IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Правила для авторів

Правила для авторів
У науково-технічному журналі «Реєстрація, зберігання і обробка даних» друкуються статті,
які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія просить не
надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших виданнях. Текс-
ти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані
авторами.
Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватись наступних правил
1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом
Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word та в електронному вигляді.
2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 10–12
сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і
повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Реферат і
розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. Обсяг реферату — не більше
1000 знаків. На першій сторінці статті зазначають індекс УДК.
3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де працюють
автори, а також текст реферату та ключові слова друкують мовою статті. Окремим файлом пода-
ють ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., укр./рос.)
4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих сторінках на
білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на зворотній стороні листа.
Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана ширина рисунків — 75 мм або 150
мм. Надписи на рисунках слід, по можливості, замінити літерними позначками, а криві позначити
цифрами, які роз’яснюються в підписах до рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на
рисунках — 10 пунктів. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тек-
сті чи в таблиці. Місце рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано
давати окремим файлом.
5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні посилання в
тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не дозволяються.
6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів (Italic).
Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем великі та малі
літери, які мають однакове написання (C , c , K , k тощо). Літери й знаки, які важко відрізнити,
слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), О (літера) тощо.
7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно ДСТУ
ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографі-
чний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. З прикладами складання
бібліографічного опису можна ознайомитися в Бюлетені ВАК України № 5 за 2009 рік. Посилання
на літературні джерела в тексті статті слід давати в квадратних дужках у вигляді порядкової циф-
ри, надрукованої у рядок.
8. На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові
(повністю), вказується вчена ступінь та звання, посада, повна назва установи, а також домашня та
службова адреси із зазначенням індексу, номер телефону кожного автора та e-mail (за бажанням
авторів).
Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.