IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2006. — Vol. 8, N 3.
Pages 67-73
PDF,DOC, full text
Title (article) Scientific Information Resources of the Portal of Library: Formation, Usage
Authors Simonenko T.V.
Kiev, Ukraine
Annotation The ways of improvement of formation and usage processes of the electronic resources of the na-tional library portal as a base component of unified scientific information space of the state are deter-mined. Fig.: 1. Refs: 10 titles.
Key words portal, scientific information resources, information support.
References 1. Нургалеева Л.В. Биометрика: Биометрика–2000: Электронная симфония интеллектуаль-ной жизни [Электронный ресурс] // Сайт «БИОМЕТРИКА». — 2005. — Режим доступа: http://www.biometrica.tomsk.ru/nurgal.htm. — Название с экрана.
2. Ауссем В.И. Некоторые тенденции развития российских информационных ресурсов фун-даментальной науки // Материалы Всероссийской конференции «Научный сервис в сети Интер-нет», Новороссийск, 2004 г. Способ доступа: URL: http://www.viniti.msk.su/icsti_papers/ russian/Aussem.pdf.
3. Иванов А.В., Балабанов К.В. Технология построения служб представления и персона-лизации корпоративного Web-портала на основе технологии Microsoft.net [Электрон. ресурс] // ХI научно-практический семинар «Информационное обеспечение науки: новые технологии». — Та-руса, 2005. — Способ доступа: URL: http://www.benran.ru/Magazin/cgi-bin/Sb_03/pr03.exe?!17.
4. Костенко Л.Й. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання // Бібл. вісн. — 2003. — № 1. — С. 13–17.
5. Перспективи створення національного наукового порталу в мережі Internet на базі Web-сайта НБУВ [Електронний ресурс] / О. В. Баркова // Нові обличчя бібліотек та організацій: від надій до партнерства і профусіоналізму: Фокусний семінар. — Б.м., 2001. — С. 24–28.
6. Симоненко Т.В. Науково-інформаційний портал НАН України: становлення, напрями роз-витку // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2005 р. — К., 2006. — С. 147–149.
7. Жабін О.І. Структуризація інформаційних ресурсів бібліотечного сайту // Документо-знавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. ма-теріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 160–161.
8. Симоненко Т.В. Оптимізація використання мережевих науково-інформаційних ресурсів зарубіжних видавництв // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 1. — С. 62–69.
9. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року № 433-IV.
10. Яблонский А.И. Модели и методы исследования науки / А.А. Стерлигов (воспоминания об А.И. Яблонском), В.В. Келле (сост. и вступ. ст.). — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 398 с.
File stattja.doc