IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2007. — Vol. 9, N 4.
Pages 129-140
PDF,DOC, full text
Title (article) The development of computer communication systems and information resources in Ukraine.
Authors Petrov I.V., Berezin B.O., Stecenko A.M., Solonina N.V., Lesnov V.O.
Kiev, Ukraine
Annotation Analysis of computer communication systems and information resources, which were developed and embedded in Ukraine for last fifteen years has been made. Principles of their construction, examples of embedding and comparative characteristics have been observed.
Key words Mass dissemination of computer information, corporate networks, Ukrainian segment of internet, long-term storage information.
References 1. Петров В.В., Нестеренко А.В. Автоматизированные системы массового распространения информации. — К.: Наук. думка, 1993. —
2. Нестеренко О.В., Березін Б.О. Використання Internet/Intranet технологій в інформаційно-аналітичних системах органів державної влади // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. — 2004. — Т. 2, № 1.
3. Проект «Багаторівнева телекомунікаційна мережа для накопичення та обміну інформації в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» / Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. — 1995. — 321 с.
4. Створення та впровадження міської комп’ютерної мережі науково-промислового комплек-су міста: Звіт по НДР / Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. — 2000. — 78 с.
5. Гриценко В.И., Котиков Е.А., Урсатьев А.А., Никулин В.Н. Модель распределенной инфо-рмационной системы широкого применения // Управляющие системы и машины. — 1999. — № 5.
6. Стан і розвиток інформатизації в Україні за 2003 рік: Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України.
7. Стан і розвиток зв’язку в Україні за 2005 рік: Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України.
8. Березін Б.О., Стеценко А.М., Солоніна Н.В., Лєснов В.О. Підхід до аналізу показників роз-витку Інтернет-технологій в Україні. Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: IV Наук.-практ. конф. — К., 2006.
9. Березин Б.А., Стеценко А.Н., Солонина Н.В., Леснов В.О. Национальные информационные ресурсы в сети Internet // Труды II Междунар. науч.-техн. конф. «Электронные информационные ресурсы: проблемы формировання, хранения, обработки, распространения, защиты и использова-ния — 2001». — К.: УкрИНТЭИ, 2001.
10. Петров В.В., Березін Б.О. Інтеграція інформаційних ресурсів — необхідна умова побудови інформаційного суспільства в Україні: Міжнар. конгрес «Інформаційне суспільство в Україні — стан, проблеми, перспективи». — К., 2000.
11. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г.В. Боряк (голова), І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К., 2005. — 692 с.
12. Дослідження методів і створення технології довготермінового зберігання цінної та стра-тегічно важливої цифрової інформації: Звіт по НДР / Інститут проблем реєстрації НАН України. — К., 2006.
File STAT_Rozvutok_sustem_203.doc