2012 archive

Храмова І.О.  Аналіз стану та функціональні вимоги до сучасних проектних рішень зі створення автоматизованих систем управління персоналом. / І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. - Т.14, №4. – С. 88-101.
              Зроблено аналіз сучасного нормативно-правового інформаційного поля, яке регламентує функції та обов’язки служб управління персоналом, та синтезовані вимоги до складу функціональних процесів сучасних систем автоматизації діяльності з управління персоналом.
Матов О.Я. Криптографічна стійкість методів шифрування на основі перетворень із використанням лишкових класів. / О.Я. Матов, В.С. Василенко, М.Ю. Василенко // Реестрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – Т. 14, №4. – С.81-87.
Ланде Д.В. Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних «Україніка наукова» / Д.В. Ланде, І.В. Балагура // Правова інформатика. – 2012. – №4(36) – С.50-57.
           В статті представлено деякі напрямки дослідження комунікаційних зв’язків співавторства в різних напрямах правової науки в Україні на базі застосування методології складних мереж. Запропоновано використання засобів оцінки монопольного становища в окремих напрямках правової науки,  досліджено феномен «клубу багатих» для мереж співавторства. Показано, що для досліджуваних мереж спостерігається феномен «клубу багатих», а для вузлів цих мереж виконується закономірність Парето-Лотки.
Добровська С.В. Напрямки використання інтегрованої реферативної бази даних «Україніка наукова» /С.В. Добровська// Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – 2012. – Вип.3. – С.109-115.
Кириленко С.Е. Архітектура та технології наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова» / С.Е. Кириленко// Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – 2012. – Вип.3. – С.99-109.
Добровська С.В. Інформаційні технології у реферативній базі даних Україніка наукова / С.В. Добровська, С.Е. Кириленко, І.В. Балагура// Бібліотечний вісник. – 2012. – №4(210). – C.12-17.
Брицкий А.И. Применение полупроводниковых цифровых интерферометров в сверхплотной оптической записи информации и геофизических измерениях // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – Т. 14, № 2. – С. 89-97.
           Представлены результаты разработки и некоторые результаты исследования полупроводниковых цифровых интерферометров. Обоснована возможность их применения в наноизмерениях, в частности при управлении лучом лазера в сверхплотной оптической записи информации, сейсмических измерениях и гравиметрии.
Ключевые слова: нанометрия, цифровой интерферометр, управление наноперемещениями, оптическая запись информации, геофизические измерения.
Поперенко Л. В., Кравец В. Г., Манько Д.Ю., Юргелевич И. В. Магнитотранспортные, магнитооптические и оптические свойства аморфных сплавов на основе Со // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2012.-Т.9, №4. – С. 809-818.
Beliak Ie.V., Manko D.Yu. Development of multijunction solar cells with luminophor coating / Ievgen Beliak // 13th International Young Scientists Conference  Optics and High Technology Materials Science SPO 2012, scientific works, October 25-28 2012, – K:«Київський університет», 2012. –  Р. 203.
Beliak Ie.V. А new perspective on magnetic field sensing /Beliak Ie.V., Dmytro Manko // 13th International Young Scientists Conference  Optics and High Technology Materials Science SPO 2012, scientific works, October 25-28 2012, – K:«Київський університет», 2012. –  Р. 283.
Balagura I.V. The analysis of calculation method and of usage index for the Ukrainian scientific outlets./ Irina V. Balagura, Dmytro Yu. Manko, Ivan V. Gorbov // 13-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2012, scientific works, october 25-28, 2012, Kyiv, Ukraine – p. 154.
Балагура І.В. Перспективи розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова» та реферативного журналу «Джерело» / Балагура І.В.// Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – 2012. – Вип.3.-С.115-123
Крючин А.А. Значення видання українського реферативного журналу «Джерело» для розвитку наукових комунікацій в Україні / А.А. Крючин, Л.Й. Костенко, Н.М.  Мініна, І.В. Балагура, Л.М. Овсієнко// Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип.6.-С.20-23
Kryuchyn A.A. Optical recording of nanosize elements on thin films of dye-polymer composite materials  [Kryuchyn A.A., Tolmachev A.I., Gorbov I.V., Grytsenko K.P.] International meeting clusters and nanostructured materials (CNM-3), October 14-17 2012, – Uzhhorod, 2012. –  P.99
Beliak Ie.V., Manko D.Y. Synthesis of solar cells radiation converters based on nanostructured organic composites /Beliak Ie.V. International meeting clusters and nanostructured materials (CNM-3), October 14-17 2012, – Uzhhorod, 2012. – P. 167.
Храмова І.О. Адаптація розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії. / І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. - Т.14, №2. – С. 70-76.
          Розглянуто підхід до підвищення адаптаційних властивостей інформаційних компонентів розподіленої інфраструктури до еволюційних змін операційного середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Підхід може бути використано при створенні об’єднаного інформаційного простору з існуючих автономних інформаційних ресурсів під час вирішення складових багатопрофільних завдань органами державного управління.
Матов О.Я. Криптозахист інформаційних об’єктів шляхом блокових перетворень із позиційної системи числення в систему лишкових класів. / О.Я. Матов, В.С. Василенко, М.Ю. Василенко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – Т. 14, №1. – С. 66-74.
         Запропоновано використання блокового криптографічного перетворення з використанням системи числення в лишкових класах для задач забезпечення конфіденційності інформаційних об’єктів автоматизованих систем.</i>
Матов О.Я. Криптозахист інформаційних об’єктів шляхом блокових перетворень із системи лишкових класів в позиційну систему числення / О.Я. Матов, В.С. Василенко, М.Ю. Василенко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 99-103.
         Для задач забезпечення конфіденційності інформаційних об’єктів автоматизованих систем запропоновано використання блокового криптографічного перетворення з умовної системи числення в лишкових класах у позиційну.
Ключові слова: інформація, конфіденційність, криптографічні перетворення, лишкові класи, системи числення.
Tsyganok V.V. Significance of Expert Competence Consideration in Group Decision Making using AHP / V.V.Tsyganok, S.V.Kadenko, O.V.Andriichuk // International Journal of Production Research. – 2012. – v.50, issue 17. – P.4785-4792.
Каденко С.В. Метод повышения согласованности индивидуальных экспертных ранжирований при их агрегации / С.В.Каденко, В.В.Цыганок // Проблемы управления и информатики. – 2012. – №2. – С.31-38.
Циганок В.В. Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання В.В. Циганок, П.Т. Качанов, С.В. Каденко, О.В. Андрійчук, Г.А. Гоменюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – т.14. – №1.– С.91-100.
Kadenko S.V. A Method for Improving the Consistency of Individual Expert Rankings during Their Aggregation / S.V.Kadenko, V.V.Tsyganok // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. – v.44, issue 4. – P.23-31.
Циганок В.В. Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь / В.В.Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – т.14, №2. – С.98-105.
Каденко С.В. Правила підвищення узгодженості індивідуальних експертних ранжирувань під час проведення групових експертиз / С.В.Каденко // Реєстрація зберігання і обробка даних. – 2012. – т. 14, №2. – С.116-124.
Каденко С.В. Удосконалена процедура зворотного зв’язку з експертом під час визначення пріоритетності критеріїв / С.В. Каденко // Реєстрація зберігання і обробка даних. – 2012. –  т. 14, №  3. – С.115-120.
Панкратова Н.Д. До розробки технології підтримки прийняття рішень на рівні великих підприємств і регіонів / Н.Д.Панкратова, В.В.Циганок // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика : Збірник доповідей наук.-практ. конф. з міжнар. участю // НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2012. – С.9-12.
Андрійчук О.В. Застосування системи підтримки прийняття рішень для вибору конфігурації системи електронного документообігу / О.В.Андрійчук, С.В.Каденко, В.В.Циганок // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика : Збірник доповідей наук.-практ. конф. з міжнар. участю // НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2012. – С.22-26.
Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А. Исследование изоморфизма гиперкомплексных числовых систем с помощью представлений экспоненциальных функций // Инфодрук, 2012.- 38с.
