2023 archive

Петров В.В., Крючин А.А., Горбов І.В., Панкратова А.В., Манько Д.Ю., Бородін Ю.О., Шиховець О.В.Формування субмікронних рельєфних структур на поверхні сапфірових підкладок // ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛАТ.24, No2 (2023) С.298-303.

               Проведено аналіз технологій, які дозволяють створювати мікрорельєфні структури на поверхні сапфірових підкладок. Показано, що найбільш ефективним методом формування рельєфних структур із субмікронними розмірами є йонно-променеве травлення через сформовану методом фотолітографії захисну маску. Основні проблеми при створенні мікрорельєфу на поверхні сапфірових підкладок полягають у видаленні статичного електричного заряду в процесі йонно-променевого травлення підкладок, а також отриманні захисної маски з вікнами заданих розмірів, через яку здійснюється травлення сапфірової підкладки.

Трунов М.Л., Рубіш В.М., Петров В.В., Кириленко В.К., Крючин А. А. Вплив парів ртуті на оптичні характеристики плазмонних структур «НЧAu/Se» // IX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-9, Ужгород, 23-26 травня, 2023 р.с. 352-353.

Рубіш В.М., Кириленко В.К., Никируй Л.І., Дзумедзей Р.О., Барик В.В., Поп М.М. Вплив парів ртуті на електричний опір аморфних плівок систем Se-As s Se-Sb // IX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-9, Ужгород, 23-26 травня, 2023 р.с. 356-357.

Крючин А. А., Петров В.В., Рубіш В.М., Костюкевич С.О., Костюкевич К.В.  Створення активних метаповерхонь на плівках халькогенідних напівпровідників з фазовими переходами //  IX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-9, Ужгород, 23-26 травня, 2023 р.с. 350-351.

Крючина Є. А., Крючин А. А.Aналіз використання методів сучасної мікроскопії in vivo для діагностики та лікування злоякісних новоутворень // ISSN 1996-1960. Медична інформатика та інженерія. 2023, № 1-2 c.24-43.

Петров В. В, Антонов Є. Є., Зенін В. М., Манько Д. Ю., Шанойло С. М.Особливості формування гомогенізованих зображень плоско-фокусуючими лінзами Френеля // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 1 C.3-21.

Рубіш В.М., Грещук О.М., Дуркот М.О., Макар Л. І., Мудрий С. І., Пісак Р. П., Соломон А. М., Штаблавий І. І., Юхимчук В. О., Ясінко Т. І. Структура та морфологія поверхні модифікованих ртуттю тонких плівок селену // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 1 C.22-31.

Ланде Д. В., Крючин А. А., Добровська С. В., Балагура І. В.Використання системи «Бібліотека наукометрії» для проведення наукометричних досліджень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 1 C.32-42.

Dmytro Lande, Anatolii Feher. OSINT Time Series Forecasting Methods Analysis // Theoretical and Applied Cybersecurity. - Vol. 5. - Issue 1 (2023).

Петров В.В., Риков С.О., Крючин А.А., Антонов Є.Є., Шаргородська І.В., Шанойло С.М., Бутенко Л.В. Аналіз cучасних технологій діагностики й лікування бінокулярного зору і слабкозорості, набутих унаслідок травматичних уражень ока й головного мозку // Архів офтальмології України Том 11, №1, 2023

Проведено аналіз базових технологій використання мікропризмових структур для лікування порушень зору, набутих унаслідок травмування ока й головного мозку. Визначені переваги неінвазивного лікування таких порушень зору. Наведено результати використання мікропризмових структур для лікування порушень зору. Показано, що застосування мікропризмових структур дозволяє в багатьох випадках здійснювати ефективне лікування порушень зору, набутих унаслідок травмування ока й головного мозку. Аналіз результатів використання мікропризмових структур для неінвазивного лікування таких порушень зору показує, що висока якість лікування може бути досягнута при використанні мікропризмових структур високої оптичної якості. Досвід використання спеціально розроблених жорстких призм Френеля показує, що вони є ефективним методом лікування бінокулярного зору.

Крючин А. А. , Петров В. В., Рубіш В. М. , Трунов М.  Л., Костюкевич С. О., Костюкевич К. В. Технології створення поверхневих рельєфів  на плівках халькогенідних напівпровідників. // Оптоeлектроніка та напівпровідникова техніка. т. 57, 133-144 (2022)

Проведено аналіз базових технологій формування мікрорельєфних структур на поверхні плівок халькогенідних напівпровідників. Визначені переваги створення мікрорельєфних структур на поверхні таких плівок методом прямого лазерного запису. Представлено результати експериментальних досліджень та визначено перспективні технології створення дифракційних оптичних елементів у тонких плівках халькогенідних напівпровідників.  

