes New Roman, напівжирний.

7. Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора - шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний курсив, вирівнювання посередині. Тези щорічної підсумкової конференції є одноосібною публікацією.

8. Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль - шрифт 12пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1см; вирівнювання за шириною;

9. Заголовки структурних частин друкуються зліва з інтервалом 6 пт. перед абзацом та виділяються жирним шрифтом.

10. Назва таблиці розташовується посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman. Зверху та знизу таблиця відокремлюється від основного тексту пустими рядками.

11. Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру. Зверху та знизу рисунок відокремлюється від основного тексту пустими рядками. В тезах має бути не більше одного рисунка.

12. Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation;

13. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту шрифт 10 пт, Тimes New Roman.

14. Кількість посилань повинно бути не більше 5.

Орг. комітет конференції

Збірник тез “Реєстрація зберігання і обробка даних “

Вийшов з друку збірник тез “Реєстрація зберігання і обробка даних “. Щорічна підсумкова наукова конференція 16-17 травня 2019 року.

У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2018 році.

ЗМІСТ збірника тез Щорічної підсумкової наукової конференції.

 

Щиро вітаємо!

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації щиро вітає співробітників:

ГОРБАЧИК ОЛЕНУ СЕМЕНІВНУ

 ДОДОНОВА ВАДИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 рік.