              В работе обосновывается применение представлений экспоненциальных функций к исследованию изоморфности гиперкомплексных числовых систем. Показано, что такой подход значительно повышает эффективность вычислительного процесса решения систем уравнений изоморфизма.
             У роботі обгрунтовується застосування уявлень експоненціальних функцій до дослідження ізоморфності гіперкомплексниих числових систем. Показано, що такий підхід значно підвищує ефективність обчислювального процесу розв'язання систем рівнянь ізоморфізму.
            In the paper, the use of representations of exponential functions to the study of isomorphism hypercomplex number systems. It is shown that this approach significantly increases the efficiency of the computational process of solving systems of equations isomorphism.
Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А. Высокоразмерные изоморфные гиперкомплексные числовые системы и их использование для повышения эффективности вычислений // Инфодрук, 2012.- 183с.
         В работе представлены результаты исследований вопросов изо­морфизма гиперкомплексных числовых систем (ГЧС), методы его ус­тановления, генерации высокоразмерных пар изоморфных ГЧС и их применение для теоретических и практических целей в математиче­ском моделировании.
         В роботі представлені результати досліджень питань ізоморфі­зму гіперкомплексних числових систем (ГЧС), методи його встанов­лення, генерації високовимірних пар ізоморфних ГЧС та їх викорис­тання для теоретичних та практичних цілей в математичному моделю­ванні.
          The results of research questions isomorphism hypercomplex number systems (HNS), the methods of its establishment, the generation of pairs of isomorphic HNS and their application for theoretical and practical purposes  mathematical modeling.
Бояринова Ю. Е., Калиновский Я.А., Тарасенко В.П., Клятченко Я.М. Исследование изоморфизма гиперкомплексных числовых систем с помощью представлений экспоненциальных функций // Наукові записки УНДІЗ. — 2012. —№ 1(21). — С. 15–25.
         В работе детально рассматривается  вариант повышения быстродействия  при умножении кватернионов путем введения групповой операции с автономным  блоком  управления, который реализует функциональную выборку из памяти.
          В роботі детально розглядається варіант підвищення швидкодії при множенні кватерніонів шляхом введення групової операції з автономним блоком управління, що реалізує функціональну вибірку із пам’яті.
          The paper considers the detail version of improve the performance of the multiplication  of quaternions by introducing the group operation with autonomous control unit, which realizes a functional selection from memory.  
Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А., Ланде Д.В. The model of information retrieval based on the theory of hypercomplex numerical systems //arXiv:1205.3031.—2012.—P.4.
          В документе приводится описание новой модели поиска информации, которая является продолжением модели векторного пространства  и основана на принципах теории гиперкомплексных числовых систем. Модель позволяет, в некоторой степени, реализовать идею нечеткого поиска и позволяет применять на практике модель информационного поиска  в области применения гиперкомплексных числовіх систем.
         У документі наводиться опис нової моделі пошуку інформації, яка є продовженням моделі векторного простору і заснована на принципах теорії гіперкомплексних числових систем. Модель дозволяє в деякій мірі реалізувати ідею нечіткого пошуку і дозволяє застосовувати на практиці модель інформаційного пошуку  в області гіперкомплексних числових систем.
           The paper provided a description of a new model of information retrieval, which is an extension of vector-space model and is based on the principles of the theory of hypercomplex numerical systems. The model allows to some extent realize the idea of fuzzy search and allows you to apply in practice the model of information retrieval practical developments in the field of hypercomplex numerical systems.
Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А., Синькова Т.В., Муратова М.О. Изоморфизм коммутативных гиперкомплексных числовых систем и представления экспоненциальных функций в них // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012.− 14, № 1. − С. 10-24.
           В статье рассматривается возможность применения представлений экспоненциальных функций  для исследования изоморфизма гиперкомплексных числовых систем.
          В статті розглядається можливість використання представлень експоненціальних функцій для дослідження ізоморфізму гіперкомплексних числових систем.
          The possibility of representations of exponential functions to the study of isomorphism of hypercomplex number systems.
Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А. Общий случай изоморфизма коммутативных ГЧС и представления экспоненциальных функций в них // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012.− 14, № 3. − С. 32-46.
          В работе рассматривается метод определения изоморфизма гиперкомплексных числовых систем в случае наличия корней характеристического уравнения  высокой кратности.
          В роботі розглядається метод визначення ізоморфізму гіперкомплексних числових систем у разі наявності коренів характеристичного рівняння високої кратності.
         In this paper the method for determining the isomorphism of hypercomplex number systems in the case of the roots of the characteristic equation of high order
Калиновский Я.А. Критерии представимости коммутативных гиперкомплексных числовых систем прямой суммой систем низших размерностей // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012.− 14, № 4. − С..
          В работе рассматривается критерии представимости коммутативных гиперкомплексных числовых систем прямой суммой систем низших размерностей, который позволяет построить эффективные алгоритмы классификации гиперкомплексных числовых систем.
          В роботі розглядається критерії подання комутативних гіперкомплексних числових систем прямою сумою систем нижчих вимірностей, який дозволяє побудувати ефективні алгоритми класифікації гіперкомплексних  числових систем.
           This paper considers a criterion for commutative hypercomplex number systems direct sum of low-dimensional systems, which enables us to construct efficient algorithms for classification hypercomplex number systems.
Бояринова Ю.Е. Построение высокоразмерных изоморфных гиперкомплексных числовых систем / Бояринова Ю.Е., Городько Н.А.// Реєстрація, зберігання і обробка даних.  2012. — 14, № 1. — С.35-48
Боярінова Ю.Є. Використання гіперкомплексних числових систем в комп‘ютерних мережах / Боярінова Ю.Є., Городько Н.О.//Міжнародна науково-технічна конференція “Комп’ютерні системи та мережні технології”[НАУ України] —К.:  НАУ України, 2012
           В работе рассмотрена возможность применения гиперкомплексных числовых систем в алгоритме электронной цифровой подписи RSA, для этого были применены представления экспоненциальной и логарифмической функции от гиперкомплексной переменной, а также модулярные вычисления.
          В роботі розглянуто можливість застосування гіперкомплексних числових систем в алгоритмі електронного цифрового підпису RSA., для цього було застосовано представлення експоненційної та логарифмічної функції від гіперкомплексної змінної, а також медулярне обчислення.
          In the article was consider the possibility of hypercomplex numиber systems in the digital signature algorithm RSA, was used for this presentation exponential and logarithmic functions of hypercomplex variable and modular computing
Боярінова Ю.Є., Надзуга В.С. Узагальнений підхід до використання гіперкомплексних числових систем (на прикладі задачі розділення секрету  методом поліномів Лагранжа) // IV наукова конференція магістрів та аспірантів Прикладна математика та компютінг ПМК 2012
           В статье рассмотрена возможность использования гиперкомплексных числовых систем(ГЧС) для решения различных задач, рассмотрен пример применения ГЧС для решения задачи разделения секрета методом полиномов Лагранжа.
          У статті розглянута можливість використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС) для вирішення різних задач, розглянуто приклад застосування ГЧС для вирішення задачі розділення секрету методом поліномів Лагранжа.
         The article describes the use of hypercomplex number systems (HNS) for various tasks, consider an example of HNS for solving the secret sharing task by method of Lagrange polynomials
Боярінова Ю.Є., Бобир Є.О. Зменшення параметричної чутливості цифрового фільтру з квадріплексними коефіціентами) // IV наукова конференція магістрів та аспірантів Прикладна математика та комп&quot;ютінг ПМК 2012
        В статье рассмотрены методы снижения параметрической чувствительности  цифровых фильтров на основе представления передаточных функций кваадриплексными функциями.
          У статті розглянуті методи зниження параметричної чутливості цифрових фільтрів на основі подання передавальних функцій квадриплексними функціями.
          The article describes the methods for reducing parametric sensitivity digital filters based on the representation of transfer functions of quadriplex functions.
Ландэ Д.В., Антонов А.В., Баглей С.Г. Автоматическая служба новостей - идеи, проблемы, решения// Прикладная лингвистика и искусственный интеллект-2012.