Петров В.В., Бріцький О.І., Крючин А.А., Щербина С.В.  Ідентифікація сейсмічних подій природнього та військового характеру з використанням цифрових лазерних сейсмометрів // Міжнародний науково-технічний журнал
Проблеми керування та інформатики, 2023, № 2, С.67-74.

Fu Minglei; Antonov Eugene; Lysenko Volodumyr; Petrov Viacheslav; Zenin Vladimir.Uniform Illumination of Concentrated Sunlight in Photovoltaic Solar Modules with Plane-Focusing Fresnel Lenses.  //  IEEE PHOTONICS JOURNAL, VOL. 15, NO. 4, AUGUST 2023   #5000310.

Antonov E.E., Kondratenko S.V., Lysenko V.S., Petrov V.V., Zenin V.N. Microprismatic plane-focusing Fresnel lenses for light concentration in solar photovoltaic modules .// Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2023. V.26, # 2. P.188-200.

Abstract. An algorithm has been developed for modeling the parameters of micro-prismatic specialized plane-focusing Fresnel lenses. Such lenses are more effective for application in photovoltaic modules for concentration of sunlight compare to the traditional point-focusing Fresnel lenses. The technical parameters of photovoltaic modules with these lenses were investigated. The method for manufacturing above lenses by diamond cutting technique and subsequent thermal pressing of silicone blanks is proposed. Some samples of specialized plane-focusing microprisms, which are made using our simulation results, have been experimentally investigated.

Додонов О. Г., Ланде Д. В. Оброблення інформації // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу: esu.com.ua/article-74670

Додонов О. Г., Путятін В. Г., Куценко С. А., Сенченко В. Р., Додонов Є. О. Застосування сценарного підходу при розробці управлінських рішень (на прикладі сценарію управління корабельним з’єднанням) // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 2. С. 24-42.

Анотація

Розглянуто проблемні питання, що пов’язані із використанням принципів і положень системного аналізу у сфері вирішення задач підготовки складних управлінських рішень на прикладі сценарію управління корабельним з’єднанням. Серед методів системного аналізу доцільним є використання сценарного підходу, адже він дозволяє побудувати та порівняти альтернативні варіанти розвитку процесів. Практична реалізація такого підходу відбувається завдяки застосуванню моделюючого комплексу, який забезпечує методологію прогону циклів імітаційного моделювання з метою оцінки реалістичності кожного із варіантів розвитку сценарію. Як математичний апарат використано Мережу Байєса, що дає можливість відобразити в моделі процесу причинно-наслідкові зв’язки між різними чинниками (подіями) процесу та змінами середовища. Кінцевою метою сценарного підходу є формування управлінських рішень, які ґрун-туються на розрахунках імовірності виникнення різних варіантів розвитку сценарію при настанні тих чи інших подій, а також кількісної оцінки ефективності будь-якого рішення. Ефективність застосування сценарного підходу продемонстровано при формуванні складних управлінських рішень на прикладі вирішення задач управління корабельним з’єднанням.

Кузьмичов А. І., Чернецька Ю. В., Шестаков В. А.Пошук і аналіз чутливості часових оптимальних планів постачання енергетичних ресурсів із застосуванням надбудови SolverTable // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 2. С. 62-71.

Анотація

Розглянуто проблематику практичного застосування оптимізаційного моделювання для задач енергетичного менеджменту. Запропоновано підхід до формування оптимізаційної моделі розподілу ресурсу у середовищі Excel, що враховує фактор часу, адже енергоспоживання має знач-ну нерівномірність протягом доби, тижня, року, і відповідно рішення щодо оптимального плану постачання енергетичних ресурсів приймаю-ться на підставі прогнозованих обсягів їхнього споживання у наступних часових періодах та з урахуванням особливостей функціонування джерел енергії. Для аналізу чутливості часових оптимальних планів до зміни вхідних даних моделі застосовано спеціалізовану надбудову SolverTable, що доповнює функціонал стандартної надбудови Розв’язувач (Excel Solver) і допомагає в інтерпретації результатів багаторазових обчислювальних експериментів для прийняття раціональних управлінських рішень. Модель апробовано на реальних даних для визначення оптимального плану закупівлі електричної енергії, у публікації наведено ілюстративний приклад.

Рубіш В. М., Гасинець С. М., Дуркот М. О., Макар Л. І., Пісак Р. П., Стефанович В. О., Ясінко Т. І., Костюкевич С. А., КостюкевичК. В. Вплив лазерного випромінювання та парів ртуті на структуру аморфних плівок Se100–xTex // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 2. С. 3-10.

