2016 archive

Петров В.В.  Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації / Петров В.В., Крючин А.А., Шанойло С.М., Горбов І.В., Морозов Є.М., Березін Б.О.  // СФД (Страховий фонд документації) Науково-виробничий журнал, — 2016.  № 1(20). С. 44–54.
               Задача збереження інформації є однією з актуальних задач інформаційних технологій, при вирішенні якої необхідно забезпечити надійне та компактне зберігання як вже накопиченої, так і нової інформації. Існують такі види інформації, для яких неможливо заздалегідь визначити, коли та чи інша інформація стане корисною або, навпаки, втратить свою цінність. До таких видів даних окремо слід віднести науково-технічну, культурну та банківсько-фінансову інформацію, надійне та компактне зберігання якої має особливе значення для розвитку людства.
               За оцінками Міжнародної корпорації даних (IDС) обсяг даних накопичених по всьому світу в 2013 році становив 4,4 ЗБ і має збільшиться до 44 ЗБ у 2020 році. В останні роки спостерігається щорічне зростання обсягів інформації на 40%.  Найбільш швидко зростають обсяги інформації, яку представлено в цифровому вигляді. Це обумовлено швидким розвитком науки та комп'ютерних технологій, переведенням до цифрової форми архівів, інформація в яких зберігається в аналоговій формі, широким використанням відеоінформації в інтернеті та в індустрії розваг тощо.  Крім того, швидко зростають обсяги розшифрованої генетичної інформації, яка підлягає довготривалому зберіганню .

Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е. Исследование эффективности использования представлений функций гиперкомплексного переменного // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2016. Т. 18, № 2. С. 13–21.
            Исследовано уменьшение объема вычислений при использовании представлений функций гиперкомплексного переменного, таких как экспонента, тригонометрические и гиперболические функции, по сравнению с непосредственным их вычислением с помощью суммирования бесконечных степенных рядов.

Додонов В.О. Мультиагентний підхід до моделювання інформаційно-аналітичної системи  / Додонов В.О., Ланде Д.В., Путят В.Г. //  Реєстрація, зберігання і оброб. даних.— 2016. Т. 18, № 2. С. 22–30.
            Розглянуто питання реалізації мультиагентного підходу до моделювання інформаційно-аналітичної системи, який реалізується у вигляді відповідної інформаційної технології, для подальшого застосування сценарного підходу. Представлено мультиагентну модель поширення інформаційних повідомлень, які містять пояснення на інформаційні ресурси в мережі Інтернет. Результати моделювання підтверджено шляхом дослідження реальної мережі мікроблогів Twitter. Описано етапи створення корпоративної системи моніторингу мережевих інформаційних ресурсів, склад яких визначається посиланнями в мікроблогах. Наведено переваги такого підходу.

Матов О.Я., Василенко В.С. Захист інформаційних об'єктів від навмисних колізій контрольних ознак у завадостійких кодах // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. Т. 18, № 2– С. 31–39.
          Для завадостійких кодів уведено поняття колізій ознак цілісності та показано, що їхня наявність призводить для одержувача повідомлень до невиявлення, найчастіше навмисних модифікацій, а також може мати тяжкі наслідки. Показано шлях мінімізації кількості колізій ознак цілісності.

Петров В.В.  Прогнозування строків сберігання даних на оптичних дісках / Петров В.В., Крючин А.А., Березін Б.О., Беляк Є.В., Шиховець О.В. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 201. Т. 18, № 2  С. 40–52.
          Наведено результати аналізу використання методів прискореного визначення строків гарантованого зберігання інформації на оптичних носіях. Особлива увага приділена проведенню випробувань носіїв, призначених для довготермінового зберігання інформації. Визначені головні причини значної різниці у строках зберігання даних на компакт-дисках, отриманих під час проведення прискорених випробувань.

Мезенцев А.В., Буточнов А.Н., Юзефович В.В., Миронюк С.В. Модель процесса функционирования корреляционно-экстремальной системы навигации летательных аппаратов с учетом факторов, влияющих на точность и оперативность обработки изображений // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. – Т. 18, № 2 – С. 61–66.
          Предложена обобщенная модель процесса функционирования корреляционно-экстремальной системы навигации с учетом основных факторов неопределенности условий функционирования этих систем вследствие влияния различного рода мешающих воздействий.

Morozov Ye. M. Signal of microstrip scanning near-field optical microscope in far- and near-field zones / Ye. M. Morozov, A. S. Lapchuk // Applied Optics. - 2016. - Vol. 55 (13). - P. 3468-3477.
An analytical model of interference between an electromagnetic field of fundamental quasi-TMEH00-mode and an electromagnetic field of background radiation at the apex of a near-field probe based on an optical plasmon microstrip line (microstrip probe) has been proposed. The condition of the occurrence of electromagnetic energy reverse flux at the apex of the microstrip probe was obtained. It has been shown that the nature of the interference depends on the length of the probe. Numerical simulation of the sample scanning process was conducted in illumination-reflection and illumination-collection modes. Results of numerical simulation have shown that interference affects the scanning signal in both modes. However, in illumination-collection mode (pure near-field mode), the signal shape and its polarity are practically insensible to probe length change; only signal amplitude (contrast) is slightly changed. However, changing the probe length strongly affects the signal amplitude and shape in the illumination-reflection mode (the signal formed in the far-field zone). Thus, we can conclude that even small background radiation can significantly influence the signal in the far-field zone and has practically no influence on a pure near-field signal.

