2018 archive

Victor Yurlov, Anatoliy Lapchuk, Kyunghun Han, Seong-Jin Son, Bok Hyeon Kim, Nan Ei Yu. Binary code DOE optimization for speckle suppression in a laser display  // Applied optics 57 (30), 8851-8860
Abstract
            Using a laser light source in imaging devices provides a wide color gamut, high brightness, resolution, and efficiency. At the same time, it creates a speckle pattern that deteriorates the image quality. This paper is related to the application of the moving binary code diffractive optical element (DOE) for speckle suppression in a laser display. Analytical optimization of DOE parameters is made in this paper. The optimal DOE pitch is found analytically. Limitation of the DOE code length is shown, and the highest possible code length is estimated. Application of the compound Barker code for the DOE design is suggested. As an alternative, the ?M-sequence and minimum peak side-lobe codes are considered. The expected residual speckle contrast ratio after application of those codes is estimated for the number of codes. A comparison of the different codes is done, and recommendations for speckle suppression DOE design are provided.
https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-57-30-8851

Anatoliy Lapchuk, Ivan Gorbov, Zichun Le, Qiyuan Xiong, Zhiyi Lu, Olexandr Prygun, and Antonina Pankratova. Experimental demonstration of a flexible DOE loop with wideband speckle suppression for laser pico-projectors //Optics express 26 (20), 26188-26195
Abstract
The compact and straightforward construction of a pico-projector using an original method for speckle suppression via a simple 1D diffractive optical element (DOE) structure on a loop of flexible film with tracked motion is demonstrated. The 1D-DOE structure is based on binary pseudorandom sequences. The method requires very little energy and space and can decrease speckle noise to levels below the detection sensitivity of the human eye. Large speckle suppression coefficients and low speckle contrasts are obtained for blue, green, and red lasers. Speckle suppression efficiency will be further significantly improved by optimization of the DOE structure and film material.

https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-26-20-26188

Ланде Д.В., Яньцін Чжао, Моцзі Вей, Шівей Чжу, Цзяньпін Ґо. Система анотування китайської правової інформації // Інформація і право, 2018. - N 3 (26). - C. 66-71.
http://dwl.kiev.ua/art/ipravo20183/ipravo20183.pdf

Lande D.V., Balagura I.V., Andrushchenko V.B. The detection of actual research topics using co-word networks // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года). - Минск: БГУИР, 2018. - С. 207-210.
http://dwl.kiev.ua/art/ostis18/los18.pdf

Дмитренко О.О., Ланде Д.В. Принцип парето для вибору оптимального сценарію впливу вершин у когнітивних картах // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції Освіта і науки в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії (м. Харків, 16 - 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство Центр наукових технологій. - Харків: НП ЦНТ, 2018. C. 42-45.
http://dwl.kiev.ua/art/ft18/index.html

Крючин А.А. Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування.  За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 року // Вісник Національної академії наук України,  2018. № 4.,- С. 45–52.
                У доповіді наведено результати досліджень з розроблення мікропризмових структур та проаналізовано можливості їх використання у сучасних лазерних і світлодіодних системах і офтальмології. В Інституті проблем реєстрації інформації НАН України розробляють штучно сформовані і особливим чином структуровані середовища — метаматеріали, використання яких дозволяє створювати оптичні елементи та пристрої з унікальними властивостями. Метаматеріали синтезують введенням у природний матеріал різних періодичних структур з найрізноманітнішими геометричними формами. Сьогодні в прецизійному приладобудуванні, машинобудуванні та медицині дедалі більше застосовують високоточні деталі з мікроструктурованими поверхнями, наприклад лінзи і призми Френеля, світлоповертальні елементи.
http://www.visnyk-nanu.org.ua/uk/node/3449 Публікація

Косяк И.В. Прецизионная система термостабилизации повышенной мощности.  // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 3–16. укр.
                  Проведен анализ принципов построения систем температурной стабилизации и экспериментальные исследования по разработке системы термостабилизации. Рассмотрены особенности разработки и построения систем автоматического регулирования температуры. Предложена реализация высокоэффективного регулятора температуры. Ил.: 13. Библиогр.: 12 наим.


Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В., Сукало А.С. Структура алгоритму швидкої двомірної згортки за допомогою ізоморфних гіперкомплексних числових систем. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 17–29. — рос.
                 Розглянуто питання побудови алгоритмів швидкої двомірної згортки масивів різної розмірності. Алгоритми будуються на основі подання масивів даних в ізоморфних гіперкомплексних числових системах, отриманих множенням розмірності систем подвійних чисел і ортогональних подвійних чисел, що дає можливість простого за структурою переходу від однієї системи до іншої. Це призводить до зменшення кількості операцій, що необхідні для виконання двомірних лінійних згорток масивів різної величини. Вивчено ефект зменшення кількості операцій. Дослідження виконано за допомогою системи аналітичних обчислень Maple. Бібліогр.: 12 найм.

Путятін В.Г., Корбан Д.В., Князь О.І. Вплив атмосферних умов на радіолокаційне спостереження навігаційних об’єктів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 1. С. 40–50. — рос.
                 Проведено теоретичне дослідження впливу однорідного, турбулентного середовища та середовища з метеоутвореннями на розповсюдження електромагнітних хвиль, що проходять через ці середовища при радіолокаційному спостереженні навігаційних об’єктів судновою радіолокаційною станцією (РЛС). Використання матриць прямого та зворотного поширення призводить до спрощення синтезу змінювання параметрів електромагнітної хвилі залежно від стану середовища при дистанційному отриманні інформації щодо навігаційного об’єкта. Бібліогр.: 12 найм.

Мезенцев А.В., Юзефович В.В., Буточнов А.Н., Сотников А.М. Способ комплексирования изображений различных диапазонов волн с целью создания универсальных эталонов для комбинированных корреляционно-экстремальных систем навигации // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 3–11.
               Проанализированы известные способы комплексирования цифровых изображении различного диапазона волн для создания универсальных эталонных изображений, использующихся в комбинированных корреляционно-экстремальных системах навигации (наведения). Предложен способ комплексирования радиолокационного и полутонового оптического изображении. Применение данного способа приводит к повышению яркости и контрастности общих фрагментов исходных изображений, не приводит к разрушению корреляционных связей, что позволяет использовать получаемые комплексированные изображения для формирования универсалъных эталонных изображений.


Ланде Д.В., Андрущенко В.Б. Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу arXiv. // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 2. С. 12–22.
                Запропоновано новий спосіб опрацювання інформації системи бібліотеки Корнуельского університету— ресурсу препринтів arXiv. Авторами розроблено та реалізовано алгоритм пошуку публікацій за заданим концептом з урахуванням наукового напрямку, до якого відноситься публікація. Основну увагу зосереджено на розподілі публікацій за визначеними науковими напрямками та відповідними підгрупами, що передбачені ресурсом. Основні методи, які було використано для реалізації роботи, — це робота з текстовими масивами та подальша обробка отриманих результатів, параметри оцінки роботи пошуку та результатів пошуку. Сформульовано визначення мережі предметних областей. Для кожної предметної області складено словник як довідковий інструмент для реалізації поставленої задачі. Також відображено основні етапи побудови мережі предметних областей на базі ресурсу препринтів arXiv. Результатом роботи стало візуальне представлення мережі предметних областей для концепту  та тлумачення отриманих результатів. Дані, що представлені у матеріалі, опрацьовано в лютому-березні 2018 року.


Клюєва Т. Ю. Аналіз сучасного стану технологій зниження спеклових шумів у переносних лазерних проекторах // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 2. С. 30–41.
             Розглянуто типи лазерних проекційних систем та охарактеризовано основні технології відтворення зображення. Проведено аналіз методів зниження спеклових шумів у лазерних проекторах. На основі аналізу способів декореляції лазерних променів запропоновано класифікацію методів зменшення когерентних шумів, визначено основні переваги методів і їхні недоліки. Показано, що активні методи зниження спеклових шумів є найбільш ефективними.