          Интеграторы новостей обеспечивают возможность доступа пользователей к материалам не всегда популярных веб-сайтов, которые иногда публикуют важную региональную или тематическую информацию. Кроме того интеграторы новостей выполняют функции обратной связи, их информация перепечатывается (в худшем случае в режиме копипаста), обрабатывается аналитиками, обобщается, учитывается и, в конечном итоге, публикуется на аналитических веб-ресурсах, в виде аналитических отчетов и т.д. Проблемы, которые возникают при построении автоматических интеграторов новостей, пути их решения и некоторые идеи, возникающие при построении интеграторов и информационно-аналитических систем - предмет обсуждения в рамках данного доклада. Приведен краткий обзор идей, связанных с ними проблем и решений (IPS, Idea-Problem-Solutions).
           Інтегратори новин забезпечують можливість доступу користувачів до матеріалів не завжди популярних веб-сайтів, які іноді публікують важливу регіональну або тематичну інформацію. Крім того інтегратори новин виконують функції зворотного зв'язку, їх інформація передруковується (в гіршому випадку в режимі копіпаста), обробляється аналітиками, узагальнюється, враховується і, в кінцевому підсумку, публікується на аналітичних веб-ресурсах, у вигляді аналітичних звітів і т.д. Проблеми, які виникають при побудові автоматичних інтеграторів новин, шляхи їх вирішення та деякі ідеї, що виникають при побудові інтеграторів та інформаційно-аналітичних систем - предмет обговорення в рамках даної доповіді. Наведено короткий огляд ідей, пов'язаних з ними проблем і рішень (IPS, Idea-Problem-Solutions).
          Integrators News provides user access to content is not always popular Web sites that are sometimes publish important regional or thematic information. Furthermore integrators news serves as a feedback, their information is reprinted (in the worst case online copy-paste), is treated by analysts, synthesized, recorded and, in the end, is published on the analytical web sources, in the form of reports and etc.
          The problems that arise in the construction of automatic integrators news, solutions, and some of the ideas that arise in the construction of integrators, web-based systems - the subject of discussion in this report. A brief review of the ideas associated problems and solutions (IPS, Idea-Problem-Solutions).
Ланде Д.В. Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки// Інформація і право, 2012. - N 1(4). - C. 113-121.
             Исследуются вопросы ключевых аспектов сетевой мобилизации в контексте обеспечения информационной и национальной безопасности при одновременном соблюдении конституционных прав и свобод человека.
            Досліджуються питання усвідомлення ключових аспектів мереженої мобілізації у контексті забезпечення інформаційної та національної безпеки з одночасним додержанням конституційних прав і свобод людини.
          The problems understanding key aspects of network mobilization in the context of information and national security, while the observance of constitutional rights and freedoms.
Додонов А.Г., Ландэ Д.В. Живучесть информационных систем - содержательно связанных элементов информационного пространства // Международный журнал экспериментального образования, 2012. - N 2. - C 61-62.
           Описание книги авторов, в которой информационная система рассматривается как совокупность содержательно связанных элементов информационного пространства. Соответственно анализируются свойства данной сети, имеющие отношение к живучести. Рассматриваются вопросы живучести, моделирования деструктивных воздействий, восстановления информационных сетевых структур. Используются элементы теорий надежности, массового обслуживания, перколяции, сложных сетей, фазовых переходов и т. п., формулируются актуальные для функционирования информационных систем задачи, описываются математические модели.
         Опис книги авторів, в якій інформаційна система розглядається як сукупність змістовно пов'язаних елементів інформаційного простору. Відповідно аналізуються властивості даної мережі, що мають відношення до живучості. Розглядаються питання живучості, моделювання деструктивних впливів, відновлення інформаційних мережевих структур. Використовуються елементи теорій надійності, масового обслуговування, перколяції, складних мереж, фазових переходів і т. п., формулюються актуальні для функціонування інформаційних систем задачі, описуються математичні моделі.
         Description of the book authors, in which the information system is considered as a set of content-related items of information space. Accordingly, analyzes properties of the network related to survivability. The issues of survivability modeling destructive effects, recovery of information networks. Uses elements of reliability theory, queuing, percolation, complex networks, phase transitions, etc., are formulated for topical problems of information systems, describes the mathematical model.
D.V. Lande. Visualization of features of a series of measurements with one-dimensional cellular structure http://dwl.kiev.ua/art/arxiv1205.4234/1205.4234.pdf
             Описывается метод визуализации периодических составляющих и областей нестабильности в рядах измерений, базирующийся на алгоритме сглаживания и концепции одномерных клеточных автоматов. Метод может применяться при анализе временных рядов, связанных с объемами публикаций в веб-пространстве по определенным темам.
             Описується метод візуалізації періодичних складових і областей нестабільності в рядах вимірювань, що базується на алгоритмі згладжування і концепції одновимірних клітинних автоматів. Метод може застосовуватися при аналізі часових рядів, пов'язаних з обсягами публікацій у веб-просторі за певними темами.
            This paper describes the method of visualization of periodic constituents and instability areas in series of measurements, being based on the algorithm of smoothing out and concept of one-dimensional cellular automata. A method can be used at the analysis of temporal series, related to the volumes of thematic publications in web-space.
Барановський О.М., Качинський А.Б., Добровольський Є.Л., Ланде Д.В. Характеристики інформаційних потоків, пов'язаних з реформуванням податкової системи України// Правова інформатика, N 2 (34), 2012. - C. 89-95.
            Работа посвящена исследованию свойств информационных потоков, отражающих проявления общественной активности населения во время событий налогового реформирования в Украине в 2010-2011 годах. В статье рассматривается процесс получения и первоначальной обработки временных рядов наблюдений, характеризують информационные потоки, а также осуществляется изучение их характеристик с помощью метода нелинейной динамики.
            Робота присвячена дослідженню властивостей інформаційних потоків, що відображають прояви громадської активності населення під час подій податкового реформування в Україні в 2010-2011 роках. В статті розглядається процес отримання та первісної обробки часових рядів спостережень, що характерізують інформаційні потоки, а також здійснюється вивчення їх характеристик за допомогою методу нелінійної динаміки.
            The work is devoted to the study of the properties of information flows, reflecting the manifestations of public participation rates during the events of the tax reform in Ukraine in 2010-2011. The article describes how to obtain and the original time series observations harakterizuyut information flows and is studying their characteristics using the method of nonlinear dynamics.
Ланде Д.В. Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі// Правова інформатика, N 2 (34), 2012. - C. 19-27.
             Исследуются некоторые современные вызовы и угрозы, ведущие к переформатированию основ информационного общества. Показано, что нормы общества также изменяются под влиянием информационного пространства. Обосновывается значение информационного права в этих условиях как ключевого направления правовой науки.
              Досліджуються деякі сучасні виклики та загрози, що ведуть до переформатування засад інформаційного суспільства. Показано, що норми суспільства також змінюються під впливом інформаційного простору. Обгрунтовується значення інформаційного права в цих умовах як ключового напряму правової науки.
              Was study some modern challenges and threats that lead to reformat basis of information society. It is shown that the rules of society are also affected by an information space. Substantiates the value of information law in these conditions as a key direction of legal science.
Додонов А.Г., Ландэ Д.В.  Живучесть информационных сообщений в Интернет-среде // Комп'ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції. м. Київ, 13-15 червня 2012 р. Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2012. - С. 49-51.
              Понятие живучести информационных сообщений в Интернет-среде подразумевает их способность своевременно выполнять свои функции (информирования) в условиях действия дестабилизирующих факторов. Такими факторами могут быть их устранение из информационного пространства, потеря ими свойств актуальности, доступности. Рассматривается несколько механизмов, обеспечивающих живучесть информационных сообщений в Интернете.
              Поняття живучості інформаційних повідомлень в Інтернет-середовищі увазі їх здатність своєчасно виконувати свої функції (інформування) в умовах дії дестабілізуючих факторів. Такими факторами можуть бути їх усунення з інформаційного простору, втрата ними властивостей актуальності, доступності. Розглядається кілька механізмів, що забезпечують живучість інформаційних повідомлень в Інтернеті.
