IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ПРЕЦИЗІОН

Розробка принципів побудови систем управління променем лазера для створення носіїв довготермінового збереження інформації на основі кварцових та сапфірових підкладок

 Розроблені принципи побудови систем управління променем лазера для створення носіїв довготермінового збереження інформації на основі кварцових та сапфірових підкладок, що забезпечило виготовлення експериментального зразка станції лазерного запису оптичної інформації DVD - формату. Запропоновано реалізовувати системи автоматичного фокусування і позиціювання на основі п'єзоелектричних та крокових виконавчих пристроїв із використанням цифрових регуляторів. Запропоновано і реалізовано цифровий лазерний інтерферометричний вимірювач абсолютної відстані позиціювання із розподільчою здатністю 0,618 нм, який відрізняється від відомих програмною реалізацією інтерполятора, а не у вигляді окремого пристрою.

  

Разработка принципов построения систем управления лучом лазера для создания носителей долговременного хранения информации на основе кварцевых и сапфировых подложек

 Разработаны принципы построения систем управления лучом лазера для создания носителей долгосрочного сохранения информации на основе кварцевых и сапфировых подкладок, что обеспечило изготовление экспериментального образца станции лазерной записи оптической информации DVD - формату. Предложено реализовывать системы автоматической фокусировки и позиционирования на основе пьезоэлектрических и шаговых исполнительных устройств с использованием цифровых регуляторов. Предложено и реализовано цифровой лазерный интерферометрический измеритель абсолютного расстояния позиционирования с распределительной способностью 0,618 нм, который отличается от известных программной реализацией интерполятора, а не в виде отдельного устройства.

  

Development of principles of constructing laser-beam control systems for creating long-term information storage carriers on basis of quartz and sapphire substrates

 The developed principles of construction of control system by a ray laser are for creation of transmitters of long-term maintainance of information on the basis of the quartz and sapphire linings, that provided making of experimental standard of the station of laser record of optical information of DVD - to the format. It is suggested to realize the systems of the automatic focusing and keeping on the basis of piezoelectric and foot-pace executive devices with the use of digital regulators. It is suggested to realize the systems of the automatic focusing and keeping on the basis of piezoelectric and foot-pace executive devices with the use of digital regulators. It is offered and realized digital laser interferometric measuring device of absolute distance of keeping with distributive ability of 0,618 nm, which differs from known programmatic realization of interpolyatora, but not as a separate device.