Додонов Є.О., Додонов О.Г., Кузьмичов А.І. Моделювання та візуалізація максимальних багатопродуктових потоків у мережі // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 52–59.
       Розглянуто багатопродуктові потоки — звичайну природну ситуацію, коли неперервні чи дискретні потоки будь-чого, пасажирів, транспортних засобів, води, електроенергії, сировини, продукції чи інформації, одним словом — продуктів (соттойііу), рухаються в мережі від одного вузла до іншого. Тут один і той же вузол може бути одночасно джерелом потоків одного чи кількох продуктів (товарів чи послуг), стоками та проміжними пунктами потоків різних продуктів, а кожна дуга — каналом одночасного руху потоків різних продуктів у визначеному напрямку із обмеженою пропускною здатністю. Представлено методику розв’язання задачі мережевоїоптимізації про максимальний багатопродуктовий потік у ненаправленій мережі із застосуванням доступних засобів комп’ютерного моделювання.

Роїк П. Д., Циганок В. В. Метод поліпшення узгодженості оцінок експертів у ході діалогу // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 2. С. 85–95.

           Розроблено метод поліпшення узгодженості експертних оцінок, яка визначається на основі спектрального підходу, коли множина оцінок подається у вигляді складових спектра на дискретній або неперервній додатній шкалі. Визначено рівень (поріг) узгодженості експертних оцінок, що є достатнім для їхньої агрегації. Запропонований метод у діалозі з експертами, при зведенні до мінімуму тиску на них, дозволяє підвищити узгодженість їхніх оцінок до достатнього рівня та значно підвищує ймовірність успішного завершення експертиз.

Прищепа C.В.  Методика выявления событийной основы информационных операций // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 2. С. 77–84.
        Описана методология автоматического выявления событийной основы информационных операций, находящих отражение в тематических информационных потоках. Представленная методология базируется на технологиях выявления информационных операций, формирования терминологической основы предметной области, применения кластерного анализа с центроидами кластеров, определяемыми путем анализа терминологии информационного потока. Сформированные таким образом кластеры отражают основные события, происходящие во время проведения информационных операций, раскрывают технику их реализации.

Morozov Ye.M., Lapchuk A.S., Fu M., Kryuchyn A.A., Huang H., Le Z.  Numerical analysis of end-fire coupling of surface plasmon polaritons in a metal-insulator-metal waveguide using simple photoplastic connector. Photonics Research. 2018. Vol. 6 N 3. P. 149-156. DOI: 10.1364/PRJ.6.000149

Петров В.В., Крючин А.А. Еволюція реєструвальних матеріалів для систем оптичного запису інформації  // Наука про матеріали: досягнення та перспективи,  2018. Т. 1. С. 339–373.
               Представлено аналіз технічних рішень, які використовуються для створення реєструвальних матеріалів високої роздільної здатності систем прямого лазерного запису. Наведена детальна інформація про фоточутливі матеріали, що були використані при створенні оптичних дисків різних типів та систем лазерного запису даних. Особлива увага приділена створенню реєструвальних матеріалів для довгострокового зберігання даних. Визначені технології, які можуть бути використані у сучасних системах оптичної нанолітографії для формування елементів з субмікронними розмірами.

Prygun A.V., Lapchuk A.S., Morozov Ye.M., Borodin Yu.A. Experimental research of speckle suppression efficiency in the entire visible spectrum using moving 3D composite diffraction grating. Journal of Optics. 2018. Vol. 47 N 2. P. 220-228. DOI: 10.1007/s12596-017-0437-7

Петров В.В., Крючин А.А., Беляк Є.В., Шиховець О.В. Носії довготермінового зберігання даних // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 3. С. 3–12.
          Наведено результати аналізу технологій створення носіїв для довготермінового зберігання даних. Показано, що використання жорстких магнітних дисків і твердотільної пам ’яті тільки частково вирішує проблему довготермінового зберігання інформації. Особливу увагу приділено сучасним технологіям зберігання даних на оптичних носіях. Показано, що новітні розробки оптичних носіїв спрямовано на суттє­ве збільшення ємності оптичних носіїв за рахунок використання наноструктурованих реєструвальних матеріалів.

