2022 archive

A. I. Pogodin,M. M. Pop,I. A. Shender,I. P. Studenyak,M. J. Filep, T. O. Malakhovska, O. P. Kokhan, T. Y. Babuka, L. M. Suslikov, V. M. Rubish. Influence of order–disorder effects on the optical parameters of Ag7(Si1−xGex)S5I-mixed crystals.

V.V. Petrov, A.A. Kryuchyn, V.M. Rubish and M.L. Trunov. Recording of Micro/Nanosized Elements on Thin Films of Glassy Chalcogenide Semiconductors by Optical Radiation Chalcogenides // - Preparation and Applications -Submitted: December 27th, 2021 Reviewed: January 26th, 2022 Published: March 5th, 2022. DOI: 10.5772/intechopen.102886

Ye. M. Morozov, A. S. Lapchuk, I. S. Protsak, A. A. Kryuchyn, I. P. Nevirkovets.Temperature-dependent effect of modulation in graphene-supported metamaterials. // New Journal of Physics. 2022. Vol. 24, No. 4. Article ID 043006. 10 p.

Ye. M. Morozov, A. S. Lapchuk, I. V. Gorbov. Discussion of temperature-dependent epsilon-near-zero effect in graphene. // New Journal of Physics. 2022. Vol. 24, No. 8. Article ID 083016. 8 p.

AS Lapchuk, IV Gorbov, AV Prygun, IV Balagura, YM Morozov Combined small and large magnetic nanoparticle extraction and concentration from biofluids for non-toxic detection of biomarkers”,//Sensors & Diagnostics. 2022. Vol. 1, No. 4. P. 829–840.

S. Auer, S. Fossati, Ye. Morozov, D. Cattozzo Mor, U. Jonas, J. Dostalek. Rapid actuation of thermo-responsive polymer networks: Investigation of the transition kinetics. // The Journal of Physical Chemistry B. 2022. Vol. 126, No. 16. P. 3170–3179.

QiyongXu, AnatoliyLapchuk, ZichunLe, DiCai, JunZhou, ZongshenLiu, IvanGorbov, and  Andriy  Kryuchyn, "Coherent matrix-based approach for evaluation of first-order speckle intensity statistics and its application for speckle suppression," in //IEEE Photonics Journal, doi: 10.1109/JPHOT.2022.3167452.

Hao Zhang, Zhijun Zhu, Minglei Fu, Minchao Hu, Kezhen Rong, Dmytro Lande, Dmytro Manko, Zaher Mundher Yaseen Gravitational Wave-Signal Recognition Model Based on Fourier Transform and Convolutional // Neural Network Volume 2022 | Article ID 5892188 |

EE Antonov, AS Lapchuk, VV Petrov, OA Tokalin, VN Zenin, Photodetector module of optoelectronic control systems for tracking the moving objects” // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 25 (3), 315-322

Беляк Є. В. Оптимізація системи фотореєстрації через застосування покриття на основі наноструктурованих люмінофорів //Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С. 3-12.

Розглянуто актуальні підходи, які використовуються при впровадженні та оптимізації сучасних систем фотореєстрації. Проведено аналіз факторів, що призводять до зменшення фоточутливості та порушення колірного балансу фотоматриці. Шляхом застосування фотолюмінесцентного покриття запропоновано зменшити розбіжність між видимим спектром випромінювання, що реєструється системою, та спектром поглинання фотоелектричних перетворювачів елементів фотоматриці. Представлено результати експериментальних досліджень по синтезу відповідного класу люмінофорів покриття, що можуть бути використані в рамках даної методики. Визначено умови оптимізації фотоматриці шляхом модифікації колірної схеми.

Ланде Д. В., Юзефович В. В. Лінгвістичний підхід до прогнозування часових рядів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С.13-22.

Запропоновано методи прогнозування динамічних часових рядів (у то- му числі й нестаціонарних), що базуються на лінгвістичному підході, а саме: дослідженні входжень і повторюваності так званих N-грам, які застосовуються в комп’ютерній лінгвістиці при створенні статистичних перекладачів, виявленні плагіату, дублікатів документів. На відміну від застосування в лінгвістиці, метод може бути розширений урахуванням кореляцій послідовностей сталих словосполучень, а також трендів. При цьому запропоновані методи не вимагають попереднього дослідження та визначення характеристик часових рядів і складного налаштування вхідних параметрів моделі прогнозування. Запропоновані методи дозволяють з високим рівнем автоматизації здійс- нювати короткострокові та середньострокові прогнози динамічних часових рядів, яким притаманні тренди та циклічність, зокрема, рядів динаміки публікацій у системах контент-моніторингу. Суттєвою перевагою підходу є відсутність вимог до стаціонарності часових рядів і мала кількість параметрів налаштування.