            The concept of survivability messages in the Internet environment involves their ability to fulfill their function (information) in terms of the destabilizing factors. Such factors may include the removal of their information space, the loss of their properties relevance, availability. Discusses several mechanisms for the persistence of information through the Internet.
Ландэ Д.В. Моделирование контентных сетей //Проблеми інформатизаціх та управління: Збірник наукових праць: Випуск 1(37). - К.: НАУ, 2012. - С. 78-84.
           В работе рассмотрены методы генерации сетей с заданным распределением. Предложен алгоритм, учитывающий содержательную составляющую контентной сети, основные закономерности распределения документов в узлах сети и слов в документах.
            В роботі розглянуті методи генерації мереж із заданим розподілом. Запропоновано алгоритм, що враховує змістовну складову тематичній мережі, основні закономірності розподілу документів у вузлах мережі і слів у документах.
           The paper discusses methods for generating networks with a given distribution. The algorithm takes into account the substantive component of the content network, the basic patterns of distribution of documents in the network nodes and the words in documents.
Додонов А.Г., Ландэ Д.В. Факторы сетевой мобилизации // Материалы XII Международной научно-практической конференции Информационная безопасность.- Ч. 1. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФИ, 2012. - С. 19-27.
           Социальные сети сегодня вызывают больший интерес, в частности потому, что в процессе развития они приобретают качественно новые свойства, среди которых следует выделить способность к проведению сетевой мобилизации. Сетевая мобилизация обычно рассматривается как средство объединения усилий участников социальных сетей для решения некоторых проблем, например, организации массовых выступлений, отражения агрессии, помощи пострадавшим и т.п.
           Вопросы сетевой мобилизации были актуальными всегда. Сегодня с вопросами сетевой мобилизации ассоциируются преимущественно социальные сети в Интернете, которые все чаще выступают как средства информационного управления и манипулирования людьми, обществом. Возможности сетевой мобилизации зависят от:

 • структуры сети, ее топологии, параметров, динамики информации, циркулирующей в ней;
 • возможности и вероятности восприятия информации узлами сети;
 • возможности преобразования/переработки информации в узлах сети;
 • возможности восстановления связей в сети после деструктивного воздействия на них, а также учета скрытых (латентных) связей, не включенных в заданную изначально в явном виде топологию сети.

            Соціальні мережі сьогодні викликають більший інтерес, зокрема тому, що в процесі розвитку вони набувають якісно нові властивості, серед яких слід виділити здатність до проведення мережевий мобілізації. Мережева мобілізація зазвичай розглядається як засіб об'єднання зусиль учасників соціальних мереж для розв'язання деяких проблем, наприклад, організації масових виступів, відбиття агресії, допомоги постраждалим і т.п.
             Питання мережевої мобілізації були актуальними завжди. Сьогодні з питаннями мережевої мобілізації асоціюються переважно соціальні мережі в Інтернеті, які все частіше виступають як засоби інформаційного управління і маніпулювання людьми, суспільством.
Можливості мережевий мобілізації залежать від:

 • структури мережі, її топології, параметрів, динаміки інформації, що циркулює в ній;
 • можливості та ймовірності сприйняття інформації вузлами мережі;
 • можливості перетворення / переробки інформації у вузлах мережі;
 • можливості відновлення зв'язків в мережі після деструктивного впливу на них, а також обліку прихованих (латентних) зв'язків, не включених у задану спочатку в явному вигляді топологію мережі.

         Social networks today is more interest, particularly because in the development process, they acquire qualitatively new properties, among which highlight the ability for the network mobilization. Network mobilization is generally regarded as a means to bring together members of social networks to solve certain problems, such as the organization of mass action, repelling aggression, victim assistance, etc.
        Questions were relevant network mobilization ever. Today, with the power to mobilize the issues associated mainly social networks on the Internet, which increasingly serve as a means of information control and manipulation of people and society.
The possibilities are dependent on mobilization:

 • structure of the network, its topology, parameters of the dynamics of the information circulating in it;
 • the possibility and probability of perception network nodes;
 • possible conversion / processing of information in the network nodes;
 • recovery bonds in the network after a destructive impact on them, as well as taking into account the hidden (latent) connections that are not included in the originally specified explicitly network topology.

Ландэ Д.В. Моделирование динамики информационных потоков// Фундаментальные исследования. - N 6 (3) 2012. - C. 652-654.
            Информационное пространство в статье рассматривается как множество связанных по смыслу единиц контента (документов). В динамике их эволюции образуются информационные потоки. Рост объемов и усложнение динамики информационных потоков определяют актуальность задачи. В статье приводится формальное определение информационных потоков. Определено также понятие тематического информационного потока. Классические методы агрегации информации не всегда способны адекватно отражать состояние динамической составляющей информационного пространства. Для исследования современных информационных потоков все чаще применяется новые подходы, основанные на методах нелинейной динамики. В работе описана логистическая модель взаимодействия информационных потоков. Структура уравнений, лежащих в основе логистической модели, является достаточно общей и позволяет моделировать эффекты конкуренции и симбиоза, а также случайные отклонения. К недостаткам моделирования информационных потоков можно отнести проблематичность надежной верификации результатов.
           Інформаційний простір в статті розглядається як безліч пов'язаних за змістом одиниць контенту (документів). В динаміці їх еволюції утворюються інформаційні потоки. Зростання обсягів і ускладнення динаміки інформаційних потоків визначають актуальність завдання.
У статті наводиться формальне визначення інформаційних потоків. Визначено також поняття тематичного інформаційного потоку. Класичні методи агрегації інформації не завжди здатні адекватно відображати стан динамічної складової інформаційного простору. Для дослідження сучасних інформаційних потоків все частіше застосовується нові підходи, засновані на методах нелінійної динаміки.
У роботі описана логістична модель взаємодії інформаційних потоків. Структура рівнянь, що лежать в основі логістичної моделі, є досить загальною і дозволяє моделювати ефекти конкуренції і симбіозу, а також випадкові відхилення.
До недоліків моделювання інформаційних потоків можна віднести проблематичність надійної верифікації результатів.
         Information space, the article discusses how many related within the meaning of pieces of content (documents). In the dynamics of their evolution form information flows. Growth in the volume and complexity of the dynamics of information flows determine the urgency of the task.
The paper presents a formal definition of information flows. Also defined the concept of thematic information flow. Classical methods of aggregation of information is not always able to adequately reflect the state of the dynamic component of the information space. To study the current flow of information is increasingly used new approaches based on the methods of nonlinear dynamics.
The article describes a logistic model of the interaction of information flow. Structure of the equations underlying the logistic model is quite general and can model the effects of competition and symbiosis, and random variations.
The disadvantages of modeling information flow include the difficulty of reliable verification of results.
Ланде Д.В. Методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень// Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. - 14. N 2. - C. 48-58.
           Информационная компонента корпоративной информационно-аналитической ситемы поддержки принятия решений - это содержательная составляющая ее информационного обеспечения. Информационная составляющая относится к базам данных, информационных хранилищ, информационных массивов, отдельных документов, приведенных в любых возможных форматах. В статье приведены основные методы повышения живучести информационной составляющей корпоративных информационно-аналитических систем. Эти методы направлены на уменьшение уровня уязвимости этих систем в рамках информационной инфраструктуры.
            Інформаційна компонента корпоративної інформаційно-аналітичної ситеми підтримки прийняття рішень - це змістовна складова її інформаційного забезпечення. Інформаційна складова відноситься до баз даних, інформаційних сховищ, інформаційних масивів, окремих документів, наведених у будь-яких можливих форматах. У статті наведені основні методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем. Ці методи спрямовані на зменшення рівня вразливості цих систем в межах інформаційної інфраструктури.
             Information component of corporate information and analytical systems of decision support - a substantial part of its information security. Information component relates to databases, data warehouses, data arrays, individual documents listed in any possible format. The paper presents the basic methods improve the survivability of the information component of corporate information-analytical systems. These techniques are aimed at reducing the vulnerability of these systems within the information infrastructure.