Цибульська Є.О. Використання швидких алгоритмів обчислення кореляції і згортки для підготовки еталонних зображень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 3. С. 21–28.
           Розглянуто ряд методів обчислення взаємокореляційної функції і згорт­ки двох зображень при вирішенні задачі підготовки еталонних зобра­жень для кореляційно-екстремальної системи навігації керованих лі­тальних апаратів. Проведено оцінку обчислювальної складності алго­ритмів двовимірної взаємокореляційної функції і двовимірної згортки, визначено алгоритмічні рішення, що дозволяють зменшити час пере­вірки якості та відбору оптимального еталонного зображення для корекції польоту літальних апаратів.

Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е., Сукало А.С., Хицко Я. В. Применение изоморфных гиперкомплексных числовых систем для синтеза быстрых алгоритмов линейной свертки // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 3. С. 37–48.
            Рассмотрен метод повышения эффективности умножения гиперкомп­лексных чисел для построения быстрых алгоритмов линейной свертки. Он заключается в переходе к таким изоморфным гиперкомплексным числовым системам (ГЧС), где гиперкомплексное умножение требует меньшего числа вещественных умножений. Синтезированы такие па­ры изоморфных ГЧС, а также выражения операторов изоморфизма.

Каденко С. В., Висоцький В.О. Метод формального опису слабкоструктурованих предметних областей з урахуванням громадської думки // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 3.  С. 49–66.
           Показано, що для прийняття рішень нарівні громади доцільно викорис­товувати експертні методи, адже дана предметна область є слабкоструктурованою. При цьому, окрім експертних даних, під час прийняття рішень слід враховувати також думку представників цільової громади. Запропоновано метод формального опису слабкоструктурова­них проблем рівня громади з урахуванням як експертної інформації, так і громадської думки. Метод передбачає ієрархічну декомпозицію проблеми, безпосередню оцінку вагомості факторів, що мають вплив на проблему, застосування шкали згоди-незгоди Лайкерта для оцінки респондентами атомарних факторів і побудову рейтингів факторів на основі оцінок респондентів шляхом лінійної згортки. Побудовані рей­тинги складають основу для визначення пріоритетних кроків, які спря­мовано на розв’язання проблеми. Отримано експериментальні резуль­тати на реальних даних дослідження якості громадського простору, що ілюструють роботу методу та підтверджують його ефектив­ність.

Дмитрий Ландэ, Цзыцзян Ян, Шивэй Чжу, Цзяньпин Го, Моцзи Вэй. Автоматическое реферирование китайской правовой информации // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 3. С. 67–82.
            Работа посвящена методу автоматического реферирования правовой информации, представленной на китайском языке. Рассмотрена модель реферата и процедура его формирования. Предложено два подхода, а именно: для определения уровня важности предложений — перейти к определению весовых значений отдельных иероглифов, а не слов в тексте документов и рефератов. Также предложено рассмотрение модели документов как сети предложений для выявления наиболее важных предложений по параметрам этой сети. Реализованы и испытаны различные методы автоматического реферирования. Показано применение двух оценок качества реферата без участия экспертов — косинусной меры и дивергениции Дженсена-Шеннона Jensen-Shan-non). Реферирование на основе предложенной сетевой модели документа оказалось лучшим по критериям косинусной меры и расстояния Дженсена- Шеннона для рефератов, объем которых превышает 2 предложения. Предложенный подход с учетом небольших изменений может использоваться для текстов произвольной тематики, в частности, научно-технической и новостной информации.

