"Реєстрація, зберігання і обробка даних"

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з січня 1999 р. видає науково-технічний журнал " Реєстрація, зберігання і обробка даних", який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі "Технічні науки".
Довідково:
Назва українською: Реєстрація, зберігання і обробка даних.

Назва російською: Регистрация, хранение и обработка данныx.

Назва Англійською: Data Recording, Storage Processing.

ISSN 1560-9189. Свідоцтво про держ. реєстрацію № 3328, серія КВ, Дата реєстрації 30.06.1998. Передплатний індекс 22413.
Тематична спрямованість: висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки. Періодичність видання журналу - 4 рази на рік, тираж - 100 примірників, спосіб розповсюдження - через ДП Преса.


Рубрики журналу

  • Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних.
  • Математичні методи обробки даних.
  • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних.
  • Технічні засоби отримання й обробки даних.
  • Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах.
  • Системи збереження і масового розповсюдження даних.
  • Експертні системи та підтримка прийняття рішень.

Сайт Журналу

Веб-сайт науково-технічного журналу " Реєстрація, зберігання і обробка даних",  який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до Переліку № 1 наукових фахових видань України, відповідає вимогам Порядку формування цього  Переліку.

Публікації науково-технічного журналу " Реєстрація, зберігання і обробка  даних" можна переглянути у електронному архіві наукових періодичних видань України Наукова періодика України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Склад редколегії журналу

Петров Вячеслав Васильович — академік НАН України, д.т.н., проф., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Додонов Олександр Георгійович — д.т.н., проф., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Крючин Андрій Андрійович — член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Шанойло Семен Михайлович — к.т.н., с.н.с., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Григорук Валерій Іванович — д.ф.-м.н., проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Ільченко Михайло Юхимович — д.т.н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Каліновський Яків Олександрович — д.т.н., с.н.с., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Kravets Vasyl Grygorovych — к.ф.-м.н., University of Manchester, Manchester, United Kingdom

Ланде Дмитро Володимирович — д.т.н., проф., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Лапчук Анатолій Степанович — д.т.н., с.н.с., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Лисенко Володимир Сергійович — член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, Київ, Україна

Онищенко Олексій Семенович — академік НАН України, д.філос.н., проф., Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ, Україна

Палагін Олександр Васильович — академік НАН України, д.ф.-м.н., проф., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, Київ, Україна

Рубіш Василь Михайлович — д.ф.-м.н., проф., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Снарський Андрій Олександрович — д.ф.-м.н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Tsiulyanu Dumitru — член-кореспондент АН Республіки Молдова, д.ф.-м.н., проф., Технічний Университет Молдови, Кишинев, Республіка Молдова

Le Zichun — д-р філософ., проф., Технологічний університет Чжецзянь, Ханчжоу, Китай

Fu Minglei — д-р філософ., доц., Технологічний університет Чжецзянь, Ханчжоу, Китай

Правила для авторів

У науково-технічному журналі «Реєстрація, зберігання і обробка даних» друкуються статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших виданнях. Тексти статей і всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.

Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватися наступних правил.
1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word-2003 та в електронному вигляді.
2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 12–15 сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Реферат і розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. На першій сторінці статті зазначають індекс УДК.
3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де працюють автори, а також текст анотації та ключові слова друкують мовою статті. Окремим файлом по-дають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., укр./рос.).
Звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог  Наказу Міністерства освітиі науки України від 15.01.2018 № 32 про Порядок формування Переліку наукових фахових видань України вводяться наступні вимоги до подання анотацій, а саме:
             1) якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;  
             2) якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на зворотній стороні листа. Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана ширина рисунків — 75 мм або 150 мм. Позначення на рисунках слід, за можливості, замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати окремим файлом.
5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях  на рисунках не дозволяються.
6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів (Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем великі та малі літери, які мають однакове написання (, , тощо). Літери й знаки, які важко відрізнити, слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), О (літера) тощо.
7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).
8. Окремим файлом подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вказується вчена ступінь і звання, посада, повна назва установи, а також домашня та службова адреси із зазначенням індексу, номеру телефону кожного автора та e-mail (за бажанням авторів).
Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Контакти

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 03113, Київ-113, вул. Шпака, 2. тел.: +38(044) 454-21-84 факс: +38(044) 456 33 18

Контактна особа: Рассоленко Марина Дмитрівна

e-mail: marina@ipri.kiev.ua