Анотація

Методом раманівської спектроскопії досліджено структуру ближнього порядку номінально чистих і витриманих у парах ртуті аморфних плівок Se100–xTex (0 ≤ x ≤ 15). Встановлено, що матриця номінально чистих плівок побудована в основному структурними угрупованнями Se8 і містить спіралевидні ланцюжки Sen різної протяжності, в яких частина атомів Se заміщена атомами Te. Процес заміщення Se на Te супроводжується зміщенням смуги при 236 см–1 в раманівському спектрі аморфної плівки Se в ділянку 210–214 см–1 у спектрах плівок Se100–xTex. При певних режимах лазерного опромінення (λзб = 532 нм) плівки системи селен-телур кристалізуються. Модифікування аморфних плівок Se100–xTexртуттю призводить до формування в їхній матриці кристалічних включень селеніду ртуті.

V.O. Yukhymchuk, V.M. Rubish, V.M. Dzhagan, O.M. Hreshchuk, O.F. Isaieva, N.V. Mazur,
M.O. Durkot, A.A. Kryuchyn, V.K. Kyrylenko, V.M. Novichenko, V.V. Kremenytskyi, Z.V. Maksimenko, M.Ya. Valakh. Surface-enhanced Raman scattering of As2S3 and Se thin films formed on Au nanostructures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2023. V. 26, No 1. P. 049-058
Abstract.

The effect of plasmonic nanostructures (NSs) on the Raman spectra and underlying structural changes in thin chalcogenide films is investigated. Several tens of nanometers thick As2S3 and Se films were deposited by thermal sputtering on glass and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) substrates based on gold nanostructures for comparison. The films on glass were practically not detectable by the Raman spectroscopy. Using gold NSs as the substrates enabled reliable registration of the Raman spectra of both the As2S3 and Se films. The registered Raman spectra contained all the features usually present in the films with the thicknesses ~1 μm or more. Based on our analysis of the spectra obtained at different excitation wavelengths, we may conclude that the SERS chemical mechanism makes the main contribution to the enhancement of the Raman signal from chalcogenide films. Adjustment of the parameters of SERS substrates to tune their plasmon band position in resonance with the excitation laser radiation enables increasing the plasmonic enhancement  contribution. Besides the effect of enhancement, localized plasmon resonance in the gold NSs causes local heating of the chalcogenide film around them leading to local structural transformations, which can be controlled using the Raman spectra.

Li chen, Zhao Yanqing, Yu Junfeng, Zhang Mingjun, Dmytro Lande. Research on keyword extraction of policy using word vector and TextRank //Modern Computer, 2023. - Vol. 29. - No. 2. pp. 68-72. DOI: 10.3969/j.issn.1007.1423.2023.02.009 http://dwl.kiev.ua/art/moco/moco_art.pdf

Dmitry Lande, V. Shchutsky, E. Shnurko-Tabakova, L. Strashnoy. Event Prediction Technique Based on Correlation Mapping and Fourier Decomposition // Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4372251 DOI: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4372251
(February 27, 2023). - 8 p.

Dmytro Lande, Olexiy Novikov, Dmytro Manko. The analysis of cybersecurity subject area terms based on the information diffusion model // Theoretical and Applied Cybersecurity. - Vol. 4. - Issue 1 (2022). DOI: https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132022.1.274122

Abstract

This research describes a comparison of the information diffusion model, built on the basis of cellular  automata with the real statistics the dynamics of the use of terms from the field of cybersecurity in the  information flows of the Internet. The inform ation diffusion model is used with different parameters  of the intensity of the information propagation. The cross -correlation of dynamics of the dissemination  of new information in the model with the dynamics of the occurrence of concepts of the real subj ect  area has been calculated. A high correlation dynamic of the terms occurrence with the dynamics given  by the model at the selected parameters is shown. The research results allow fixing the model  parameters that can further perform forecasting. The adva ntage of the information diffusion model  based on cellular  automata is the simplicity and clarity of a small number of parameters, and the  ability to change them in accordance with the data on the ctual occurrence of special terminology in  information flo ws. The dynamics of the information diffusion model under various parameters allows  us to determine centroids for the subsequent clustering of domain terms.

Beibei Xu, Valeriy Kuzminykh, Shiwei Zhu, Junfeng Yu, Mingjun Zhang, Sisi Li, Dmytro Lande.Research on library construction driven by multi-technology integration // In: Proceedings Volume 12462, Third International Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC 2022); 124620K (2023) doi.org/10.1117/12.2660850