Антонов Є. Є., Зенін В. М., Лапчук А. С., Петров В. В., Токалін О. О.Формування оптимального сигналу фотодетектора в оптичних системах автоматичного керування //Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С.23-35.

Розроблено алгоритм моделювання форми сигналу чотирьохплощинного фотодетектора при переміщенні осесиметричної світлової плями по його поверхні. Розраховано форму пеленгаційних характеристик фотодетектора для деяких схем освітлення чутливої поверхні детектора, які використовуються для створення оптичних систем авто матичного керування, зокрема систем контролю руху та позиціонування різних об'єктів. Експериментально досліджено деякі зразки спеціалізованих фокусуючих мікропризмових пристроїв з розподілом освіт лення світлової плями у формі кола з кільцем на периферії, які виготовлено методом алмазного мікроточіння за результатами моделювання.

Крючин А. А., Рубіш В. М., Міца О. В., Мельник О. Г.Оптичні метаповерхні для систем формування зображень//Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С.51-65.

Представлено результати аналізу властивостей і технологій ство рення оптичних метаповерхонь для систем обробки та трансформації оптичних зображень. Визначено базові технології виготовлення оптичних метаповерхонь і матеріалів для створення оптичних метаповерхонь. Особливу увагу приділено аналізу методів використання активних метаповерхонь. Наведено дані про перспективність використання халькогенідних напівпровідників з фазовими переходами як матеріалів для активних метаповерхонь.

Косяк І. В., Цубін О. А. Результати дослідження застосування мікрокрокового режиму при керуванні кроковим двигуном //Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С.66-73.

Проведено аналіз і дослідження системи керування кроковим двигуном (КД) у мікрокроковому режимі. Розглянуто особливості розробки та побудови систем керування КД. Запропоновано реалізацію малобюджетної системи керування КД на основі драйвера TB67S109A.

Додонов О. Г., Горбачик О. С., Кузнєцова М. Г.Підвищення безпеки критичних інфраструктур засобами автоматизованих систем організаційного управління //Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С.74-81.

Розглянуто проблему забезпечення безпеки критичних інфраструктур шляхом підвищення функціональної стійкості їхніх автоматизованих систем організаційного управління (СОУ). Проаналізовано основні завдання та функції СОУ для підвищення безпеки в умовах дії дестабілізуючих факторів. Запропоновано застосування технології динамічної реконфігурації для забезпечення виконання комплексу задач безпеки та гарантування безперервності процесу управління об’єктами критичної інфраструктури навіть за наявності небажаних впливів на інфраструктуру і появу та накопичення відмов у самій автоматизованій СОУ. Представлено реалізацію підсистеми динамічної реконфігурації в автоматизованій СОУ як апаратно-програмного комплексу, до складу якого входять модулі моніторингу, аналізу, локалізації, вибору та прийняття рішень, реалізації рішень, база даних і знань. Комплекс працює в автоматичному режимі, відбувається безперервний процес моніторингу стану системи управління та її елементів за заданими індикаторами. У разі виявлення відхилень від заданого режиму роботи, які можуть призвести до нештатних ситуацій, активізується підсистема динамічної реконфігурації. Відбувається пошук, знаходження та реалізація раціонального варіанту використання наявних ресурсів СОУ для підтримки безперервного управління об’єктом і виконання наявних управлінських завдань.

Дубок М. Ю.Виявлення анафоричної неоднозначності експертних формулювань у системах підтримки прийняття рішень //Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 1. С.92-97.

Якість рекомендацій системи підтримки прийняття рішень прямо залежить від однозначної інтерпретації експертних формулювань. Оскільки формулювання надаються експертами природною мовою, якій притаманне явище неоднозначності на усіх мовних рівнях, критично важливим є зниження неоднозначності експертних формулювань. Використовуючи виявлення неоднозначності для його зниження, увагу приділено підтипу синтаксичної неоднозначності — анафоричній неоднозначності, яка становить значну частку усіх наявних неоднозначностей і проявляється у вигляді можливості посилання слова на одразу декілька попередніх слів. Запропоновано та розроблено простий метод для пошуку та класифікації анафор, а також знаходження її антецедентів для виявлення цього підтипу синтаксичної неоднозначності, що має абсолютну повноту, високу точність і задовільну влучність.

