«Одержання, структура і властивості наноструктурованих халькогенідів важких металів та розробка реєструвальних середовищ та сенсорних систем на їх основі»