Відділ:
201

Відділ моніторингу динамічних обʼєктів

Завідувач відділу:

Буточнов Олександр Миколайович Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник У відділі працює 10 наукових співробітників, серед них 5 кандидатів наук, 3 старших наукових співробітника.

Науковий напрям досліджень відділу

 • Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем.
 • Теоретичні та методологічні засади створення автоматизованих систем збору, об’єднання та розподілу інформації, що засновані на мережецентричній архітектурі.
 • Теоретичні основи і прикладні методи комп’ютерного моделювання.

Основні наукові задачі

 • Дослідження і     розвиток теоретичних засад і прикладних     методів створення комп'ютерних систем     моніторингу динамічних об’єктів в     реальному часі.  
 • Дослідження     методів та систем обробки різнорідної     інформації в комп’ютерних мережах,     розробка і застосування методології     їх аналізу та синтезу з метою створення     комплексної обстановки в Системах     моніторингу.
 • Дослідження     і розвиток теоретичних засад і прикладних  методів автоматизованих систем    моніторингу динамічних об’єктів з     мережецентричною архітектурою.
 • Дослідження та  розробка   методів оперативної обробки та аналізу  сцен на поточних цифрових зображеннях     від різнотипних датчиків зовнішньої     інформації в системах навігації та     наведення.

Науково дослідні роботи, що виконувались у відділі

 • «Теоретичні та методологічні основи створення розподілених інформаційно-аналітичних систем (ІАС) моніторингу множини динамічних об’єктів у реальному часі» (2007-2009 рр. шифр «Контроль»).
 • «Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі» (2010-2012 рр. шифр «Моніторинг»).
 • «Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою” (2013-2015 рр шифр «Інтеграція»)
 • «Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації» (2016-2018 рр, шифр теми «Візир»)
 • «Розробити і дослідити способи, методи і засоби аналізу, оцінювання й підвищення живучості систем організаційного управління високотехнологічних об’єктів та критичних інфраструктур» (2018-2019 рр., шифр «DOMOS»). Виконувався у співдружності з відділами 102, 104.
 • «Розробити і дослідити моделі функціонування та методи оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних завад» (з 2019 р., шифр теми «Модель-Мережа»).
 • Розробити і дослідити методи, моделі і технології підтримки аналітичної діяльності в багатофункціональних автоматизованих системах організаційного управління (шифр: DIAS-2020). Виконується у співдружності з відділом 102.

Основні наукові досягнення

 • Розроблено методологію проектування систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу.
 • Розроблено методики проектування архітектури програмного комплексу обробки інформації систем моніторингу динамічних об'єктів.
 • Розроблено методики оцінки ефективності автоматизованих систем на ранніх стадіях проектування та в процесі їх створення.
 • Запропоновано методи створення еталонних зображень для кореляційно-екстремальних систем наведення з датчиками зовнішньої інформації радіолокаційного та інфрачервоного типу на основі методів кореляційного та фрактального аналізу.
 • Розроблено теоретичні засади організації інформаційної взаємодії структурних елементів автоматизованих систем (АС) з мережецентричною архітектурою, методи об’єднання нерівноточної та різнорідної інформації від множини джерел в системах з мережецентричною організацією.
 • Розроблено загальну методику для вирішення задачі розпізнавання комплексних (багатоелементних) об’єктів спостереження, що описуються множинами різнорідних ознак з використанням методів теорії кластеризації та нечітких операцій.

Основні прикладні розробки

Практичним результатом наукової діяльності відділу стали розробка та впровадження ряду програмно-технічних комплексів для застосування у різних предметних галузях, які були виконані для іноземних та вітчизняних замовників. Діючі макети ПТК функціонують на базі локальної мережі відділу.

 • Створено дослідний зразок автоматизованої системи збору, обробки, збереження, відображення та видачі на органи управління військами та зброєю інформації про повітряну, надводну і наземну обстановку в реальному часі «Оберіг».

 • Створено моделюючий комплекс, що дозволяє задавати зовнішнє середовище (рух та дій наземних, надводних і повітряних об’єктів в реальному часі) та моделювати роботу різнотипних датчиків інформації.

 • Розроблено та впроваджено у замовника програмно-апаратний комплекс формування еталонних зображень цілей на основі первинного інформаційного матеріалу (космічних, аеро-, фото-знімків поверхні візування) для кореляційно-екстремальних систем навігації та наведення.

Результати наукових досліджень та прикладних розробок використано при створенні Системного проекту Єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами України (шифр «Акація-1»); при розробці АС Центру оперативного керівництва ЗСУ (шифр «Дзвін-АС) в частині побудови інтегрованої підсистеми збору інформації; при розробці автоматизованої системи збору, аналітичної обробки та відображення інформації для формування інформаційних звітів про стан поточної обстановки (шифр «Гіацинт»), при виконанні програми «ГРОМ-2».