IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Косяк И.В. Прецизионная система термостабилизации повышенной мощности. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 3–16. укр.

Проведен анализ принципов построения систем температурной стабилизации и экспериментальные исследования по разработке системы термостабилизации. Рассмотрены особенности разработки и построения систем автоматического регулирования температуры. Предложена реализация высокоэффективного регулятора температуры. Ил.: 13. Библиогр.: 12 наим.

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В., Сукало А.С. Структура алгоритму швидкої двомірної згортки за допомогою ізоморфних гіперкомплексних числових систем. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 1729. — рос.

Розглянуто питання побудови алгоритмів швидкої двомірної згортки масивів різної розмірності. Алгоритми будуються на основі подання масивів даних в ізоморфних гіперкомплексних числових системах, отриманих множенням розмірності систем подвійних чисел і ортогональних подвійних чисел, що дає можливість простого за структурою переходу від однієї системи до іншої. Це призводить до зменшення кількості операцій, що необхідні для виконання двомірних лінійних згорток масивів різної величини. Вивчено ефект зменшення кількості операцій. Дослідження виконано за допомогою системи аналітичних обчислень Maple. Бібліогр.: 12 найм.

Путятін В.Г., Корбан Д.В., Князь О.І. Вплив атмосферних умов на радіолокаційне спостереження навігаційних об’єктів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 40–50. — рос.

Проведено теоретичне дослідження впливу однорідного, турбулентного середовища та середовища з метеоутвореннями на розповсюдження електромагнітних хвиль, що проходять через ці середовища при радіолокаційному спостереженні навігаційних об’єктів судновою радіолокаційною станцією (РЛС). Використання матриць прямого та зворотного поширення призводить до спрощення синтезу змінювання параметрів електромагнітної хвилі залежно від стану середовища при дистанційному отриманні інформації щодо навігаційного об’єкта. Бібліогр.: 12 найм.

Крючин А.А. Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 року // Вісник Національної академії наук України, 2018. № 4.,- С. 45–52.

У доповіді наведено результати досліджень з розроблення мікропризмових структур та проаналізовано можливості їх використання у сучасних лазерних і світлодіодних системах і офтальмології. В Інституті проблем реєстрації інформації НАН України розробляють штучно сформовані і особливим чином структуровані середовища — метаматеріали, використання яких дозволяє створювати оптичні елементи та пристрої з унікальними властивостями. Метаматеріали синтезують введенням у природний матеріал різних періодичних структур з найрізноманітнішими геометричними формами. Сьогодні в прецизійному приладобудуванні, машинобудуванні та медицині дедалі більше застосовують високоточні деталі з мікроструктурованими поверхнями, наприклад лінзи і призми Френеля, світлоповертальні елементи.

Публікація

Lande D.V., Balagura I.V., Andrushchenko V.B. The detection of actual research topics using co-word networks // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года). - Минск: БГУИР, 2018. - С. 207-210.

Публікація

Дмитренко О.О., Ланде Д.В. Принцип парето для вибору оптимального сценарію впливу вершин у когнітивних картах // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Освіта і науки в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" (м. Харків, 16 - 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство "Центр наукових технологій". - Харків: НП "ЦНТ", 2018. C. 42-45.

Публікація