IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2010. — Т. 12, № 4.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2010. — Т. 12, № 4.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2010. — Vol. 12, N 4.
Страницы 62-70
PDF, full text
Заглавие [RUS]
Адаптация математического метода обработки данных в задаче моделирования оптимального движения электрического транспортного средства в условиях ограничения на скорость
[UKR]
Адаптація математичного методу обробки даних у задачі моделювання оптимального руху електричного транспортного засобу до умов обмеження на швидкість
[ENG]
Adapting Mathematical Method of Data Processing in the Problem of Modeling the Optimal Motion of Electric Vehicle to Conditions of Limitation on Speed
Авторы [RUS]
Мокин А.Б.
[UKR]
О. Б. Мокін
[ENG]
Mokin O.B.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]
Показано, как меняются расчетные соотношения метода оптимизации движения электрического транспортного средства колеей, проложенной на горизонтальной плоскости, в условиях ограничения на скорость. Ил.: 1. Библиогр.: 4 наим.
[UKR]
Показано як змінюються розрахункові співвідношення параметрів методу оптимізації руху електричного транспортного засобу колією, що прокладено на горизонтальній площині, в умовах обмеження на швидкість.
[ENG]
The changing of calculations of the optimization method of electric vehicle during movement on a horizontal track under conditions of the limitation on speed is shown. Fig.: 1. Refs: 4 titles.
Ключевые слова [RUS]
метод оптимизации движения, электрическое транспортное средство, ограничения на скорость, горизонтальный путь.
[UKR]
метод оптимізації руху, електричний транспортний засіб, обмеження на швидкість, горизонтальний шлях.
[ENG]
method of movement optimization, electric vehicle, limitation on speed, horizontal track.
Ссылки 1. Мокін О.Б. Математичні моделі в задачі оптимізації електропривода трамвая в номінальному режимі та в режимі перевантаження за критерієм мінімуму витрат електроенергії / О.Б. Мокін, Б.І. Мокін // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. — Кременчук: КДПУ, 2010. — № 3/2010 (62), Частина 2. — С. 162–165.
2. Мокін О.Б. Оптимізація режиму руху порожнього електричного транспортного засобу на прямолінійному горизонтальному відрізку колії / О.Б. Мокін, Б.І. Мокін // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — Харків: НТУ «ХПІ». — 2010. – № 28. — С. 266–269.
3. Мокін Б.І. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму. Монографія / Б.І. Мокін, О.Б. Мокін. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 92 с.— ISBN 978-966-641-241-9.
4. Петров Ю.П. Вариационные методы оптимального управления / Петров Юрій Петрович. — Л.: Энергия. Ленингр. отделение, 1965. — 220 с.
Файлы 2010-4-7.pdf