IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2007. — Vol. 9, N 2.
Pages 88-100
PDF,DOC, full text
Title (article) An Approach to Development of Adaptive Strategic Planning and Government in the Sphere of Ensuring National Security
Authors Semenchenko A.I.
Kiev, Ukraine
Annotation An approach to forming adaptive strategic planning and government in the sphere of ensuring na-tional security is developed. Fig.: 1. Refs.: 16 titles.
Key words strategic planning, strategic government, national security, methodical approach, adaptation.
References 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 520 с.
2. Стратегічне управління військово-технічним співробітництвом в інтересах застосування воєнної безпеки України / В.М.Бегма, О.М.Загорка, В.О.Косевцов, В.М. Шемаев / Під заг. ред. Ру-снака І.С. — К.: ПІНБ, НАОУ,2005. — 228 с.
3. Богданович В.Ю.Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности гос-ударства в военной сфере. — К.: Основа, 2006. — 296 с.
4. Богданович В.Ю, Семенченко А.І. Методичній підхід до формалізації стратегічного плану-вання у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / Вісник НАДУ. — 2006. — № 4.
5. Богданович В.Ю, Семенченко А.І. Метод обґрунтування варіантів стратегічних рішень у сфері забезпечення національної безпеки / Вісник державної служби. — 2007. — № 1. — С. 15–23.
6. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Переклала з англ. мови Анжела Кам’янець. — Львів: Літопис, 2004. — 352 с.
7. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Методологічні засади розробки стратегії національної без-пеки // Стратегічна панорама.— 2004.— № 3. — С. 15–24.
8. Жиганов З.Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы: Учеб. пособие для студентов вузов / Э.Н. Ожигано. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 272 с.
9. Закон України вiд 23.03.2000 №1602-III Про державне прогнозування та розроблення про-грам економічного і соціального розвитку України / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
10. Експертна доповідь: Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році (проект)/ Національний інститут стратегічних досліджень. — К.: 2006. — 255 с.
11. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: Пер. с англ. — М.: Сов. ра-дио, 1974. — 280 с.
12. Минцберг Г., Гошал С., Куинн Дж. Б. Стратегический процесс. — С-Пб.: Питер, 2001. — 688 с.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2004 № 868-р. Про заходи щодо пі-двищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, місцевого са-моврядування та громадськості з питань фінансової політики / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi
14. Саати Т. Принятие решений: Метод иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 320 с.
15. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. — К.: Видавництво Со-ломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с.
16. Указ Президента України вiд 14.07.2000 № 887/2000. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Файлы stattja.doc