V.V. Petrov, A.A. Kryuchyn, V.M. Rubish and M.L. Trunov. Recording of Micro/Nanosized Elements on Thin Films of Glassy Chalcogenide Semiconductors by Optical Radiation Chalcogenides // - Preparation and Applications -Submitted: December 27th, 2021 Reviewed: January 26th, 2022 Published: March 5th, 2022

DOI: 10.5772/intechopen.102886

Abstract

Inorganic resists based on chalcogenide glassy semiconductor (CGS) films can be effectively used in the creation of micro- and nanoelements of optoelectronic devices, micro- and nanoelectromechanical systems, and diffractive optical elements. The use of these materials is based mainly on their sensitivity to different types of radiation, which causes phase and structural changes in CGS films, and transparency in the infrared range. A number of photoinduced changes are observed in CGS, which are associated with structural transformations, phase transitions, defect formation, and atomic diffusion. It is important to determine technologies for the formation of micro- and nanoscale structures on CGS films, which can be used in the creation of diffractive optical elements for optoelectronic devices. Increasing the resolution of recording media based on vitreous chalcogenide semiconductors can be achieved by choosing the recording modes and composition of glasses, in which the strongest nonlinearity of the exposure characteristics of photosensitive material, as well as the introduction into the structure of recording media nanoparticles of noble metals for excitation of plasmonic resonance.

A. I. Pogodin,M. M. Pop,I. A. Shender,I. P. Studenyak,M. J. Filep, T. O. Malakhovska, O. P. Kokhan, T. Y. Babuka, L. M. Suslikov, V. M. Rubish. Influence of order–disorder effects on the optical parameters of Ag7(Si1−xGex)S5I-mixed crystals.// J Mater Sci: Mater Electron (2022).

Трунов М.Л.  Аномальна поляризаційна залежність оптичного стирання поверхневих рельєфних граток в плівках аморфних халькогенідів.|| Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наук. конф. 27 вересня 2020 року. НАН України. Ін-т проблем реєстрації інформації. К.:ІПРІ НАН України, 2020. С. 53-55.

ML Trunov.Uunusual polarization dependent optical erasure of surface relief gratings on amorphous chalcogenide films

Le, Z., Antonov, E., Mao, Q., Petrov, V.,. Shevkolenko, M., Dong, W.

Anti-Fatigue Glasses Based on Microprisms for Preventing Eyestrain. // Sensors (Basel, Switzerland), 2022. V. 22, 5, March 2022, 1933; DOI:10.3390/s22051933 (Q2).

Abstract

Although microprisms have become an important medical means of strabismus treatment, related research concerning the design, fabrication, and testing of microprismatic glasses for preventing eyestrain has rarely been reported. In this study, the structure of microprismatic glasses for preventing eyestrain related to using electronic monitors, including computers and mobile phones, is introduced. A designing theory of anti-fatigue glasses with microprisms is developed. The fabrication technique and the process are described, and the performances of the fabricated microprisms are characterized. Finally, a compact testing system for the measurement of prismatic diopter is designed and constructed. This measuring system can be used not only for Fresnel microprisms, but also for other types of prisms. The measured results agree with our calculations. Although this study is focused on optimizing the objective prismatic diopter for anti-fatigue microprismatic glasses, 2.0–3.0 prismatic diopters (Δ) for each eye in the anti-fatigue glasses are suggested according to our experience on strabismus treatments. The clinical research for patients using the developed anti-fatigue glasses will be fully implemented in our further research to confirm the optimal subjective prismatic value. View Full-Text

Рубіш В.М., Кириленко В.К., Дуркот М.О., Макар Л.І., Поп М.М., Тарнай А.А., Трунов М.Л., Мудрий С.І., Штаблавий І.І.Швидкісні методи формування неупорядкованих масивів наночастинок Au і Ag, їх морфологія та оптичні характеристики // Фізика і хімія твердого тіла Т. 22, № 4 (2021) с. 36-42.

Петров В.В., Крючин А.А., Беляк Є.В., Мельник О.Г. Перспективи оптичної пам’яті //  Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 3–14.

