2015 archive

Сулема О.К., Ландэ Д.В. Нахождение оптимальной иерархии в квазииерархическом графе по критериям центральности. // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2015. — Т. 17, № 4. — С. 3–10.
         Изложены результаты исследования, посвященного выделению из квазииерархических сетей иерархических подсетей, наилучших с точки зрения критериев центральности. Рассмотрены методы многокритериальной оценки для выявления узла, оптимального по критериям центральности. Проанализированы алгоритмы построения иерархии. Проведена экспериментальная проверка полученных теоретических результатов на группе квазииерархических графов.

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Сукало А.С. Математичне моделювання представлень експоненціальної і логарифмічної функцій у гиперкомплексній числовій системі узагальнених кватерніонів // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 11–20.
            Розглянуто процес математичного моделювання представлень експоненційної і логарифм-мічної функцій у гіперкомплексній числовій системі узагальнених кватерніонів за допомогою визначального лінійного диференціального рівняння з гіперкомплексними коефіцієнтами. Розглянуто деякі властивості цих представлень та їхній зв’язок з представленнями експонент у конкретних некомутативних гіперкомплексних числових системах розмірності чотири.

Юзефович В.В. Решение задачи группирования подвижных объектов в системах мониторинга с использованием методов кластеризации // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 31–37.
            Рассмотрен подход к решению задачи автоматического группирования подвижных объектов на основе использования модифицированного метода «ближайшего соседа», который отличается от известного анализом расстояний от текущего элемента множества к границам существующих кластеров.

Березин Б.А., Примушко С.И. Противодействие деструктивным влияниям при архивном хранении информационных объектов на оптических носителях // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  — 2015. — Т. 17, № 4. —  С. 49–58.
       Предложены составляющие для оценки живучести информационных объектов при архивном хранении на оптических носителях. Полученные оценки могут быть использованы при оптимизации характеристик носителей и для поддержания уровня живучести хранимых информационных объектов.

Путятін В.Г.  Вибір раціонального варіанта технічної реалізації складної організаційно-технічної системи в умовах багатокритеріальності // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  — 2015. — Т. 17, № 4. —  С. 71–92.
          Розглянуто методи розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації та вибору копромісного варіанта технічної реалізації системи з урахуванням множини адитивних критеріїв.

Azhniuk Yu.M., Gomonnai A.V., Gomonnai O.O., S.M.Gasinets , Kováč F., Lopushansky V.V., Petryshynets I., Rubish V. M., Zahn D.R.T. Annealing-induced formation of Sn2P2S6 crystallites in As2S3-based glass matrix [et al.] // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2015. – 18, N-3. P. 248-254.

Додонов O.Г., Гора О.Б., Путятин В.Г. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. // Математичні машини і системи, 2015. - № 4. - С.33-44.
           Розглянуто особливості аналітичної роботи у сфері державного управління у процесі організації та здійснення контролю за виконанням державних управлінських рішень. Сформовано уніфікований алгоритм ситуаційного аналізу за ходом виконання завдання, визначеного в державному управлінському рішенні.
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/33-44_Dodonov.pdf

Додонов А.Г., Путятин В.Г., Куценко С.А., Князь И.В. СЦЕНАРИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ И ПРОТИВОМИННОЙ ОБОРОНЫ КОРАБЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ. // Математичні машини і системи, 2015. - № 3. - С.14-29.
У статті розглянуті питання формування сценарію підтримки прийняття рішення посадовими особами кораблевого з'єднання щодо організації комплексної протичовнової і проти-мінної оборони кораблевого з'єднання як послідовності дій за єдиним задумом і планом при виконанні бойового завдання і відпрацюванні спільних дій.
www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/14-29_Dodonov.pdf 


Додонов А.Г., Путятин В.Г., Куценко С.А., Юрасов А.А. СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРУЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ // Математичні машини і системи, 2015. - № 2. - С.113-129.
               У статті розглянуто функціональні можливості комп'ютерного моделюючого комплексу при моделюванні процесів автоматизованого управління авіаційним комплексом на прикладі рішення комплексної функціональної задачі «Виконання планової таблиці польотів».
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/113-129_Dodonov.pdf


Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СИСТЕМАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика.- Секція 2. Розробка функціональних аспектів СППР -  червень 2015 р. м. Київ – С.29-32.
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/Lande_sppr2015.pdf

Додонов А.Г., Путятин В.Г. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ АВИАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ// Математичні машини і системи, 2014. - № 4. - С.156-170.
              Розглядаються питання комп'ютерного моделювання системи управління мобільним авіаційним комплексом, що базується на рухомому аеродромі. Наводиться опис функціональної підсистеми управління авіаційним крилом (групою) та інформаційної взаємодії її елементів у процесі функціонування.
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/Dodonov_156-170.pdf


