Відділ:
104

Відділ інтелектуальних технологій підтримки прийняття рішень

Завідувач відділу:

Циганок Віталій Володимирович,

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові напрями досліджень відділу

 • Теоретичні основи і прикладні методи створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах, створення систем підтримки прийняття рішень.
 • Розробка методів створення системи комп’ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань.
 • Теоретичні основи і прикладні методи комп’ютерного моделювання.

Основні наукові задачі

 • Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних, інформаційно-пошукових систем, моделей предметних областей, методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.
 • Дослідження інформаційних мережевих структур, розробка та застосування методології їх моделювання, аналізу і синтезу.
 • Дослідження і розвиток інформаційних технологій моніторингу інформаційного простору глобальних інформаційних мереж, інтелектуальна обробка інформації з глобальних комп’ютерних мереж.
 • Дослідження і розвиток теорії гіперкомплексних числових систем з позицій теорії чисел, загальної алгебри, теорії функцій та диференціальних рівнянь.
 • Дослідження в галузі інтелектуальної обробки даних, комп’ютерної лінгвістики, мережевих онтологій, цифрової обробки сигналів.
 • Дослідження і створення баз даних та знань, методів проведення наукометричних досліджень.
 • Дослідження і розвиток засобів математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу,  теоретичних і методологічних засад експертних систем підтримки прийняття рішень.
 • Дослідження та розробка методів підтримки прийняття рішень для інтелектуальних систем.
 • Розробка знання-орієнтованих методів системного аналізу для моделювання предметних галузей.
 • Дослідження та розробка методів отримання та обробки знань різної природи.
 • Дослідження і розвиток технологій аналітики великих обсягів даних (Big Data).
 • Дослідження і створення аналітичних систем на основі відкритих джерел інформації (OSINT).
 • Дослідження і розробка інтелектуальних технологій та систем підтримки прийняття рішень.
 • Розробка та впровадження інтелектуальних технологій та відповідних програмних систем на базі платформи трансферу знань.
 • Cценарний аналіз: генерування ймовірних сценаріїв розвитку подій.
 • Стратегічне планування на основі моделей предметних галузей, створених колективами аналітиків та експертів.