Представлено результати аналізу методів збільшення ємності оптичних носіїв, у першу чергу, для систем архівного зберігання даних, визначено можливості застосування в перспективних типах оптичних носіїв нанокомпозитних матеріалів. Показано, що головним напрямком створення оптичних носіїв з надщільним записом в останні роки стало використання плазмонних резонансів у металевих наноструктурах і реалізація технології ближньопольового запису. Суттєве збільшення щільності запису може забезпечити використання штучної нейронної мережі при відтворенні даних з оптичного носія з нанорозмірними інформаційними елементами.

Солоніна Н.В., Бутенко Л.В., Гайдамакін О.В., Олійник Д.Є., Возненко В.В. Стан ефективного застосування мікропризмових оптичних структур при лікуванні косоокості дітей в Україні. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 15-21.

Проведено аналіз десятирічного використання та розвитку високоефективної мікропризмової оптики в дитячій офтальмології України, який показав постійне збільшення замовлень лікувальних призмо- сферо-циліндричних окулярів. Розширилося коло лікарів, які оволоділи даною новітньою технологією та застосовують її в своїй практиці. Враховуючи високу ефективність застосування призмо-сферо-циліндричних окулярів, запропоновано розширити їхнє впровадження в усіх регіонах України.

Матов О. Я.Туманні обчислення та їхнє математичне моделювання // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 22-43.

Туманні обчислення доповнюють хмарні обчислення, територіально наближують вузли обробки та зберігання даних до користувачів. За рахунок скорочення трафіка це дозволяє уникнути безлічі проблем у традиційних хмарних інфраструктурах, які можуть виникнути в разі необхідності переміщення зеттабайтних обсягів даних. Одночасно скорочується час доставки рішень задач користувачів. Запропоновано аналітичні моделі туманних обчислень для вирахування характеристик з використанням багатьох потоків і багатьох пріоритетів заявок на рішення задач, різних дисциплін обслуговування та їхніх комбінацій з урахуванням відмов і різних дисципліни дообслуговування та накопичення в чергах на час відновлення.

Мезенцев О. В., Буточнов О. М. Підвищення ефективності захисту радіолокаційного датчика кореляційно-екстремальної системи наведення літального апарату від комбінованих завад // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 44-47.

Розглянуто потенційні можливості системи роздільного захисту від комбінованих завад із використанням відлаштованих за частотою додаткових каналів приймання та наведено порівняння її потенційних можливостей з можливостями традиційної системи роздільного захисту від комбінованих завад.

Сенченко В. Р.Семантична сумісність процесів складних сценаріїв аналітики // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 48-61.

Сучасні сценарії аналітики стають все більш складними, багаторівневими та мережевими. Це означає, що існуючі алгоритми обробки даних, веб-сервіси, аналітичні платформи, чисельні плагіни, створені різними командами розробників, повинні бути доступними, зрозумілими та придатними для інтеграції у сценарії аналітика шляхом подолання різного роду неоднорідностей і логічних невідповідностей. Одним із методів подолання неоднорідності та логічної неузгодженості є семантичне посередництво — Mediation, яке здійснюється спеціальними програмними засобами, що використовують знання про певні набори даних предметної області, умови логічних переходів між кроками сценаріїв та інше. У статті розглянуто теоретичні аспекти вирішення проблем сумісності в галузі побудови складних сценаріїв. Особливу увагу приділено онтологічним аспектам подолання невідповідностей при здійснені багатофакторних переходів між кроками складного сценарію. Тобто розглянуто та класифіковано невідповідності, умови сумісності, зручність використання, їхні властивості та взаємозв’язки, концепції посередництва, функції семантичного медіатора. Запропоновано шляхи їхнього вирішення та розглянуто інструментальне середовище для реалізації семантичного медіатора.

Храмова І.О.Підтримка цілісності семантичного шару загального інформаційного простору корпоративних інтелектуальних систем // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 62-67.

Розглянуто деякі аспекти актуалізації семантичного контексту для спільного інформаційного простору корпоративних інтелектуальних систем. Динамічний світ спонукає модифікувати існуючу семантичну модель такої системи відповідно до безперервних змін, що важко зробити вручну, оскільки семантика такого інформаційного простору часто представлена набором онтологій і їхніми взаємними відображеннями. Існують певні проблеми підтримки цілісності семантичної моделі, що пов’язані зі змінами, оскільки елементарний процес зміни може викликати інше завдання зміни або навіть послідовність таких завдань. У роботі розглянуто такі питання як джерела та види змін в онтологічних моделях, визначено основні завдання, які виконуються в процесі внесення змін. Також надано перелік існуючих методів і підходів до виконання тих чи інших завдань.