IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 1.
Pages 99-111
PDF,DOC, full text
Title (article) Identification of Decision-Making Support System in View of Venture on the Basis of Bank Crediting
Authors Azarova A.O., Kirdan B.Yu.
Kiev, Ukraine
Annotation The decision-making support system concerning bank crediting for the legal and physical persons in view of venture is developed. It is offered to make formalization of decision-making support system with use of the mathematical apparatus of indistinct sets and the algorithm of decision-making on their basis is developed. Tabl.: 3. Fig.: 2. Refs: 15 titles.
Key words decision-making support system, initial entering parameters, indistinct sets, crediting in view of venture.
References 1. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можли-вих витрат за кредитними операціями комерційних банків». Постанова НБУ № 18-17/67 від 9.03.98.
2. Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику // Фінанси України. — 2004. — № 5. — С. 88–93.
3. Олексів І.Б. Метод прийняття управлінських рішень на засадах компромісного розв’язання // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 12. — С. 142–149.
4. Ус М.Ф., Ус Г.О., Гадецька З.М. Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 7. — С. 185–191.
5. Севрук В.Т. Банковские риски. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 72 с.
6. Меджибовська Н.С. Дати кредит і не збанкрутувати// Вісник НБУ. — 1996. — № 5. — С. 69–71.
7. Миркин Я.М. Банковские операции: Учебное пособие. Ч. II. Инвестиционные операции банков. — М.: ИНФРА, 1996. — 144 с.
8. Положення № 246 «Про кредитування». — НБУ, емісійно-кредитний департамент. — 1995.
9. Моpозов А.И. Основы банковского дела. — К.: Либpа, 1994. — 312 с.
10. Азарова А.О. Математична формалізація якісних критеріїв оцінювання кредитоспромож-ності позичальника комерційного банку // Зб. матеріалів міжнародного симпозіуму «Наука і під-приємництво». — Вінниця–Львів. — 1997. — С. 35–39.
11. Азарова А.О., Юхимчук С.В. Розробка критерію та методики оцінювання іміджу позичаль-ника комерційного банку // Вісник ВПІ. — 1998. — № 1. — С. 37–46 .
12. Азарова А.О. Розробка методики формалізації первинної вхідної інформації при складанні багаторівневих СППР // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2000. — Т. 2, № 4. — С. 96–104.
13. Азарова А.О., Юхимчук С.В. Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки // УСиМ. — 1998. — № 6. — С. 9–15.
14. Азарова А.О., Юхимчук С.В. Багаторівнева система оцінювання фінансового ризику комерційних банків на базі нечіткої логіки // Фінанси України. — 1998. — № 11. — С. 55–63.
15. Розробка математичних моделей для комп’ютерного прогнозування кредитного ризику банку: Звіт з НДР (остаточний) / Вінницький державний технічний університет. — № 47/02; Інв. № 0199U000014. — Вінниця, 1999. — 28 с.
File RZOD2_04.doc