Останні найвагоміші наукові досягнення

 • Формально математично доведено оптимальність стосовно логарифмічних найменших квадратів для комбінаторного методу обчислення вектора ваг пріоритетів за неповною матрицею парних порівнянь при використанні середнього геометричного для агрегації. Результат отримано при виконанні теми - шифр «Платформа» – 2018-2022 керівник теми В.В. Циганок, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для фундаментальних основ системного аналізу та теорії підтримки прийняття рішень. Результат немає аналогів у світі.
 • Проведено експериментальне дослідження залежності достовірності отриманих результатів визначення ваг альтернатив шляхом експертних парних порівнянь від порядку оцінювання пар альтернатив. За результатами дослідження було експериментально підтверджено, що найбільша достовірність результатів парних порівнянь отримується коли у першу чергу надаються експертові для порівняння такі пари, альтернативи в яких максимально відрізняються між собою. Результат отримано при виконанні теми - шифр «Платформа» – 2018-2022 керівник теми В.В. Циганок, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для фундаментальних та прикладних основ теорії підтримки прийняття рішень. Результат немає аналогів у світі.
 • Розроблено метод поліпшення узгодженості експертних знань, яка визначається на основі спектрального підходу, коли множина оцінок подається у вигляді складових спектра на дискретній або неперервній додатній шкалі. Визначено рівень (поріг) узгодженості експертних оцінок, що є достатнім для їхньої агрегації. Запропонований метод у діалозі з експертами, при зведенні до мінімуму тиску на них, дозволяє підвищити узгодженість їхніх оцінок до достатнього рівня та значно підвищує ймовірність успішного завершення експертиз. Показано можливість і доцільність застосування запропонованого методу до визначення узгодженості інших типів даних, отриманих з різних джерел. Результат отримано при виконанні теми - шифр «Платформа» – 2018-2022 керівник теми В.В. Циганок, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для фундаментальних та прикладних основ системного аналізу та теорії оптимальних рішень. Результат немає аналогів у світі.
 • Розроблено і досліджено інформаційні технології аналізу моделей предметних областей як мережевих структур. Результат отримано при виконанні теми - шифр «Навігатор» – 2016-2020 керівник теми Д.В. Ланде, провідний науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для прикладних основ теорії складних мереж. Результат краще за наявні у світі аналоги.
 • Розроблено технологічні засади формування моделей предметних областей, зокрема засоби застосування моделей предметних областей в задачах формування баз знань і забезпеченні семантичного пошуку. Результат отримано при виконанні теми - шифр «Навігатор» – 2016-2020 керівник теми Д.В. Ланде, провідний науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для теоретичних та технологічних засад семантичного пошуку. Результат краще за наявні у світі аналоги.
 • Розроблено метод побудови баз знань систем підтримки прийняття рішень, який, на відміну від наявних, дозволять використовувати патерни проектування, що дозволяє економити час та ресурси, а також зменшити кількість помилок. Результат отримано при виконанні теми - шифр «Когнітив»  – 07.2019-12.2020 керівник теми О.В. Андрійчук, старший науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для технологій побудови база знать слабко структурованих предметних областей. Результат немає аналогів в Україні.
 • Розроблено процедури встановлення причинно-наслідкових  зв’язків на основі застосування систем штучного інтелекту. Встановлення зв’язків і  формування причинно-наслідкових мереж у визначеній предметній сфері (наприклад, кібербезпеці), запропоновано шляхом ієрархічного уточнення первинного стану проблеми (вихідної задачі). Результат отримано при виконанні 1-3 етапів  теми - шифр «Екстрактор» – 2021-2025 керівник теми Д.В. Ланде, провідний науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для уточненні онтологічних моделей визначених предметних сфер. Результат краще за наявні у світі аналоги.
 • Розробка методології формування онтологічних моделей на основі екстрагування знань із мережевих інформаційних ресурсів, концептуалізації предметної галузі, зокрема, розроблено методології динамічного нетворкінгу для формування  онтологічних моделей на основі застосування сервісів генеративного штучного інтелекту. Результат отримано при виконанні 1-3 етапів  теми - шифр «Екстрактор» – 2021-2025 керівник теми Д.В. Ланде, провідний науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для побудови онтологічних моделей предметних областей. Результат краще за наявні у світі аналоги.
 • Розроблено метод генерування сценаріїв розвитку подій на основі моделі проблемної ситуації, побудованої на основі колективних знань аналітиків у певній предметній області. Метод передбачає виконання низки кроків: моделювання проблемної ситуації та формування переліку прогнозованих подій; вибір пар найбільш вагомих та слабко прогнозованих факторів; визначення та супроводження індикаторів; визначення ймовірності реалізації сценаріїв; визначення загроз від реалізації ймовірних сценаріїв; проведення моделювання обстановки зі зміною сценаріїв або критеріїв сценарію та ступенів їхнього впливу на розвиток ситуації. Результат отримано при виконанні 1-го етапу  теми - шифр «Платформа» – 2023-2027 керівник теми В.В. Циганок, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для підтримки прийняття стратегічних рішень в слабко структурованих предметних областях. Результат краще за існуючі у світі аналоги.
 • Розроблено методи децентралізації платформи підтримки прийняття стратегічних рішень з метою запобігання несанкціонованих втручань в роботу платформи та уникнення фальсифікації інформації в базах знань задля підвищення надійності системи та рівня довіри до згенерованих системою рекомендацій. Запропоновано гібридний підхід до підвищення безпеки та прозорості процесу введення даних до СППР на основі використання публічних децентралізованих платформ даних. Результат отримано при виконанні 1-го етапу  теми - шифр «Платформа» – 2023-2027 керівник теми В.В. Циганок, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Результат має важливе значення для децентралізації баз знань систем підтримки прийняття рішень. Результат краще за наявні у світі аналоги.

Науково-технічні розробки відділу

 • Система підтримки прийняття рішень «Солон-3»

 • Система розподіленого збору та обробки експертної інформації «Консенсус-2»

 • Система оцінювання персоналу «Нагляд»

 • Засоби аналітичного дослідження динаміки подій при моніторингу веб-простору