Ланде Д.В. Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору // Інформація і право, 2012. - N 2 (5). - C. 154-161.
           Досліджується взаємозв'язок між подіями, пов'язаними з проблемати-кою захисту персональних даних в Україні, та їх відбиттям на веб-ресурсах мережі Ін-тернет. Представлено механізми дисперсійного, вейвлет- і фрактального аналізу часо-вих рядів обсягів тематичних публікацій. Наведено методологічні принципи досліджен-ня, показано дієвість розглянутих механізмів для аналізу тенденцій соціальних явищ.
          Исследуется взаимосвязь между событиями, связанными с проблематы-кой защиты персональных данных в Украине, и их отражением на веб-ресурсах сети Ин-тернет. Представлены механизмы дисперсионного, вейвлет-и фрактального анализа часо-вых рядов объемов тематических публикаций. Приведены методологические принципы ис-ния, показано действенность рассмотренных механизмов для анализа тенденций социальных явлений.
          We investigate the relationship between events associated with problematy-Coy personal data protection in Ukraine, and their reflections on web resources the In-ternet. The mechanism of variance, wavelet and fractal analysis of time-series of local thematic publications. The methodological principles of research-tion, shows the effectiveness of the considered mechanisms for trend analysis of social phenomena.
Ланде Д.В., Путятін В.Г., Жигало В.В., Дармохвал О.Т.  Організація доступу до адаптивного документального сховища // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 124-127. - ISBN 978-966-02-6430-4.
          Розглянуто підхід до організації адаптивного документального сховища як кешу спеціалізованої документальної метапошукової системи, яка має бути доповнена категоріями користувачів та застосуванням інтерактивних графічних інтерфейсів.
         Рассмотрен подход к организации адаптивного документального хранилища как кэша специализированной документальной метапошуковои системы, которая должна быть дополнена категориями пользователей и применением интерактивных графических интерфейсов.
         An approach to the organization of adaptive documentary repository as a cache of specialized documentary metaposhukovoyi system, which should be supplemented by categories of users and the use of interactive graphical interfaces.
Ланде Д.В., Путятін В.Г. Моніторинг, адаптивне агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності// Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 78-82. - ISBN 978-966-02-6430-4.
          Рассмотрены подходы и предложены технологические решения по мониторингу, адаптивного агрегирования и обобщения информационных потоков в глобальных сетях для обеспечения поддержки информационно-аналитической деятельности.
             Розглянуто підходи та запропоновані технологічні рішення щодо моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформаційних потоків у глобальних мережах для забезпечення підтримки інформаційно-аналітичної діяльності.
            The approaches and proposed technological solutions for monitoring, adaptive aggregation and generalization of information flows in global networks to support information and analytical activities.
Ягунова Е.В., Ландэ Д.В. Динамические частотные характеристики как основа для структурного описания разнородных лингвистических объектов// Труды 14-й Всероссийской научной конференции.  Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции. - RCDL-2012, Переславль-Залесский, Россия, 15-18 октября 2012 г. - С. 196-205.
         В статье представлен подход к изучению динамических характеристик слов для описания разнородных динамических объектов: от отдельных текстов до потоков новостей. Четыре группы слов, выделяемых на основании динамических частотных характеристик, имеют четкую физическую и языковую природу. Они соответствуют разнородным по лингвистическим характеристикам объектам (с точки зрения структуры объекта и особенностей языка).
         У статті представлений підхід до вивчення динамічних характеристик слів для опису різнорідних динамічних об'єктів: від окремих текстів до потоків новин. Чотири групи слів, що виділяються на підставі динамічних частотних характеристик, мають чітку фізичну і мовну природу. Вони відповідають різнорідним за лінгвістичним характеристиками об'єктам (з точки зору структури об'єкта і особливостей мови).
         The paper presents an approach to the study of the dynamic characteristics of the words to describe the heterogeneous dynamic objects from individual texts to the flow of news. Four groups of words, based on dynamic allocation of frequency characteristics, have a clear physical and linguistic nature. They correspond to diverse linguistic characteristics of the object (from the point of view of the object structure and features of the language).
Нечаєв О.О., Ланде Д.В. Відновлюваність зв'язків у безмасштабних мережах // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. - 14. N 3, - С. 92-98.
          Рассмотрены вопросы восстановления связей в сетях после их изъятий путем деструктивного влияния. Приведены результаты исследования для сетей, полученных по трем алгоритмам: Барабаш-Альберт; переброски связей; реальной сети понятий и информационных связей между ними в веб-публикациях. Установлено, что с помощью рассмотренного алгоритма в реальной сети восстанавливается примерно 50% связей; в искусственных сетях их количество составляет около 25%.
          Розглянуто питання відновлювання зв‘язків в мережах після їх вилучень шляхом деструктивного впливу. Наведені результати дослідження для мереж, отриманих за трьома алгоритмами: Барабаші-Альберт; перекидання зв‘язків; реальній мережі понять та інформаційних зв‘язків між ними у веб-публікаціях. Встановлено, що за допомогою розглянутого алгоритму у реальній мережі відновлюється приблизно 50% зв.язків; у штучних мережах їх кількість становить близько 25%.
        The problems of networking in the networks after their seizure by the destructive effect. The results of the study for the networks obtained by three algorithms: Barabash-Albert, transfer connections, real network of concepts and information links between them in web publications. Found that using the algorithm discussed in a real network recovers about 50% bonds, and in the number of artificial networks is around 25%.
Ланде Д.В., Балагура И.В.  Исследование сетей соавторов в реферативной базе данных &quot;Украиника научная&quot; // Міжнародна науково-практична конференція Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу: Тези доповідей.- Київ: НАУ, 2012. -С. 6.
         Научное взаимодействие является неотъемлемой частью исследовательского процесса. При его анализе наиболее видимый и доступный показатель - соавторство. Сети соавторов позволяют выделять ключевые публикации, группы соавторов, направления. В докладе представлены результаты исследования сетей соавторства в рамках различных научных направлений на основе анализа реферативной базы данных .Украиника научная., содержащей около 400 000 записей. Авторами был разработан программный комплекс фильтрации и анализа данной базы данных, форматы записей которой - украинская версия UNIMARC. Разработано программное обеспечение выделения тематических фрагментов исходной базы данных, построения сети соавторов, предложена методика расчета коэффициента клуба богатых. RCC (Rich Club Coefficient), приведен расчет для различных отраслей науки. Экспериментально подтверждено, что для различных отраслей выполняется закономерность Парето в распределении авторов по количеству статей, причем с близкими по значениям степенными коэффициентами (0,6 - 0,7). Показано, что для сетей соавторства для большинства отраслей науки наблюдается феномен "клуба богатых", т.е. исследователи, имеющие наибольшее количество работ пишут работы преимущественно с такими же солидными авторами. Вместе с тем, для различных областей науки значения RCC существенно различаются, что может объясняться несколькими причинами, например, некоторые науки фактически объединяют лишь формально связанные разделы знаний; в некоторых отраслях науки активно работают конкурирующие научные школы; в отдельных случаях элита не может принять в свой круг молодое пополнение.
            Наукова взаємодія є невід'ємною частиною дослідницького процесу. При його аналізі найбільш видимий і доступний показник - співавторство. Мережі співавторів дозволяють виділяти ключові публікації, групи співавторів, напрямки. У доповіді представлені результати дослідження мереж співавторства у рамках різних наукових напрямків на основі аналізу реферативної бази даних. Україніка наукова., Що містить близько 400 000 записів. Авторами був розроблений програмний комплекс фільтрації та аналізу даної бази даних, формати записів якої - українська версія UNIMARC.
            Розроблено програмне забезпечення виділення тематичних фрагментів вихідної бази даних, побудови мережі співавторів, запропонована методика розрахунку коефіцієнта. Клубу багатих. RCC (Rich Club Coefficient), наведено розрахунок для різних галузей науки. Експериментально підтверджено, що для різних галузей виконується закономірність Парето у розподілі авторів за кількістю статей, причому з близькими за значеннями статечними коефіцієнтами (0,6 - 0,7).