Додонов А.Г., Путятин В.Г., Буточнов А.Н., Козлов Н.С., Юзефович В.В.  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ. // Математичні машини і системи, 2014. - № 4. - С.18-34.
           Розглядаються питання побудови системи обробки інформації і управління спеціального призначення та її компонентів (елементів), яка являє собою інтегровану інформаційну систему, що об'єднує інформаційні ресурси і забезпечує в рамках єдиних стандартів збір, накопичення, обробку, пошук і представлення інформації в інтересах органів управління.
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/Dodonov_18-34.pdf

A. LAPCHUK, V. YURLOV,  A. KRYUCHYN, G. A. PASHKEVICH, V. KLYMENKO, AND O. BOGDAN. Impact of speed, direction, and accuracy of diffractive optical element shift on efficiency of speckle suppression // Applied Optics / May 1 2015 / Vol. 54, No. 13. – Р.4070-4076.
               The impact of the precision and direction of motion of a diffractive optical element (DOE) placed inside an optical system on the efficiency of speckle suppression is analyzed. A simple model for calculating the speckle suppression efficiency in systems having a moving DOE and a random diffuser is developed. Simulation results show that at the optimal inclination angles of a regular 2D DOE and at sufficiently rapid displacement (at least N DOE periods), the speckle contrast exhibits a broad minimum. At angles that differ significantly from the optimal values, the speckle contrast varies rapidly and has peaks that exceed the minimum value by several tens of percent.
For certain DOE inclination angles, the speckle contrast is several times higher than the minimum value.
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/ao-54-13-4070.pdf


A. LAPCHUK, G. A. PASHKEVICH, O. V. PRYGUN, V. YURLOV, Y. BORODIN, A. KRYUCHYN, A. A. KORCHOVYI, AND S. SHYLO. Experiment evaluation of speckle suppression efficiency of 2D quasi-spiral M-sequence-based diffractive optical element // Applied Optics / October 1 2015/ Vol. 54, No. 28. – Р.Е47-Е54.
            The quasi-spiral 2D diffractive optical element (DOE) based on M-sequence of length N = 15 is designed and manufactured. The speckle suppression efficiency by the DOE rotation is measured. The speckle suppression coefficients of 10.5, 6, and 4 are obtained for green, violet, and red laser beams, respectively. The results of numerical simulation and experimental data show that the quasi-spiral binary DOE structure can be as effective in speckle reduction as a periodic 2D DOE structure. The numerical simulation and experimental results show that the speckle suppression efficiency of the 2D DOE structure decreases approximately twice at the boundaries of  the visible range. It is shown that a replacement of this structure with the bilateral 1D DOE allows obtaining the maximum speckle suppression efficiency in the entire visible range of light.
http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/IMG/NEWS/2015conf/ao-54-28-E47.pdf


ПАШКЕВИЧ' Г А., РОПОТ П. И., ЛАПЧУК А. С., КРЮЧИН А. А., ПРЫГУН А. В. Подавление спеклов квазиспиральным 2D - дифракционным оптическим элементом на основе бинарной псевдослучайной М- последовательности. / Известия Национальной академии наук Беларуси.- 2015. –  №2. – С.69-76.

Крючин А.А., Беляк Є.В., Крючина Є.А., Потебня А.В. Стан і проблеми створення ДНК пам’яті // Медична інформатика та інженерія, 2015. - №3 (31). – С.9-16.
                 Представлені результати аналізу стану розробок систем пам’яті на ДНК молекулах. Показані значні потенційні можливості таких систем пам’яті для організації довготермінового зберігання великих обсягів інформації. Визначені умови широкого використання пам’яті на ДНК. Показано, що ключовим моментом  використання пам’яті типу WORM на ДНК молекулах є суттєве підвищення швидкості секвенування записаних послідовностей нуклеотидів. Наведені дані про умови зберігання чипів пам’яті на ДНК, при яких забезпечується довготермінове зберігання великих обсягів інформації.


