IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Термін"

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Розробка фізико-технічних основ технології

виготовлення металевих носіїв інформації з високою

щільністю запису

(шифр “Термін”)

РЕФЕРАТ

звіт по НДР: 159 стор., 34 рис., 24 табл., 111 джерел

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи створення металевих носіїв інформації з оптичним відтворенням даних для довготермінового зберігання інформації, представленої у цифровому вигляді. В роботі розглянуті вимоги до носіїв довготермінового зберігання даних, представлені результати експериментальних досліджень металевих носіїв інформації, наведено аналіз умов виготовлення металевих носіїв, призначених для довготермінового зберігання інформації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка фізико-технічних основ технології виготовлення металевих носіїв для довготермінового зберігання інформації у цифровій формі, вибір та дослідження конструкції металевих носіїв, захищених від механічних пошкоджень, розробка методик випробувань металевих носіїв.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.

1. На базі аналізу вимог до носіїв довготермінового зберігання даних, інформації про довготермінове зберігання інформації на носіях різних типів вивчення властивостей металевих гальванічних осадів показано, що металеві носії з мікрорельєфним записом інформації можуть забезпечувати довготермінове зберігання даних у цифровій формі.

2. Показано, що для забезпечення сумісності з системами архівного зберігання даних на оптичних дисках (компакт-дисках, WORM носіях) доцільно використовувати формат запису за стандартом ISO 9660, який використовується для представлення даних на компакт-дисках.

3. Запропоновані конструкції металевих носіїв з захисними шарами з полімерних матеріалів та сілікатного скла, які забезпечують ефективний захист записаної інформації від механічних пошкоджень та відтворення металевих носіїв на стандартних плеєрах компакт-дисків.

4. Визначені та реалізовані технологічні режими отримання металевих носіїв з високою щільністю запису методами гальванопластики, які мають мінімальні внутрішні напруження та рівень коректованих помилок.

5. Визначені методи прискорених випробувань металевих носіїв інформації.

6. Визначені граничні значення щільності запису, які можуть бути отримані на металевих носіях з рельєфним представленням інформації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: металевий носій, оптичне зчитування, компакт-диск, гальванопластика, довготермінове зберігання даних.

Умови отримання звіту за адресою:

03113, Київ, вул. М.Шпака, 2, ІПРІ НАН України.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка физико-технических основ технологии

изготовления металлических носителей информации с высокой

плотностью записи

(шифр “Термин”)

РЕФЕРАТ

отчет по НИР: 159 стр., 34 рис., 24 табл., 111 источников

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: методы создания металлических носителей информации с оптическим воспроизведением данных для долгосрочного хранения информации, представленной в цифровом виде. В работе рассмотренны требования к носителям долгосрочного хранения данных, представленны результаты экспериментальных исследований металлических носителей информации, приведен анализ условий изготовления металлических носителей, предназначенных для долгосрочного хранения информации.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: разработка физико-технических основ технологии изготовления металлических носителей для долгосрочного хранения информации в цифровой форме, выбор и исследования конструкции металлических носителей, защищенных от механических повреждений, разработка методик испытаний металлических носителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

1. На базе анализа требований к носителям долгосрочного хранения данных, информации про долгосрочное хранение информации на носителях разных типов изучения свойств металлических гальванических осадков показано, что металлические носители с микрорельефной записью информации могут обеспечивать долгосрочное хранение данных в цифровой форме.

2. Показано, что для обеспечения совместимости с системами архивного хранения данных на оптических дисках (компакт-дисках, WORM носителях) целесообразно использовать формат записи за стандартом ISO 9660, что используется для представления данных на компакт-дисках.

3. Предложенные конструкции металлических носителей с защитными пластами из полимерных материалов и силикатного стекла, которые обеспечивают эффективную защиту записанной информации от механических повреждений и воспроизведение металлических носителей на стандартных плеерах компакт-дисков.

4. Определены и реализованы технологические режимы получения металлических носителей с высокой плотностью записи методами гальванопластики, которые имеют минимальные внутренние напряжения и уровень корректированных ошибок.

5. Определены методы ускоренных испытаний металлических носителей информации.

6. Определены предельные значения плотности записи, которые могут быть получены на металлических носителях с рельефным представлением информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: металлический носитель, оптическое считывание, компакт-диск, гальванопластика, долгосрочное хранение данных.