IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2008. — Т. 10, № 1.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2008. — Т. 10, № 1.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2008. — Vol. 10, N 1.
Страницы 59-68
PDF,DOC, full text
Заглавие [RUS]
Использование гидродинамической модели объемно-распределенного объекта при каталогизации мелких осколков космического мусора
[UKR]
Використання гідродинамічної моделі об’ємно-розподіленого об’єкта при каталогізації дрібних осколків космічного сміття
[ENG]
The Use of a Hydrodynamic Model of a Volume-Distributed Object at Cataloging Small Space Debris Fragments
Авторы [RUS]
И. А. Пилькевич
[UKR]
Пількевич І.А.
[ENG]
Pilkevych I.A.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]
Проведен обзор работ в мире по предотвращению загрязнения около-земного космического пространства, которое создается при запусках ракет-носителей. Сделан вывод о необходимости разработки метода каталогизации мелких осколков космического мусора, основанного на математической модели объемно-распределенного объекта. Разрабо-тана структурная схема гибридного каталога мелких осколков косми-ческого мусора, а также алгоритм минимизации метрического рас-стояния.
[UKR]
Проведено огляд робіт у світі щодо запобігання засміченості навколоземного космічного простору, яке створюється при запусках ракет-носіїв. Зроблено висновок про необхідність розроб-ки методу каталогізації дрібних осколків космічного сміття, що використовує математичну модель об’ємно-розподіленого об’єкта. Розроблено структурну схему гібридного каталогу дрібних оскол-ків космічного сміття, а також алгоритм мінімізації метричної відстані. Іл.: 3. Бібліогр.: 13 найм.
[ENG]
A worldwide survey of works on preventing the circumterrestrial space pollution created while launching carrier rockets is conducted. A conclusion is made concerning the necessity of developing a method of cataloging small space debris fragments based on a mathematical model of a volume-distributed object. The structural scheme of the small space debris fragments hybrid catalogue and an algorithm of metric distance minimization are developed. Fig.: 3. Refs: 13 titles.
Ключевые слова [RUS]
экология космического пространства, космический мусор, гибридный каталог.
[UKR]
екологія космічного простору, космічне сміття, гібридний каталог.
[ENG]
space ecology, space debris, hybrid catalogue.
Ссылки 1. Рыхлова Л.В. Проблемы космического мусора // Земля и вселенная. — 1997. — № 6. — С. 30.
2. Микиша А.М., Рыхлова Л.В., Смирнов М.А. Загрязнение космоса // Вестник Российской Академии наук. — 2001. — Т. 71, № 1. — С. 26–31.
3. Микиша А.М., Рыхлова Л.В., Смирнов М.А. Загрязнение космоса. — М.: Институт астрономии РАН, 2001. — http: // www. ibmh.msk. su. — 8 с.
4. Гринберг Э.И. Загрязнение космоса и космические полеты // Природа. — 1998. — № 8. — С. 12–17.
5. Загальнодержавна (Національна) космічна програма України на 2003–2007 роки. — К.: НКАУ, 2002. — 78 с.
6. Космический мусор техногенного происхождения: Тезис-обзор. — М.: Прогноз-парк, 1992–2001. — 13 с.
7. Федосеева Ю. Экология космического пространства. — Томск: ТПУ, 1999. — http://www. bankreferatov.ru. — 14 с.
8. Пилькевич И.А. Использование пространственно-скоростной модели объемно-распреде-ленного объекта для создания гибридного каталога космического мусора // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2006. — Т. 8, № 1. — С. 17–30.
9. Пилькевич И.А. Моделирование облаков техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве: Монография. — К.: Наук. думка, 2006. — 112 с.
10. Пилькевич И.А. Адаптированное моделирование облаков искусственного происхождения в космосе // Электронное моделирование. — 2006. — Т. 28, № 2. — С. 105–114.
11. Пількевич І.А. Використання законів гідродинаміки для опису локальних хмар дипольних відбивачів поза атмосферою // Актуальні проблеми створення і застосування авіаційних та космічних систем: Збірник матеріалів НПК. — К.: НАО України, 20.11.2003. — С. 374–380.
12. Тихонов Н.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач: Учеб. пособ. для вузов. — Изд. 3-е, исп. — М.: Наука. ГРФМЛ, 1986. — 288 с.
13. Пількевич І.А. Виявлення і фільтрація сигналів цілі з розсіюванням за частотою і затримкою в присутності сигналоподібних перешкод // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Технічні науки. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — Вип. № 1(28). — С. 88–92.
Файлы Statja.doc