Ландэ Д.В. Построение модели предметной области путем зондирования сервиса Google Scholar Citations // Онтология проектирования, 2015. - Том 5, N 3 (17). - C. 328-335.
http://dwl.kiev.ua/art/samara-15/Ontology_dwl.pdf

D. Lande, A. Snarskii, E. Yagunova, E. Pronoza, S. Volskaya. Hierarchies of Terms on the Euromaidan Events: Networks and Respondents' Perception // 2th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science NLPCS 2015 Proceedings, 22-24 September 2015, Krakow, Poland. - pp. 127-139.
http://dwl.kiev.ua/art/nlpcs2015/nlpcs2015.pdf

Ланде Д.В., Бойченко А.В.  Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж // Правова інформатика, 2015. - N 1(45). - C. 3-8.
             Розглянуто особливості інформаційних потоків у соціальних мережах, створення сценаріїв аналітичної діяльності при їх дослідженні. Наведено приклади застосування сценарного підходу.
http://dwl.kiev.ua/art/pi20151/Scenar.pdf

Ланде Д.В., Нечаєв О.О. Алгоритм ранжирування вузлів квазіієрархічних мереж соціального характеру // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць: Вип. 1(49). - К.:НАУ, 2015. - С. 46-50.

Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика, 2015. - N 2(46). - C. 3-8.
          Пропонується методика побудови мереж – моделей предметних областей на основі зондування контентних мереж. Як така мережа розглядається мережа понять, що відповідають тегам сервісу Google Scholar Citations. Модель застосовано для правової науки, але запропонований підхід можна застосовувати також для інших областей науки.
http://dwl.kiev.ua/art/pi20152/dwl-scholar.pdf

Прыгун А.В., Лапчук А.С., Пашкевич Г.А., Бородин Ю.А. Экспериментальные исследования уровня подавления спекловых шумов посредством двумерной дифракционной решетки в зависимости от ее скорости перемещения и угла наклона // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С.3-14.
           Исследована эффективность подавления когерентного лазерного спеклового шума посредством движущегося поступательно двумерного (2D) дифракционного оптического элемента, основанного на псевдослучайной двоичной последовательности Баркера. Получены экспериментальные данные зависимости спекловой контрастности от длины волны лазерного источника излучения, высоты профиля дифракционной структуры, скорости ее перемещения, а также от угла наклона между вектором направления движения и направлением в 2D-структуре дифракционной решетки. Получены значения коэффициента подавления спеклового шума 14, 16 и 3 для длин волн 632,8 нм, 532 нм и 405 нм соответственно. Полученные экспериментальные данные подтверждают высокую эффективность разработанного метода подавления спекловых шумов в лазерных проекционно-осветительных схемах.

Ландэ Д.В., Прищепа С.В., Синькова Т.В. Автоматическое построение терминологической сети как модели предметной области // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С.22-29.
          Предложен алгоритм построения терминологических сетей — моделей предметных областей на основе репрезентативного набора тегов, полученного в результате зондирования большой информационной сети. За основу взята сеть понятий, соответствующих тегам наукометрического сервиса Google Scholar Citations, узлы которой — понятия, маркированные тегами, а связи — некоторые семантические связи между ними, определяемые смежными интересами отдельных авторов. Приведены правила автоматического построения на основе данной сети библиографического списка релевантных публикаций. Предложенный подход может быть применен, в частности, к библиографическим базам данных, в которых в явном виде выделены авторы и как теги — ключевые слова, а также для многих других областей науки.

Путятин В.Г. Методологические аспекты выбора компонентов корпоративной информационно-аналитической системы с учетом критерия живучести  // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С. 30–47.
              Рассмотрены подходы к созданию и выбору компонентов корпоративной информационно-аналитической системы с учетом многих требований и критерия живучести.

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Сукало А.С. Побудова алгоритма цифрового підпису з використанням функцій від узагальнених кватерніонів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С. 48–55.
         Запропоновано використання гіперкомплексної числової системи четвертої вимірності — узагальнених кватерніонів для побудови алгоритму цифрового підпису.

Матов А.Я., Василенко В.С. Процедура нулевизации при контроле и восстановлении целостности информационных объектов в коде условных вычетов // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С. 65–74.
         Предложены быстродействующие процедуры контроля целостности и коррекции искажений информационных объектов телекоммуникационных сетей на основе алгоритма нулевизации в условиях применения кода условных вычетов.

Балагура И.В.  Определение экспертных групп на основе анализа реферативной базы данных «Украиника наукова» // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С. 75–82.
         Цель статьи состоит в решении задания объективного определения экспертных групп специалистов по признакам высокой квалификации, владения специальными знаниями для проведения научной или научно-технической экспертизы. Предложен алгоритм для определения экспертных групп по формальным признакам. Определение экспертных групп может быть произведено с помощью определения кластеров в сети соавторства и построения соответствующей сети терминов. Представлены сети терминов для научных коллективов в информатике.