Матов О. Я. Оптимізація надання послуг обчислювальними ресурсами адаптивної хмарної інфраструктури // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 3. С. 83–90.
            Розглянуто інфраструктуру хмарних обчислень (ХО) як об’єкт адаптації і процес адаптації хмарних обчислень як оптимізаційний. Викладено загальну постановку задачі адаптації дисципліни надання обчислювальних ресурсів користувачам ХО. Запропоновано технологію динамічної адаптивної змішаної дисципліни надання обчислювальних ресурсів користувачам ХО. Наведено напрямок вирішення задачі оптимізації динамічної адаптивної змішаної дисципліни. Запропоновано відомий функціонал оптимізації, який базується на припущенні, що результати використання обчислювальних ресурсів користувачем (вирішення задач користувача) знецінюються пропорційно часу їхнього знаходження в черзі на вирішення та самого вирішення в системі ХО. Можливі й інші функціонали з часовими обмеженнями. Це є актуальним для сучасних глобальних інформаційно-аналітичних систем реального часу із застосуванням технологій хмарних обчислень і може бути критичним при обмежених обчислювальних ресурсах ХО. Наведено, що задача оптимізації вирішується ітераційним методом з використанням відповідних аналітичних моделей функціонування ХО.

Сенченко В.Р., Бойченко О.А., Бойченко А.В. Дослідження методів і технологій інтеграції онтологічної моделі з реляційними даними // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 3. С. 91–101.
         Проведено дослідження методів і технологічних рішень щодо інтеграції онтологічної моделі з реляційними даними — Data Марріng. Основною метою є прискорення та зменшення вартості побудови онтологічних моделей систем, які оперують з розподіленими даними в гетерогенному середовищі. Запропоновано методологію застосування методів  Data Марріng для систем обробки розподілених даних на прикладі побудови онтологічної моделі системи моніторингу Державного бюджету України. Показано напрями семантичної оптимізації SPARQL- запитів, які дозволяють поліпшити якість отриманих даних.

Додонов Є.О., Додонов О.Г., Кузьмичов А.І. Моделювання та візуалізація узагальнених задач про потоки мінімальної вартості // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 3. С.121–130.
           Моделювання потоків мінімальної вартості — це, фактично, дослідження на моделях будь-якого типу чи принципу дії усіх комунікацій, природних або штучних, якими передаються чи мають передаватися мережеві потоки таким чином, аби сукупні витрати на їхні рух енергії, коштів чи ресурсів були як найменшими. Саме тому ядром математичного і обчислювального апарату мережевої оптимізації є модель фундаментальної задачі про потоки мінімальної вартості (Міпіmum Соst Flow, МСF) у різноманітних її версіях, постановках і застосуваннях. Зазвичай реалізація цих моделей вимагає серйозних зусиль і витрат, що пов’язані із застосуванням спеціальних програмних і мовних засобів. Наведено приклади розв’язання узагальнених задач МSF за доступною технологією електронно-табличного оптимізаційного моделювання.

Роїк П.Д. Визначення індексу узгодженості оцінок експертів з урахуванням їхньої компетентності при підтримці прийняття групових рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних,  2018. Т. 20. № 3. С.13 1–138.
         Розглянуто задачу визначення рівня узгодженості оцінок при груповій експертизі з урахуванням компетентності експертів. Вбачається, що така розробка відповідного методу має виходити із низки сформульованих базових постулатів. Розглянуто два підходи: коли врахування компетентності експертів зводиться до випадку визначення індексу узгодженості без урахування компетентності експертів, і коли індекс запропоновано обчислювати як нормоване значення суми відстаней між оцінками експертів для усіх можливих пар оцінок, помножених на добуток ваг відповідних експертів. Проведено імітаційне моделювання та запропоновано визначення порогового значення узгодженості, вище якого стає допустимою агрегація експертних оцінок. Запропонований метод було практично реалізовано і апробовано в рамках системи розподіленого збору і обробки експертноїі iнформації для систем підтримки прийняття рішень.