IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2007. — Vol. 9, N 1.
Pages 108-116
PDF,DOC, full text
Title (article) Problems of Information-Analytical Support for Strategic Planning in the Sphere of National Security and the Methods of Their Solution
Authors Semenchenko A.I.
Kiev, Ukraine
Annotation Main problems of information-analytical support for strategic planning in the sphere of national se-curity are determined and systematized; recommendations for State authority bodies as to their solution are created. Refs: 16 titles.
Key words problems, information-analytical support, strategic planning, strategic government, national security.
References 1. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 520 с.
2. Бегма В.М., Загорка О.М., Косевцов В.О., Шемаев В.М. Стратегічне управління військово-технічним співробітництвом в інтересах застосування воєнної безпеки України; Монографія / Під заг. ред. Руснака І.С. — К.: ПІНБ, НАОУ, 2005. — 228 с.
3. Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности гос-ударства в военной сфере / Монографія. — К.: Основа, 2006. — 296 с.
4. Богданович В.Ю, Семенченко А.І. Методичній підхід до формалізації стратегічного плану-вання у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / Вісник НАДУ. — 2006. — № 4.
5. Богданович В.Ю, Семенченко А.І. Метод обґрунтування варіантів стратегічних рішень у сфері забезпечення національної безпеки / Вісник державної служби. — 2007. — № 1. — С. 7–17.
6. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Пер. з англ. Анжела Кам’янець. — Львів: Літопис, 2004. — 352 с.
7. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Методологічні засади розробки стратегії національної без-пеки // Стратегічна панорама. — 2004. — № 3. — С. 15–24.
8. Жиганов З.Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы: Учеб. пособие для студентов вузов / Э.Н. Ожигано. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 272 с.
9. Закон України вiд 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
10. Експертна доповідь: Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2006 році (проект) / Національний інститут стратегічних досліджень. — К., 2006. — 255 с.
11. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление / Пер. с англ.: М.: Сов. ра-дио, 1974. — 280 с.
12. Минцберг Г., Гошал С., Куинн Дж. Б. Стратегический процесс. — Спб.: Питер, 2001. — 688 с.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2004 № 868-р. «Про заходи щодо підвищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості з питань фінансової політики» / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
14. Саати Томас. Принятие решений: Метод иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 320 с.
15. Тертичка Валерій. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с.
16. Указ Президента України вiд 14.07.2000 № 887/2000 «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади» / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Файлы Stattja.doc