          Показано, що для мереж співавторства для більшості галузей науки спостерігається феномен "клубу багатих", тобто дослідники, що мають найбільшу кількість робіт пишуть роботи переважно з такими ж солідними авторами. Разом з тим, для різних областей науки значення RCC істотно розрізняються, що може пояснюватися кількома причинами, наприклад, деякі науки фактично об'єднують лише формально зв'язані розділи знань; в деяких галузях науки активно працюють конкуруючі наукові школи, в окремих випадках еліта не може прийняти в свій коло молоде поповнення.
         Scientific collaboration is an integral part of the research process. With his analysis of the most visible and accessible indicator - co-authorship. Network sponsors allow you to highlight key publications, the group sponsors, directions. This report presents the results of a study of co-authorship networks in the various scientific fields based on the analysis of abstracts database. Ukrainika scientific. Containing about 400,000 records. Authors have developed a software package filtering and analysis of this database, the format of which - Ukrainian version of UNIMARC. Developing software selection thematic fragments of the source database, networking co-authors, the technique of calculating the coefficient. Club of the rich. RCC (Rich Club Coefficient), reconciliation of the different branches of science. Experimentally confirmed that the various branches of law holds the Pareto distribution of the number of articles by the authors, with a similar meaning power coefficients (0.6 - 0.7).
        It is shown that for networks of co-authorship for most branches of science there is a phenomenon of the "club of the rich", ie researchers with the greatest number of works written work primarily with the same reputable authors. However, for various values ​​of science RCC significantly different, which may be due to several reasons, for example, some science actually unite only formally related topics of knowledge, and in some branches of science are active competing scientific schools, and in some cases, the elite can not take your circle of young recruits.
Самохвалов Ю.Я., Науменко Е.М., Бурба О.И. Информационно-технологический поход к комплексному обоснованию требований к автоматизированным системам.  // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012 – Т. 14.-№1 – с.49-56.
Цибульська Є.О. Математичні моделі рухомих об’єктів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012 – Т. 14.-№2 – с.25-37
Коваль О.В., Сенченко В.Р. Построение системы анализа выполнения госбюджета на основе сценарного подхода / 14 Международная научно-техническая конференция  «Системный анализ и информационные технологии», SAIT 2012, Киев, ИПСА НТУУ «КПИ», 24 апреля 2012г. – С.202=203  (0,1)
Руденко М.П. Задача прийняття рішення в надзвичайній ситуації польотів авіації над морем // НАУ, УІІ науково-практична конференція, 28-29 березня 2012р., - С.101-103
Додонов О.Г., Кузнєцова М.Г., Горбачик О.С. Методологічні аспекти створення корпоративних інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. – N 3, – Т. 14. – С. 58- 69. (1,0)
Кузьміних В.О., Коваль О.В., Воронько М.П. Оцінка часу виконання типових задач проектів на підприємствах з функціональною організаційною структурою // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. – N 3, – Т. 14. – С. 70 - 80. (0,9)
Косяк И. В. Система записи оптических дисков высокой плотности // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. – 14, №3 – С.12-19.
           Проведен анализ и исследование систем записи оптических дисков высокой плотности. Рассмотрены особенности  разработки системы записи оптических дисков форматов DVD и Blue-ray. Предложена реализация устройства управления полупроводниковым лазером длиной волны 405 нм для записи форматов Blu-ray, DVD и CD.
Ключевые слова: оптический диск, мастеринг, диск-оригинал, запись информации, формат записи, лазер.
Крючин А.А., Шанойло С.М., Антонов Е.Е., Манько Д.Ю. Особенности технологии формирования высококачественных линз Френеля // Тез. Доп. міжнар. наук. конф. «Медичні та соціальні проблеми профілактики дитячої сліпоти в рамках програми ВООЗ «Зір 2020»» – К.: КІМ, 2012. – 438 с.
         Розглянуто всі етапи формування високоякісних мікропризмових елементів для діагностики та лікування косоокості, зокрема, виготовлення таких елементів та сертифікація кінцевих мікропризмових виробів, в результаті чого створено унікальна технологія, що не має аналогів за кордоном, для діагностування косоокості з високою точністю та достовірністю з використанням пробної офтальмологічної оправи в широкому діапазоні призматичної дії.
Петров В.В., Сергиенко Н.М., Рыков С.А. О проблеме косоглазия в Украине // Тез. Доп. міжнар. наук. конф. «Медичні та соціальні проблеми профілактики дитячої сліпоти в рамках програми ВООЗ «Зір 2020»» – К.: КІМ, 2012. – 438 с.
Шанойло С.М., Бутенко Л.В., Егупова Л.И., Шевколенко М.В. Применение микропризменных средств в страбологии // Тез. Доп. міжнар. наук. конф. «Медичні та соціальні проблеми профілактики дитячої сліпоти в рамках програми ВООЗ «Зір 2020»» – К.: КІМ, 2012. – 438 с.
Крючин А.А., Рубіш В.М., Костюкевич С.О., Мінько В.І., Шепелявий П.Є., Лисюк В.О., Костюкевич К.В., Сурмач М.А. Реєструвальні матеріали для лазерної термолітографії // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. – 14, №3 – С.3-11.
              Представлено результати аналізу властивостей фоточутливих матеріалів з нелінійною експозиційною характеристикою. Показано, що існує низка фото(термо)чутливих матеріалів, що дозволяють реєструвати зображення, розміри елементів яких менше діаметра експонуючого променя. Представлені результати лазерного запису на абляцій них реєструвальних середовищах і неорганічних фоторезистах.
Ключові слова: термолітографія, абляція, неорганічні фоторезисти, нелінійна експозиційна характеристика.
Антонов Є.Є. Алгоритм розрахунку параметрів кільцевих фокусуючих мікропризмових структур // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. – 14, №2 – С.38-47.
           В роботі запропоновано алгоритм розрахунків параметрів мікропризмових елементів для фокусування оптичних зображень та створення датчиків біосенсорних систем. Виконано розрахунки залежності кута заломлення мікропризм від радіусу кільцевих заломлюючих структур для варіантів постійного кроку мікрорельєфу та постійної його глибини. Проведено аналіз шляхів поліпшення оптичних характеристик шляхом використання рефракційно-дифракційних структур.
Петров В.В., Антонов Є.Є., Шанойло С.М. Microprism Bar for Improving the Efficiency and Reliability of Strabismus Diagnostics // Тез. 16 Афро-Азіатського Конгресу з Офтальмології, 13-16 червня 2012, Турція, Стамбул.
         В роботі розглянуто оптичні характеристики симетричних компенсаторів косоокості та визначена можливість їх застосування для діагностики косоокості зору.
Петров В.В., Антонов Є.Є., Шанойло С.М.  Высокоточные микропризменные линейки для диагностики косоглазия // Тези X Всеросійської конференції  Федоровские чтения-2012, Москва, 20-22 июня 2012 г.
           Запропоновано симетричні діагностичні лінійки для діагностики косоокості, які більш  зручні порівняно з традиційними наборами мікропризмових елементів, що складаються з одинарних призм.
Петров В.В., Антонов Е.Е., Шанойло С.М., Бойчук І.М., Шевколенко М.В., Коробов К.В.  Діагностичні лінійки мікропризмових симетричних компенсаторів косоокості // Тез. Доп. міжнар. наук. конф. «Медичні та соціальні проблеми профілактики дитячої сліпоти в рамках програми ВООЗ «Зір 2020»» – К.: КІМ, 2012. – 438 с.
          Запропоновано метод формування мікропризмових компенсаторів косоокості з двох мікропризмових елементів однокової призматичної дії. Розроблено набір діагностичних лінійок симетричних мікропризмових компенсаторів для експрес-діагностики косоокості, виготовлено пробну парті. таких лінійок, яки отримали визначення лікарів-офтальмологів.
