IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2010. — Т. 12, № 2.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2010. — Т. 12, № 2.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2010. — Vol. 12, N 2.
Страницы 113-127
PDF, full text
Заглавие [RUS]
Проблемы использования и математическое моделирование облачных вычислений для интегрированной информационно-аналитической системы государственного управления
[UKR]
Проблеми використання і математичне моделювання хмарних обчислень для інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державного управління
[ENG]
The Problems the Using and Mathematical Modeling Cloudy Computing for the Integrated Information-Analytical System of State Administration
Авторы [RUS]
Матов А.Я., Храмова И.А.
[UKR]
О. Я. Матов, І. О. Храмова
[ENG]
Mаtоv О.Y., Khramova I.O.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]
Рассмотрены необходимость и возможность применения глобальных информационных технологий для интеграции ведомственных систем в информационно-аналитической системе государственного управления. Предложены аналитические модели для оценки вычислительных процессов узлов облачных вычислений. Ил.: 5. Библиогр.: 20 наим.
[UKR]
Розглянуто необхідність і можливість застосування глобальних інформаційних технологій для інтеграції відомчих систем в інформаційно-аналітичній системі державного управління. Запропоновано аналітичні моделі для оцінки обчислювальних процесів вузлів хмарних обчислень.
[ENG]
The necessity and capabilities of global information technologies for integration of state administration systems into the information analytical system for collaborative using are considered. Analytical models for the processes of calculation estimation at operating nodes of cloud computing are offered. Fig.: 5. Refs: 20 titles.
Ключевые слова [RUS]
архитектура облачных вычислений, интеграция, модели обслуживания.
[UKR]
архітектура хмарних обчислень, інтеграція, моделі обслуговування.
[ENG]
cloud computing architecture, integration, queuing theory models.
Ссылки 1. Carl Hewitt. ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing // IEEE Internet Computing. — 2008.— Vol. 12, N 5. —Р. 96–99.
2. Foster I. The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations [Електронний ресурс] / I. Foster, C. Kesselman and S. Tuecke // International Journal of High Performance Computing Applications. — 2001.— Vol. 15, N 3. —P. 200–222. —Режим доступу: www.globus.org/research/ papers/anatomy.pdf
3. Матов О.Я. Перспективні інформаційні технології та розвиток GRID-систем у високопродуктивних глобально-розподілених обчислювальних інфраструктурах корпоративної співпраці / О.Я. Матов,І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004.—Т. 6, № 1. — С. 85–98.
4. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://aws.amazon.com/ec2/
5. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://aws.amazon.com/s3/
6. Корпоративна електронна пошта, документи та сайти Інтранету для уряду — Служби Google для уряду [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.google.com/apps/intl/uk/government/index.html
7. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). — Режим доступу: http://aws.amazon.com/vpc/
8. GFD-I.080. Open Grid Services Architecture. Version 1.5. — 2006. — Режим доступу: http://www.ogf.org/documents/GFD.80.pdf
9. Grid — Інші національні Grid [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://grid.kpi.ua/ index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=49&lang=ua
10. Graham S. Building Web Services with Java: Making Sense of XML, SOAP, WSDL, and UDDI. — [2nd еd. ] / Graham S., Davis D., Simeonov S. [et al.] // SAMS. — 2005. — 816 p. — ISBN-13: 978-0-672- 32641-7.
11. Матов А.Я. Организация вычислительных процессов в АСУ / А.Я. Матов, В.Н. Шпилев, А.Д. Комов [и др.]; под ред. Матова А.Я. — Киев.— 1989. — 200 с.
12. Липаев В.В. Эффективность методов организации вычислительного процесса в АСУ / В.В. Липаев, С.Ф. Яшков. — М.: Статистика, 1975. —255 с.
13. Матов О.Я. Сучасні технології інтеграції інформаційних ресурсів / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2009. —Т. 11, № 1. — С. 33–42.
14. Храмова І.О. Застосування сервісно-орієнтованих архітектур у процесах інтеграції інформаційних ресурсів / І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2009. —Т. 11, № 2. — С. 70–76.
15. Матов О.Я. Математичні моделі конфліктних утрат продуктивності системи посередників онтології загального використання в GRID-середовищі / О.Я. Матов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2009. —Т. 11, № 3. — С. 18–25.
16. Матов О.Я. Проблеми горизонтальної інтеграції інформаційних ресурсів у багаторівневих організаційних структурах з динамічною конфігурацією / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2007. —Т. 9, № 3. — С. 88–97. ISSN 1560-9189 Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2010, Т. 12, № 2 127
17. Матов О.Я. Динамічна інтеграція інформаційних ресурсів єдиної інформаційної інфраструктури ринку електроенергії / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Функціонування та розвиток ринків електроенергії та газу: зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2006.— С. 93–98.
18. Матов О.Я. Моделі продуктивності операційних вузлів інформаційної інфраструктури корпоративних інформаційних систем в галузі електроенергетики / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Інформаційні технології в енергетиці: зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2006. — С. 95–105.
19. Матов О.Я. Організація онтологій загального використання в інтегрованих інформаційних інфроструктурах підготовки даних для прийняття рішень / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Функціонування та розвиток ринків електроенергії та газу: зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2006. — С. 99–103.
20. Матов О.Я. Проблеми використання GRID-технології як базису інтеграції інформаційно-аналітичних ресурсів для підтримки процесів електронного урядування / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Вісті Академії інженерних наук України. — 2005. — № 2 (25). — С. 82–89.
Файлы 2010-2-11.pdf