IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2008. — Vol. 10, N 1.
Pages 125-136
PDF,DOC, full text
Title (article) The Mechanism of Anticrisis Strategic Management in the Sphere of National Security
Authors Semenchenko A.I.
Kiev, Ukraine
Annotation The mechanism of anticrisis strategic management in the sphere of national security and recom-mendations for government power bodies relative to its practical implementation are developed. Fig.: 1. Refs.: 17 titles.
Key words crisis, mechanism, national security, strategic management
References 1. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 520 с.
2. Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности гос-ударства в военной сфере: Монографія. — К.: Основа, 2006. — 296 с.
3. Богданович В.Ю. Семенченко А.І. Формалізація стратегічного планування у сфері держав-ного управління забезпеченням національної безпеки держави // Економіка України. — 2007. — № 2. — С. 13–26.
4. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Переклала з англ. мови Анжела Кам’янець. — Львів: Літопис, 2004. — 352 с.
5. Качинський А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / За заг. ред. академі-ка НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. — К.: ДП НВЦ Євроатлантінформ, 2006. —116 с. (Форму-вання і реалізація державної політики управління процесами європейської і євроатлантичної інтег-рації України).
6. Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» вiд 12.02.2007 № 105/2007. — http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?user=n&sp=i&find=1&org=4
7. Меморандумом про гарантії безпеки в зв’язку з приєднанням України до Договору про не-розповсюдження ядерної зброї 1994 року (Росія, Великобританія та США). — http://pircenter.org/ WebHelp/regprob/uk_dnyao.htm
8. Указ Президента Украины «О Военной доктрине Украины». Правовые основы военного строительства и военно-гражданских отношений: Сборник законодательных актов по вопросам национальной безопасности и обороны. — К.: Парламентское изд-во, 2005. — 896 с.
9. Современный словарь иностранных слов. — СПб.: Дуэт, 1994. — 752 с.
10. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 1632 с.
11. Наказ Держстандарту України від 19 листопада 2001 р. № 552 «Про затвердження Державного класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019-2001».
12. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.
13. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами. — М.: ИПУ РАН, 2004. — 68 с.
14. Семенченко А.І. Методичний підхід до формування адаптивних механізмів стратегічного планування та управління / Вісник Національної академії державного управління. — 2007. — № 2. — С. 141–154.
15. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України: Монографія — К.: Вид-во Національної академії державного управління, 2004. — 408 с.
16. Возжеников А.В., Кривельская Н.В., Макаренко и др. Общая теория национальной безоп-пасности: Учеб. / Под. ред. А.А Прохожева. — М.: Изд-во РАГС, 2002. — 320 с.
17. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. — К.:КВІЦ, 1999. — 464 с.
Файлы stattja.doc