Петров В.В. Крючин А.А., Рыков С.А., Сергиенко Н.М., Антонов Є.Є., Коробов К.В., Шанойло С.М., Шевколенко М.В. Діагностична лінійка симетричних мікропризмових компенсаторів косоокості //  Позитивне рішення про видачу патент Украины від 20.09.2012, заявка від от 25.04.2012,2012 05126
              Корисна модель відноситься до медицини, зокрема, до офтальмології, і може використовуватися для експрес-діагностики косоокості, а також інших порушень зору, що поєднуються з косоокістю.
            Діагностична лінійка мікропризмових компенсаторів косоокості складається з шістьох симетричних мікропризмових герметичних компенсаторів косоокості, які розміщені в одному корпусі, що дозволяє швидко змінювати призматичної сили кожного мікропризмового компенсатора косоокості на певну фіксовану величину та завдяки цьому підвищити зручність використання та достовірність вимірювань величини косоокості зору пацієнта. Для використання при діагностиці використовується набір з 5 лінійок, кожна з 6 симетричних мікропризмових компенсаторів косоокості, три з яких - для вимірювань кута горизонтальної косоокості для діапазону 1,0-55,0 призмових діоптрій та дві - для вимірювань кута вертикальної косоокості для діапазону 5,0-30,0 призмових діоптрій.
Петров В.В., Крючин А.А., Антонов Є.Є., Шанойло С.М. Оптичні властивості здвоєних мікропризмових елементів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2012. – 14, №4 – С. -.
           Виконано розрахунки оптичних параметрів офтальмологічних симетричних мікропризмових компенсаторів, що складаються з двох однакових мікропризмових елементів. Проведено порівняльний аналіз хроматичних ефектів для оптичних компенсаторів з одинарних мікропризм та симетричних компенсаторів. Визначено вплив параметрів компенсаторів на гостроту зору, що виявляє пацієнт при діагностиці зору для різних типів компенсаторів. Запропоновано метод створення послаблювачів зору для офтальмологічних застосувань на основі мікрорельєфних структур відповідного профілю.
Манько Д.Ю. Посилення магнітоімпедансного ефекту шляхом створення сендвічевих структур // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
           Виявлено, що магнітоімпедансний ефект в аморфних металевих сплавах на основі Со значно посилюється (до 3 разів) шляхом створення сендвічевих структур. При цьому значне посилення явища магнітоімпедансу відбувається навіть при використанні роздільного провідного шару з відносно великою товщиною (до 20 мкм). Встановлено, що визначальним фактором посилення цього ефекту є магнітні властивості окремої стрічки аморфного стрічки і величина її магнітострикції насичення.
Ключові слова: магнітоімпедансний ефект, сендвічеві структури, магнітні властивості, магнітострикція.
Возненко М.В. Аналіз технічних вимог до мікросхем збору та обробки даних швидкісного напівпровідникового цифрового лазерного інтерферометра // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Цубин О.А. Стабилизация мощности полупроводниковых лазеров в цифровых інтерферометрах // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
            Рассмотрены необходимость и технические решения стабилизации мощности излучения полупроводниковых лазеров в цифровых интерферометрах.
Ключевые слова: интерферометр, полупроводниковый лазер, стабилизация мощности излучения, контроллер.
Шиховець О.В. Використання оптичної мікроскопії для контролю якості поверхонь мікропризмових структур // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
               Розроблені методи бокового освітлення і використання додаткової хроматичної абераціі дозволяють отримувати висококонтрастні зображення за допомогою оптичної мікроскопії і мікроінтерферометрії, проводити оперативні дослідження якості поверхонь мікропризмових структур. Розроблено метод виявлення залишкової плівки ЗОР, в якому використовуються зображення підвищенного контрасту, отримані за допомогою вищезгаданих методів.
Ключові слова : висококонтрастні оптичні зображення, мікроскопія, мікроінтерферометрія, якість поверхонь.
Панкратова А.В. Оптимізація процесу електроформування товстих осадів для створення мета матеріалів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Гранат О.І. Аналіз способів виготовлення матриць-оригіналів світлоповертальних елементів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Стеценко А. М. Сучасні засоби побудови середовища архівного зберігання з використанням оптичних дисків // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
          Розглянуто сучасні апаратні та програмні засоби довготермінового зберігання інформації з використанням оптичних носіїв. Наведено приклади програмно-апаратних комплексів від сучасних виробників. Показано перспективність використання програмно-апаратних комплексів, що використовують оптичні диски, для підтримки електронних архівів. Обгрунтовано необхідність удосконалення існуючих та створення нових оптичних носіїв для забезпечення можливостей сучасних програмно-технічних систем збереження.
Ключові слова: оптична бібліотека, архівний оптичний накопичувач, оптичні носії, віддзеркалення даних, міграція даних, реплікація даних.
Возненко В. В. Побудова системи довготермінового зберігання інформації з оперативним доступом // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
         Розглянуто системи і технології для зберігання інформації в електронному вигляді. Розглянуто переваги та недоліки  сучасних систем. Розглянуто які системи і технології найбільш підходять для кожної конкретної системи. Наведено приклади як краще використовуються різни  технології .
Ключові слова: Жорсткі диски HDD, оптичні носії, система виявлення помилок SMART, хмарне сховище, твердотільні накопичувачі SSD, стрічкові носії, резервне копіювання, оптичні носії.
Леснов В.О. Оценка  возможности применения ОС Windows в задачах реального времени // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
          Представлены результаты исследования возможности применения ОС Windows XP в задачах реального времени (ЗРВ). Рассмотрены основные механизмы функционирования и характеристики, определяющие реактивность ОС. Определены необходимые условия и некоторые подходы к использованию Windows XP в ЗРВ.
Ключевые слова: Windows XP, ОС РВ, встроенные компьютерные системы, цифровой лазерный интерферометр.
Березн Б. О. Використання показників і моделей оцінки надійності оптичних носіїв інформації // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
                Представлено особливості показників та моделей для тестування стану, а також розрахунку очікуваних термінів служби CD та DVD дисків. Обгрунтовано напрямки використання цих показників та моделей при управлінні інфраструктурою зберігання даних.
Ключові слова: оптичні диски, термін служби, довготермінове зберігання інформації.
Калиновский Я.А. Разработка и исследование методов снижения параметрической чувствительности цифровых фильтров с гиперкомплексными параметрами // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
         В статье рассмотрены методы снижения параметрической чувствительности  цифровых фильтров на основе представления передаточных функций гиперкомплексными функциями.
Городько Н.А. О системе хранения и обработки данных в гиперкомплексных числовых системах // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
         Система хранения и обработки данных в гиперкомплексных числовых системах (ГЧС) включает в себя инструментарий для выполнения алгебраических и нелинейных операций, модульных вычислений, а также служебных функций для выполнения символьных и численных операций в ГЧС. Интеграция пакетного модуля инструментария и хранилища ГЧС в Maple позволит использовать их в различных областях науки и техники для построения моделей с использованием гиперкомплексного представления данных.
Ключевые слова: гиперкомплексные числовые системы, аналитические вычисления, математический пакет MAPLE.
Боярінова Ю.Є. Розвиток методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень і розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Синькова Т.В. Ідентифікація параметрів цифрового фільтра з гіперкомплексними коефіцієнтами // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
           Досліджується метод ідентифікації параметрів гіперкомплексного фільтра по значенням параметрів фільтра-прототипа з дійсними параметрами.
Ключові слова гіперкомплексна числова система, цифровий фільтр, передавальна функція, ідентифікація.
Муратова М.О. Об изоморфизме одной пары гиперкомплексных числовых систем, полученных методом удвоения Кейли-Диксона // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Юзефович В.В. Деякі питання удосконалення алгоритмів обробки координатної інформації // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
           В статті розглядається вирішення задачі згладжування курсу для малорухомих об’єктів для випадку нерівноточних вимірювань (оцінок) курсу за допомогою модифікованого способу експоненціального згладжування. Також запропоновано спрощену процедуру оцінки похибок екстраполяції параметрів руху об’єктів на етапі їх ототожнення за рахунок отримання лінійної апроксимації функції зміни цієї похибки для різного часу екстраполяції.
