Про Інститут

Бурхливий розвиток інформаційних технологій у 80-ті роки минулого століття поставив на порядок денний питання створення вітчизняних накопичувачів інформації великої ємності для персональних і професійних ЕОМ, інформаційно-обчислювальних систем для збереження й обробки великих обсягів інформації та вирішення задач організаційного управління.

З цією метою для покращання організації робіт у галузі створення оптичних накопичувачів інформації та найшвидшого впровадження їх у народне господарство на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 червня 1987 р. і розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1987 р. постановою Президії АН УРСР від 24 вересня 1987 р. № 305 на базі Відділення оптико-механічних запам’ятовуючих пристроїв (Відділення ОМЗП) при Інституті проблем моделювання в енергетиці АН УРСР (ІПМЕ АН УРСР) був створений Інститут проблем реєстрації інформації Академії наук УРСР (ІПРІ АН УРСР). Директором інституту був призначений доктор технічних наук Петров Вячеслав Васильович, який до цього очолював Відділення ОМЗП, був ініціатором створення інституту та доклав багато зусиль для його становлення.

Згідно з постановою Президії АН СРСР від 15 вересня 1987 року №861 на ІПРІ АН УРСР було покладено виконання робіт за такими основними напрямками науково-дослідної діяльності:

– фізичні основи, принципи та методи оптичної реєстрації інформації;
– оптичні накопичувачі інформації для електронних обчислювальних машин, інформаційно-обчислювальні системи збереження й обробки великих обсягів інформації.

Тією ж постановою Президії АН УРСР № 305 інститут був уведений до складу Відділення математики та кібернетики АН УРСР і йому було доручено науково-методичне керівництво створюваним у м. Києві Спеціальним конструкторським бюро оптичних запам’ятовуючих пристроїв із дослідним заводом (СКБ ОЗП із ДЗ) Мінрадіопрому СРСР. СКБ ОЗП із ДЗ було створено наказом Мінрадіопрому СРСР і Академії наук УССР від 18.04.1989 р. Директором СКБ ОЗП із ДЗ був призначений А.А. Крючин. Цим же наказом на базі ІПРІ АН УРСР і СКБ ОЗП був створений Міжгалузевий центр комп’ютерної інформації.

В 1992 році колектив СКБ ОЗП Мінрадіопрому СРСР влився до колективу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.
Сьогодні до складу  ІПРІ НАН України  входять чотири  науково-дослідних  та  два  науково-технічних відділи.

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є :
– фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;
– теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення систем підтримки прийняття рішень;
– розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;
– створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;
– теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;
– створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

В Інституті  працює 80 наукових співробітників, серед яких 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 9 докторів та 24 кандидатів наук, 9 Лауреатів державної премії України в галузі науки і техніки, 5 Лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, 5 науковців відзначені Державними нагородами, 3 науковці відзначені Грамотами Верховної Ради України.

При інституті діє аспірантура інституту де ведуть підготовку зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія та 122 Комп'ютерні науки. За часи існування в інституті видано понад 216 монографій, підручників та посібників, за останні п'ять років опубліковано біля тисячі статей, одержано авторські свідоцтва.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України