Додонов А.Г., Кузьмичов А.И., Бочаров В.В. Поддержка принятия решений в проектно-ориентированном организационном управлении средствами VBA // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 3 – С. 83–91.
         Для оперативного реагирования информационной системы управления проектом, реализованной в Excel, на изменения исходных данных, необходимо максимально уменьшить число основных и вспомогательных операций, выполняемых вручную. Для этого средствами встроенного языка программирования VBA реализован сервисный программный модуль, который автоматизирует выполнение этих операций, в виде многофункционального макроса. Разработанная для практического использования рабочая книга-шаблон с встроенным макросом рассчитана на руководителей проектов без программистской подготовки. Размер сетевой модели «работы-узлы» с расширенным набором отношений предшествования не ограничивается, предусмотрено решение задач: планирования и расписания проекта методами критического пути (СРМ) и имитационного моделирования (PERT), сокращения продолжительности проекта в формате «время-стоимость», построения временного графика спроса на ресурс и схемы сетевой модели.

Петров В.В., Антонов Е.Е., Крючин А.А., Шанойло С.М. Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С. 3-15.
          Исследована зависимость разрешения изображений, формируемых с помощью микропризменных элементов Френеля, от величины призматического действия таких элементов. Определены сравнительные оптические характеристики монопризм и микропризм различных производителей, усовершенствован алгоритм определения остроты зрения по разрешающей способности изображений.

Морозов Е.М., Лапчук А.С. Высокоэффективное возбуждение ближнеполевого зонда на основе оптической плазмонной микрополосковой линии с использованием коннектора -8. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С. 16 - 27.
          Предложена и исследована конструкция эффективного торцевого соединения оптоволоконного зонда с ближнеполевым зондом на основе оптической плазмонной микрополосковой линии (БЗОПМЛ) с использованием коннектора -8. На основе численного анализа была проведена оптимизация предложенной конструкции коннектора -8 и показано, что эффективность передачи энергии и пропускание коннектора-8 на длине волны лазерного излучения 405 нм составляют 79% и 73% соответственно. Рассчитанное значение эффективности возбуждения фундаментальной квази – ТМ00 – моды в БЗОПМЛ составило 68%. Предложенная конструкция соединения оптоволоконного зонда с БЗОПМЛ с использованием коннектора -8 и принцип ее оптимизации могут быть использованы при разработке ближнеполевых плазмонных устройств.

Юзефович В.В., Буточнов О.М., Мезенцев А.В., Миронюк С.В. Фрактальный метод формирования эталоннных изображений в системах технического зрения. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С. 28-35.
          На основе анализа существующих методов обработки изображений в системах технического зрения предложено использовать фрактальный метод формирования эталонных изображений как наиболее целесообразный по критерию вычислительной реализуемости.

Каліновський Я. О., Боярінова Ю.Є., Сукало А.С. Дослідження звязків між узагальниними кватерніонами та процедурою подвоення гіперкомплексних числових систем.// Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С. 36-45.
           Дослідженно клас некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, побудованих за допомогою вимірності, побудованих за допомогою некомутативної процедури подвоєння Грасмана-Кліфорда систем другої вимірності та встановлено їхні звязки з узагальниними кватерніонами. Запропоновано алгоритми виконання операцій у них, а також методи обчислення таких алгебраїчних характеристик як спряження, нормування, вигляд дільників нуля.

Додонов А.Г., Путятин В.Г. Модели и алгоритмы анализа структурной надежности сложных многофункциональных организационно-технических систем // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С.46-67.
         Приведено описание моделей и алгоритмов анализа структурной надежности сложных многофункциональных организационно-технических систем при достаточно общих предположениях относительно законов распределения времени безотказной работы и времени восстановления составных частей системы.

Ланде Д.В., Бойченко А.В.  Організація аналітичної діяльності на основі сценарного підходу // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С.68-76.
           Розглянуто особливості створення та властивостей сценаріїв. Обгрунтовано доцільність використання сценарного підходу при моделюванні процесу аналітичної діяльності.

Коваль В.О., Кузьміних В.О. Реалізація сценарного підходу в управлінні проектами на основі типових задач // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С.77-87.
         Розглянуто питання зв’язку між функціональними задачами пвдрозділів і задачами план-графіків проектів. Запропоновано використаннясценаріїв виконання проектів на основі типових задач, що визначаються функціональними обов’язками підрозділів для підприємств з функціональною організаційною структурою. Запропоновано створення репозитарію сценаріїв і репозитарію типових задач. Представлено схему обробки даних для аналізу стану виконання проектів. Запропоновано структуру програмного забезпечення управління проектами за сценаріями з використанням типових задач.