Ключові слова: обробка координатної інформації, експоненціальне згладжування, нерівноточні вимірювання, третинна обробка,  екстраполяція.
Бойко Ю.Д. Организация реализации сценариев в моделирующих комплексах АСУ // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
            Рассмотрен сценарно-целевой метод реализации основной функциональности моделирующих комплексов АСУ. Описана сценарная модель МК АСУ и структура построения сценариев моделирования. Представлена архитектура МК АСУ для реализации сценариев, состав и функциональное назначение компонент МК АСУ для реализации сценариев.
Ключевые слова: сценарий, сценарно-целевой метод, моделирующий комплекс АСУ.
Путятин В.Г. Методологические аспекты выбора компонентов корпоративной информационно-аналитической системы по совокупности показателей качества // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Додонов В.О., Юрасов О.О. Особливості відпрацювання механізмів підвищення живучості моделюючих комплексів АСУ спеціального призначення // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
           Розглянуто особливості відпрацювання механізмів підвищення живучості  моделюючих комплексів АСУ спеціального призначення застосовані при створенні моделюючого комплексу АСУ  авіаційним комплексом (МК АСУ АК).
Ключові слова: моделюючий комплекс, автоматизоване робоче місце, інформаційна взаємодія.
Сенченко В.Р., Карабчук О.В. Опис моделі предметної області при формуванні сценаріїв
аналітичної діяльності // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
            Приведено  огляд існуючих мов опису сценаріїв, розглянуті їх переваги та недоліки.
Ключові слова: сценарій, мова опису сценарія, моделювання сценарію, мережа Петрі, UML.
Валетчик В.О. Захист аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Германюк А.П. Структурно-функціональна організація КІАС підвищеної живучості // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Куценко С.А. Застосування адаптивної технології захисту для забезпечення безпеки і підвищення живучості інформаційних систем // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Руденко М.П. Загальна стратегія вирішення проблем підвищення живучості та безпеки функціонування КІАС // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Розглянуто аналіз вибору стратегії корпорації щодо проблем підвищення живучості і безпеки функціонування корпоративної інформаційно-аналітичної системи
Ключові слова: стратегія, архітектура і структура корпорації, політика інформаційної безпеки.
Волошин С.О. Адаптивний метод розподілення та обробки інформації у розподіленій медичній інформаційній системі // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
В даній роботі проаналізовано проблеми побудови сучасних медичних інформаційних систем (МІС), проведено аналіз методів підвищення ефективності використання кластерних систем за допомогою віртуалізації. Розглянуто методи підвищення ефективності зберігання й обробки інформації та розроблено адаптивний алгоритм класифікації та розподілення інформації по вузлах комплексу .При досліджені результатів впровадження розробленого алгоритму було отримано зниження вартості зберігання, пересилання та зменшення часу доступу до інформації в МІС по відношенню до існуючих рішень.
Ключові слова : Медична інформаційна система, медичний електронний паспорт, кластерний комплекс, кластер, розподілена система.
Буточнов О.М., Осташевський В.Б. Моделюючий комплекс оцінки впливу  варіантів побудови автоматизованої системи моніторингу рухомих об’єктів на її ефективність // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
        У доповіді розглядається підхід до побудови імітаційної моделі, що  дозволяє проводити порівняльну оцінку впливу варіантів побудови різних компонент на ефективність системи з мінімальними витратами на реструктуризацію моделі системи (компоненту).
Шворена І.В. Класифікатор понять предметної області системи моніторингу рухомих об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Мезенцев О.В. Особливості задач розподілу ресурсів у системі моніторингу рухомих об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Цвєлодуб І.О. Використання процедур генералізації просторових даних для пришвидшення представлення статичної інформації електронних карт в Системі моніторингу рухомих об’єктів в реальному часі // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Сухенко Ю. І., Третяков Д.Б. Оцінка ефективності технічних рішень при побудові комунікаційної мережі автоматизованої системи моніторингу рухомих об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Науменко Є.М. Особливості представлення інформації в системах моніторингу рухомих об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Назарова Г.Г. Організація інформаційної бази системи моніторингу рухомих об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
Мініна Н.М., Овсієнко Л.М. Інформатика в наукових виданнях України // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
            Проаналізовано наукові видання України в галузі інформатики — періодичні видання та нежурнальні публікації. З’ясовано повноту висвітлення даного напряму в реферативній базі даних УРЖ “Джерело”. Встановлено значне зростання публікацій з інформатики.
Кириленко С.Е. Мікропотік НТІ реферативної БД “Україніка наукова” з напряму програмної індустрії // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
           Досліджено формування потоку науково-технічної інформації в галузі виробництва програмного забезпечення. Описано засоби системної методології аналізу числа публікацій для виявлення перспективних напрямів наукового знання. Зазначено, що ефективне інформаційне обслуговування повинно базуватися на знанні пріоритетних направлень розвитку науки.
Ключові слова: база даних “Україніка наукова”, наукові публікації, науково-технічна інформація, інформатика, програмування, програмне забезпечення, аналіз.
Солоніна Н.В. Основні  тенденції розвитку електронних бібліотек та архівів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
             Розглянуто сучасний стан електронної бібліотеки на Україні та за кордоном, тенденції її розвитку. Показано джерела наповнення електронних бібліотек  та електронних архівів.  Розглянуті оптичні носії, як один із видів носіїв для зберігання електронних ресурсів.
Ключові слова: електронна бібліотека, електронний архів, цифрова інформація, оптичні носії.
Добровська С. В. Територіальний розподіл публікацій в галузі інформатики в реферативній базі даних «Україніка наукова» // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
            Виявлено періодичні видання в галузі інформатики за регіонами України. Проаналізовано масив даних з метою визначення, де найбільше видається журналів з інформатики. Зроблено аналіз журналів за напрямом “Захист інформації”.
Ключові слова: інформатика, база даних “Україніка наукова”, інформація, інформаціїні технології, захист інформації.
Балагура І.В. Використання log-файлу для аналізу наукової інформації // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
             В роботі розглянуто методи вебометрії та описані можливості їх застосування в реферативній базі даних «Україніка наукова». Представлено дані відвідування веб-сторінки ресурсу та проаналізовано їх закономірність. Показано, що читацька активність має системний характер.
Ключові слова: вебометрія, реферативна база даних «Україніка наукова», log-файл, відвідування веб-сторінки.
Циганок В.В. Підхід до експертного оцінювання та розробка на його основі технології підтримки прийняття рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
            Запропоновано новий підхід до експертного оцінювання, в якому мінімізується тиск на експертів та реалізується прагнення якомога повніше отримати від них знання про предмет експертизи. На базі запропонованого підходу розроблено технологію експертного оцінювання та низку методів, що складають технологію підтримки прийняття рішень в слабко-структурованих предметних областях і лягли в основу створення нових типів систем підтримки прийняття рішень з більш ефективним використанням знань експертів про предметну область.
Ключові слова: Підтримка прийняття рішень, слабко-структурована предметна область, експертне оцінювання, компетентність експертів, шкала експертного оцінювання, ординальні та кардинальні експертні оцінки.
Андрійчук О. В. Розширення можливостей систем підтримки прийняття рішень шляхом врахування динаміки впливів // Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами  Щорічної підсумкової наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. – К.:ІПРІ НАН України, 2012. – 158 с. – ISBN 978-966-02-6430-4.
             Пропонується ідея підходу до розширення можливостей систем підтримки прийняття рішень, що полягає у визначенні коефіцієнтів впливу об’єктів бази знань за допомогою функцій залежності цих величин від часу. При цьому кожний об’єкт бази знань задається послідовними станами, що мають відповідні час початку та час закінчення. Процес розрахунків відносних ваг варіантів рішень пропонується звести до послідовного застосування методу ієрархічного цільового динамічного оцінювання альтернатив на визначених проміжках часу.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, слабко структурована предметна область, інженерія знань, експертне оцінювання, ієрархічне цільове оцінювання.