IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Спрут"

РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ КЕРІВНИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (СППР ОУ)

 

РЕФЕРАТ

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ІМІТАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ, ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНІВ ІЄРАРХІЇ, АПАРАТ УПРАВЛІННЯ, БАЗА ДАНИХ, СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ

Анотований звіт про НДР: с.98, рис17 , джерел 20.

Об’єкт дослідження - організаційні структури управління державних органів влади.

Мета розробки - створення та розробка механізмів оцінки якості роботи систем підтримки та прийняття керівних рішень у сфері організаційного управління.

Методи досліджень – аналітичне та імітаційне моделювання характеристик організаційних структур та їх функціональних параметрів з використанням регресійного аналізу і теорії систем масового обслуговування (СМО), а також методології проектування баз даних з використанням концепції “сутєвість-зв’язок” (PowerBuilder, Visual FoxPro) та загально-цільової системи моделювання GPSS/PC.

Запропоновано теоретичні основи аналізу та побудови елементів організаційних структур, що призначені приймати рішення. Цей аналіз охоплює всі етапи побудови таких систем, починаючи з розробки їх організаційної та функціональної структури, і закінчуючи структурами баз даних.

Використання результатів НДР можливо при проектуванні організаційних систем підтримки прийняття рішень в будь-якій галузі народно-господарської діяльності.

 


РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ РУКОВОДЯЩИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СППР ОУ)

РЕФЕРАТ

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ИМИТАЦИОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ИЕРАРХИИ, АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ, БАЗА ДАННЫХ, СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотированный отчет по НИР: с.98, рис17 , источников 20.

Объект исследования - организационные структуры управления государственных органов власти.

Цель разработки - создание и разработка механизмов оценки качества работы систем поддержки и принятия руководящих решений в сфере организационного управления.

Методы исследований – аналитическое и имитационное моделирование характеристик организационных структур и их функциональных параметров с использованием регрессионного анализа и теории систем массового обслуживания (СМО), а также методологии проектирования баз данных с использованием концепции “сущность-связь” (PowerBuilder, Visual FoxPro) и общецелевой системы моделирования GPSS/PC.

Предложены теоретические основы анализа и построения элементов организационных структур, которые предназначены принимать решение. Этот анализ охватывает все этапы построения таких систем, начиная с разработки их организационной и функциональной структуры, и заканчивая структурами баз данных.

Использование результатов НИР возможно при проектировании организационных систем поддержки принятия решений в любой области народно-хозяйственной деятельности.