IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2007. — Т. 9, № 2.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2007. — Т. 9, № 2.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2007. — Vol. 9, N 2.
Страницы 88-100
PDF,DOC, full text
Заглавие [RUS]
Подход к разработке адаптивного стратегического планирования и управления в сфере обеспечения национальной безопасности
[UKR]
Підхід до розробки адаптивного стратегічного планування й управління в сфері забезпечення національної безпеки
[ENG]
An Approach to Development of Adaptive Strategic Planning and Government in the Sphere of Ensuring National Security
Авторы [RUS]
Семенченко А.И.
[UKR]
А. І. Семенченко
[ENG]
Semenchenko A.I.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]
Разработан методический подход к формированию адаптивного стратегического планирова-ния и управления в сфере обеспечения национальной безопасности. Ил.: 1. Библиогр.: 16 наим.
[UKR]
Розроблено методичний підхід до формування адаптивного стратегі-чного планування й управління в сфері забезпечення національної без-пеки.
[ENG]
An approach to forming adaptive strategic planning and government in the sphere of ensuring na-tional security is developed. Fig.: 1. Refs.: 16 titles.
Ключевые слова [RUS]
стратегическое планирование, стратегическое управление, национальная безопасность, методический подход, адаптация
[UKR]
стратегічне планування, стратегічне управління, національна безпека, методичний підхід, адаптація.
[ENG]
strategic planning, strategic government, national security, methodical approach, adaptation.
Ссылки 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 520 с.
2. Стратегічне управління військово-технічним співробітництвом в інтересах застосування воєнної безпеки України / В.М.Бегма, О.М.Загорка, В.О.Косевцов, В.М. Шемаев / Під заг. ред. Ру-снака І.С. — К.: ПІНБ, НАОУ,2005. — 228 с.
3. Богданович В.Ю.Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности гос-ударства в военной сфере. — К.: Основа, 2006. — 296 с.
4. Богданович В.Ю, Семенченко А.І. Методичній підхід до формалізації стратегічного плану-вання у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / Вісник НАДУ. — 2006. — № 4.
5. Богданович В.Ю, Семенченко А.І. Метод обґрунтування варіантів стратегічних рішень у сфері забезпечення національної безпеки / Вісник державної служби. — 2007. — № 1. — С. 15–23.
6. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Переклала з англ. мови Анжела Кам’янець. — Львів: Літопис, 2004. — 352 с.
7. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Методологічні засади розробки стратегії національної без-пеки // Стратегічна панорама.— 2004.— № 3. — С. 15–24.
8. Жиганов З.Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы: Учеб. пособие для студентов вузов / Э.Н. Ожигано. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 272 с.
9. Закон України вiд 23.03.2000 №1602-III Про державне прогнозування та розроблення про-грам економічного і соціального розвитку України / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
10. Експертна доповідь: Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році (проект)/ Національний інститут стратегічних досліджень. — К.: 2006. — 255 с.
11. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: Пер. с англ. — М.: Сов. ра-дио, 1974. — 280 с.
12. Минцберг Г., Гошал С., Куинн Дж. Б. Стратегический процесс. — С-Пб.: Питер, 2001. — 688 с.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2004 № 868-р. Про заходи щодо пі-двищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, місцевого са-моврядування та громадськості з питань фінансової політики / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi
14. Саати Т. Принятие решений: Метод иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 320 с.
15. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. — К.: Видавництво Со-ломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с.
16. Указ Президента України вiд 14.07.2000 № 887/2000. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Файлы stattja.doc