IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2011. — Т. 13, № 4.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2011. — Т. 13, № 4.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2011. — Vol. 13, N 4.
Страницы 39-50
PDF, full text
Заглавие [RUS]
Матричные помехоустойчивые криптографические преобразования
[UKR]

[ENG]
Matrix Noise-Proof Cryptographic Transformations
Авторы [RUS]
Матов А.Я., Васи- ленко В.С., Василенко Н.Ю.
[UKR]

[ENG]
Mаtоv О.Ya., Vаsylenko V.S., Vаsylenko M.Y.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]
Предложено использование блокового криптографического преобразования для задач обес- печения конфиденциальности информационных объектов автоматизированных систем. Ил.: 4. Би- блиогр.: 8 наим.
[UKR]

[ENG]
he use of block cryptographic transformation for problems of supporting privacy of information objects of the automated systems is offered. Fig.: 4. Refs: 8 titles.
Ключевые слова [RUS]
информация, конфиденциальность, криптографические преобразования, поме- хи, искажения, восстановление.
[UKR]

[ENG]
information, privacy, cryptographic transformations, noise, distortion, restoration.
Ссылки 1. Нормативний документ Системи технічного захисту інформації «Загальні положення про захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу» (НД ТЗІ 1.1-002-99).
2. Нормативний документ Системи технічного захисту інформації «Критерії оцінки захище- ності інформації в комп’ютерних системах від НСД» (НД ТЗІ 2.5-004-99).
3. Нормативний документ Системи технічного захисту інформації «Класифікація автомати- зованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від не- санкціонованого доступу» (НД ТЗІ 2.5-005-99).
4. Введение в криптографию / Под. ред. В.В. Ященко. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.: іл.
5. Василенко В.С. Цілісність інформації в автоматизованих системах / В.С. Василенко, М.П. Короленко // Корпоративні системи. — 1999. — № 3. — С. 52–57.
6. Василенко В.С. Використання методу завадостійкої криптографії в системах обробки кре- дитно-фінансової інформації / В.С. Василенко, С.Г. Курочкін // Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. — Вип. 60. — 1997. — С. 169–174.
7. Василенко В.С. Механізми контролю цілісності та її поновлення / В.С. Василенко, М.М Будько, М.П. Короленко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2000. — С. 130–139.
8. Василенко В.С. Варіант завадостійкого криптографічного перетворення / В.С. Василенко, В.М. Горицький // Современные проблемы телекоммуникаций: зб. доповідей на 6-й міжнародній наук.-техн. конф. 19-22 серпня 2003 р. (Ч. 1) // Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. По- пова.— С. 71-73.
Файлы 2011-4-5.pdf