IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 1.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 1.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 1.
Страницы 40-54
PDF,DOC, full text
Заглавие [RUS]

[UKR]
Алгоритм обробки даних реєстрації з урахуванням апріорних зв’язків
[ENG]
The Algorithm of Processing Registration Data with Due Account of a Priori Connections Be-tween Them
Авторы [RUS]

[UKR]
Пількевич І.А.
[ENG]
Pilkevych I.A.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]

[UKR]
Вирішується задача отримання сумісних точних статистичних оцінок декількох числових па-раметрів (даних реєстрації) за експериментальними даними за умови, що дані реєстрації зв’язані апріорі відомими кінцевими рівняннями. Отримані при цьому умовні оцінки володіють більш ви-сокою точністю у порівнянні з безумовними, що отримуються методами класичного параметрич-ного оцінювання виключно за даними реєстрації. Задача ставиться та розв’язується в загальному вигляді так, що методи та результати її розв’язку можуть використовуватись для сумісної оцінки сукупності параметрів об’єкта реєстрації будь-якої фізичної природи, якщо апріорі встановлений зв’язок між даними реєстрації у вигляді кінцевих рівнянь. Бібліогр.: 7 найм.
[ENG]
The solution of a problem for obtaining simultaneous exact statistical estimations of several numerical parameters (registration data) by experimental data on condition that registration data are connected a priori by well-known finite equations is considered. The obtained conditional estimations have a higher exactness by comparison with unconditional ones obtained by methods of classical parametrical evaluation exclusively by registration data. The problem is set and solved in general form so that the methods and results of its solution can be used for the simultaneous estimation of parameters totality of the registration object of any physical nature if connection between the registration data in the form of the finite equations is established a priori. Refs: 7 titles.
Ключевые слова [RUS]

[UKR]
апріорний зв’язок, сумісне оцінювання, умовна оцінка даних реєстрації.
[ENG]
a priori connection, simultaneous estimation, conditional estimation of the registration data.
Ссылки 1. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Т. 2. — М.: Сов. радио, 1975. — 392 с.
2. Пількевич І.А. Методика сумісного оцінювання декількох параметрів за результатами ви-мірів з урахуванням апріорних зв’язків між ними // Проблеми створення, випробування, застосу-вання та експлуатації складних інформаційних систем: Зб. наук. пр. – Житомир: ЖВІРЕ, 2004. — Вип. 8. — С. 184–195.
3. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радио¬локационной информации на фоне помех. — М.: Радио и связь, 1981. — 416 с.
4. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: Наука, 1976. — 542 с.
5. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. — М.: Наука, 1969. — 424 с.
6. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Т. 1. — М.: Сов. радио, 1974. — 552 с.
7. Ефимов Н.В. Розендорн Э.Р. Линейная алгебра и многомерная геометрия. — М.: Наука, 1974. — 544 с.
Файлы RZOD2_04.doc