Косяк І.В., Цубін О.А. Особливості реалізації вимірювальної системи геофізичної метрологічної віброплатформи  на основі лазерної цифрової інтерферометрії. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С.88-98.
             Проведено аналіз існуючих віброплатформ для атестації геофізичних приладів. Представлено аналіз результатів дослідження вимірювальної системи геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії. Розглянуто вплив факторів, що заважають при проведенні вимірювання величини коливань віброплатформи.

Матов О.Я., Василенко В.С. Алгоритми кодування інформаційних обєктів у коді умовних лишків. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 1 – С.99-107.
              Розглянуто можливості застосування алгоритмів для кодування інформаційних об’єктів у коді умовних лишків.

Петров В., Крючин А. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів // Бібліотечна планета, 2015. – № 1(67) – С.18-20.

http://profy.nplu.org/file/lp-67.pdf

           Для забезпечення довготермінового зберігання даних створюються і вже використовуються професійні оптичні диски. Їх головною особливістю є використання високостабільних матеріалів, як для створення підкладок, так і інформаційних шарів.

Токалін О.О. Особенности распределения энергии при ультразвуковой сварке микропризменных оптических элементов // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 2 – С. 3-13.
                  Запропоновано модель хвильового переносу енергії в осісиметричних оптичних елементах під час їхнього ультразвукового зварювання. З урахуванням симетрії моделі отримано наближений розв’язок крайової задачі, визначено амплітуди поздовжніх і поперечних хвиль (коливань) та їхні резонансні частоти. Розраховано розподіли пружної енергії і вклади її складових. Основний внесок у центральний максимум розподілу енергії у робочій області частот дають коливання, поляризовані паралельно до площини зварювання. Зниження негативного впливу цього на якість зварювання можна досягти корекцією поглинання енергії за рахунок локального збільшення дисипативних утрат коливань унаслідок зміни внутрішніх напружень.

Каліновський Я.О. Боярінова Ю.Є., Сукало А.С. Синтез матричних представлень узагальнених кватерніонів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 2 – С.14-28.
          Синтезированы матричные представления одного класса некоммутативных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности, построенных с помощью некоммутативной процедуры удвоения Грассмана-Клиффорда систем второй размерности.

Мезенцев А.В., Миронюк С.В., Сотников А.М., Таршин В.А. Методика виделения информативных участков изображений на основе теории фрактального анализа // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 2 – С. 29-38.
            Запропоновано методику локалізації інформативних ділянок зображень поверхні візування, яка ґрунтується на використанні теорії фрактального аналізу. Методику використано для опера-тивного створення еталонних зображень кореляційно-екстремальних систем навігації (наведення).

Матов О.Я., Василенко В.С. Стійкість контрольних ознак коду умовних лишків в умовах загроз цілісності інформаційних об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 2 – С. 53-60.
         Рассмотрены возможности применения известного механизма хеширования для сугубо криптографических преобразований.

Бочаров В.В., Додонов О.Г., Кузьмичов А.І. Оцінювання альтернативних проектних рішень за оптимізаційною методологією  в Excel  // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. – 17, № 2 – С. 72-82.
                 В управлении проектами портфель формируют путем последовательного объективного отбора среди заданной совокупности проектов как однородных объектов, каждый из которых характеризуется наборами идентичных входов и выходов в определенных измерениях, делением совокупности на два класса — лидеров и аутсайдеров. Многоэтапный процесс оценивания — последовательное деление заданного множества однородных объектов с обновленными входами/выходами на два независимых класса — завершается, при необходимости, определением единого победителя. Методология DEA, применяемая для такого деления, характеризуется объективностью процесса оценки функциональной эффективности объектов, поскольку каждый из них наилучшим образом применяет собственные показатели отношения выходы/входы относительно аналогичных отношений всех объектов. Методика оценки основана на применении инструментального аппарата математической оптимизации, который реализован в виде программного модуля в среде Excel и автоматически действует в рабочей электронной таблице-шаблоне

Петров В., Бріцький О., Олещук Е., Фещенко А., Щербіна С. Метрологічний контроль геофізичного обладнання України // Метрологія та прилади, 2015. –№ 1 (51) – С. 47-56.
            Зростання сучасного міського будівництва на територіях України, розташованих близько до сейсмічно небезпечних зон Румунії, вимагає проводити достатьньо великі обсяги вимірювань рівнів реакцій нових будівель на сейсмічні хвилі великої інтенсивності.Для вирішення цих питань необхідно використовувати метрологічно повірені сейсмометричні прилади, розроблення та метрологічний контроль яких засновані на сучасних лазерних технологіях.