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Сукало А.С. Дослідження властивостей узагальнених гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, що отримані процедурою подвоєння Грассмана-Кліффорда // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. 2016. Т. 18, № 3. С. 3–11. — рос.
           За допомогою процедури подвоєння Грассмана-Кліффорда синтезовано узагальнені гіперкомплексні числові системи (ГЧС) четвертої вимірності. Наявність параметрів у визначенні цих систем робить їх узагальненням цілих класів різних ГЧС. Досліджено алгебраїчні та функціональні властивості узагальнених ГЧС і їхні зв’язки з ГЧС нижчих вимірностей.

Додонов А.Г., Кузьмичев А.И. Оптимизационное электронно-табличное моделирование многоцелевых системных задач  // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2016. — Т. 18, № 3. — С. 12–19. — укр.
          Уникальный, сложно организованный, многодисциплинарный системный комплекс рассматривается как согласованная по многим требованиям и целям мегасистема, которая характеризуется многоуровневой структурой, составленной из многих разнородных объектов и их групп с различными локальными функциями, требованиями и целями, высокой сложностью общего и внутренних взаимодействий отдельных составляющих. На этапе моделирования поведения мегасистемы на любом временном промежутке, где определены локальные и обобщенные цели, основные требования и предусмотрены необходимые ресурсы, применяются специфические аналитические методы и средства многоцелевой оптимизации масштабных задач.

Ланде Д.В., Березін Б.О., Додонов В.О. Огляд особливостей можливості контент-моніторингу національного сегменту мережі Інтернет // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. —2016. — Т. 18, № 3. С. 20–38. — рос.
          На прикладі китайського сегменту мережевого інформаційного простору розглянуто основні порівняльні характеристики представлення національних інформаційних ресурсів і світового сегменту мережі Інтернет. Показано можливості збору контенту китайського сегменту з використанням каналів RSS і програмних засобів системи моніторингу веб-ресурсів.

Антонов Е.Е., Шиховец А.В.  Дифракционный контроль микрорельефа оптических дисков //  Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2016. — Т. 18, № 3 — С. 39–53. — укр.
         Исследованы дифракционные характеристики микрорельефа оптических дисков с различным профилем питов. Получены калибровочные кривые дифракции для поляризованного лазерного излучения с целью определения оптических параметров микрорельефа. Рассчитаны дифракционные свойства многослойных дисковых структур, в том числе с металлизированными поверхностями.

Крючин А.А., Косяк И.В., Довгалюк И.С., Егупова Л.И., Балагура И.В. Сохранение записей украинского музыкального фольклора путем оцифровки фонографической коллекции Осипа Роздольского // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.— 2016. — Т. 18, № 3. — С. 59–66. — укр.
          Для сохранения и восстановления звукового культурного наследия украинского фольклора первой половины ХХ века — фоноколекции Осипа Роздольского — была выполнена перезапись и оцифровка звуковой информации из фоноцилиндров. Воспроизведены, обработаны и реконструированы (восстановлена целостность звукового материала, подобрана оптимальная скорость воспроизведения, устранены импульсные помехи и низкочастотный шум) фонограмы записей О. Роздольского.

Каденко С.В. Проблемы представления экспертных данных в системах поддержки принятия решений // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2016. — Т. 18, № 3. — С. 67–74. — укр.
            Описаны основные особенности диалога с экспертом, характеризующие разные этапы проведения экспертизы. Показано, что на каждом из этапов экспертизы, в которых задействован эксперт, возникают определенные проблемы, обусловленные, в первую очередь, разницей между формой представления информации экспертом и формой ее ввода в систему поддержки принятия решений. Предложены концептуальные рекомендации, позволяющие избежать выявленных проб-лем, и сделать процесс получения экспертных данных более содержательным и конструктивным. Предложенные рекомендации следует использовать в качестве методической основы в процессе проведения экспертиз и разработки интерфейса систем поддержки принятия решений.

Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Коваленко Т.В. Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2016): материалы VI междунар. науч.-техн. конф. (Минск 18-20 февраля 2016 года) / - Минск: БГУИР, 2016. - С. 171-176.
http://dwl.kiev.ua/art/OSTIS-2016Kov/OSTIS-2016Kov.pdf
Ландэ Д.В., Балагура И.В., Андрущенко В.Б. Построение сетей соавторства по данным сервиса Google Scholar Citations // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2016): материалы VI междунар. науч.-техн. конф. (Минск 18-20 февраля 2016 года) / - Минск: БГУИР, 2016. - С. 233-237.
http://dwl.kiev.ua/art/OSTIS-2016And/OSTIS-2016And.pdf
Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Додонов В.А. Распознавание информационных операций: мультиагентный подход // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2016): материалы VI междунар. науч.-техн. конф. (Минск 18-20 февраля 2016 года) / - Минск: БГУИР, 2016. - С. 253-256.
http://dwl.kiev.ua/art/OSTIS-2016Dod/OSTIS-2016Dod.pdf

Snarskii A.A., Zorinets D.I., Lande D.V. Conjectural inks in complex networks // E-preprint ArXiv arxiv.org/abs/1603.05059
http://arxiv.org/abs/1603.05059

Ланде Д.В., Андрущенко В.Б. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations // Правова інформатика, 2016. - N 1(46). - C. 146-150.
 http://dwl.kiev.ua/art/pi20161/lande-and-pi.pdf
Додонов А.Г., Ландэ Д.В. Моделирование информационных резерваций // Інформаційні технології та спеціальна безпека, 2016. - N 1. - Стр. 16-26.
http://dwl.kiev.ua/art/itsb20161/ir-art-ipri.pdf
Ландэ Д.В., Грайворонская А.Н., Березин Б.А. Мультиагентная модель распространения информации в социальной сети //  Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. - Т. 18. - N 1. - С. 70-77.
http://dwl.kiev.ua/art/ipri20161/dwl-gra.pdf

Петров В.В. Методы формирования наноразмерных структур на пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников / Петров В.В., Литвин П.М., Трунов М.Л., Крючин А.А., Беляк Е.В., Рубиш В.М., Костюкевич С.А., Коптюк А.А. // Реєстрація, зберігання і обробка даних,— 2016. —Т. 18, № 1.— С. 3–13. —укр.
         Представлен анализ методов записи микро- и нанорельефных структур на пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников. Показано, что при экспонировании пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников оптическим излучением, сфокусированным дифракционно ограниченными оптическими системами, отпечатки, размеры которых значительно меньше дифракционной границы, могут быть получены при использовании нелинейности экспозиционной характеристики фоточувствительных материалов. Приведены данные о записи наноразмерных структур ближнеполевыми и электронно-лучевыми фокусирующими системами.

Каліновський Я.О. Розробка представлень гіперболічних і тригонометричних нелінійностей у системі узагальнених кватерніонів / Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Синькова Т.В., Сукало А.С. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2016. — Т. 18, № 1.— С. 14–22. — рос.
          Розглянуто процес математичного моделювання представлень гіперболічних і тригонометричних нелінійностей у гіперкомплексній числовій системі узагальнених кватерніонів за допомогою методу асоційованої системи диференціальних рівнянь. Розглянуто деякі властивості цих представлень і їхній зв’язок з представленнями нелінійностей у конкретних некомутативних гіперкомплексних числових системах вимірності чотири.

Додонов А.Г.,  Ландэ Д.В. Моделирование информационных резерваций // Інформаційні технології та спеціальна безпека, 2016. - N 1. - С. 16-26.
         Розглядаються поняття «інформаційна резервація», «зовнішня інформаційна ізоляція», «інформаційна самоізоляція» і супутні їм. Досліджуються моделі, відповідні типовим інформаційним сюжетами, інформаційних операцій та інформаційних резервації. Запропоновано методологічна основа для виявлення інформаційних резервацій, що базується на дослідженні динаміки тематичних інформаційних сюжетів.

Петров В.В., Крючин А.А., Шанойло C.М. Оптические носители долговременного хранения информации // Электронное моделирование — 2016.  Т. 38, № 4 . С. 99–107.
         Проанализированы методы создания оптических носителей долговременного хранения информации. Показано, что задачу долговременного хранения стратегически важной информации можно решить при использовании сапфировых дисков с микрорельефным изображением данных. Приведены данные о способах записи субмикронных структур на поверхности сапфировых подложек и воспроизведении записанных данных сфокусированным лазерным излучением.  

          Проаналізовано методи створення оптичних носіїв довготривалого зберігання інформації. Показано, що задачу довготривалого зберігання стратегічно важливої інформації можна вирішити при використанні сапфірових дисків з мікрорельєфним зображенням даних. Наведено дані про способи запису субмікронних структур на поверхні сапфірових підкладок і відтворення записаних даних сфокусованим лазерним випромінюванням.

Lapchuk A. Impact of aberrations on speckle suppression efficiency on moving a DOE inside the optical system / A. Lapchuk, V. Yurlov, G. Pashkevich, A. Prygun, A. Kryuchyn, S. Shylo // Displays. — 2016. — Vol. 43. — P. 1–8.
Abstract
The impact of aberration on the speckle suppression efficiency is investigated in a laser projector system containing a moving diffractive optical element (DOE). The results of a qualitative analysis based on the number of diffraction orders passed through the optical system are presented, along with a quantitative analysis built upon the Fresnel approximation and the thin lens model. It is shown that the speckle contrast in the paraxial area of the screen is practically insensitive to aberrations - limited to a few percent at most, due to the change in angle between diffraction orders. However, the speckle contrast in peripheral areas changes stepwise if aberrations change the number of diffraction orders that illuminate the area.